Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 50 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 50

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 50

(1) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se
stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku ^37),
který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro
pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném
období podle pracovněprávních předpisů ^38 ^38); pokud se u něho tyto
pracovněprávní předpisy neuplatňovaly vzhledem k úpravě stanovené
zvláštními právními předpisy pro právní vztah, ve kterém vykonával své
poslední ukončené zaměstnání, zjistí se pro účely podpory v
nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci jeho průměrný měsíční čistý
výdělek obdobně podle pracovněprávních předpisů ^38 ^38).

(2) Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci u
uchazeče o zaměstnání, který naposledy před zařazením do evidence
uchazečů o zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost, se
stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu ^21) v
rozhodném období přepočteného na 1 kalendářní měsíc.

(3) Procentní sazba podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce
podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce podpůrčí doby 50 % a po zbývající
podpůrčí dobu 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo
vyměřovacího základu. Procentní sazba podpory při rekvalifikaci činí 60
% průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

(4) Ukončil-li uchazeč o zaměstnání v rozhodném období ve stejný den
více zaměstnání nebo zaměstnání a samostatnou výdělečnou činnost, které
jsou dobou důchodového pojištění, výše podpory v nezaměstnanosti a
podpory při rekvalifikaci se stanoví z částky, která se rovná součtu
průměrných měsíčních čistých výdělků nebo součtu průměrného čistého
měsíčního výdělku (výdělků) a vyměřovacího základu.

(5) Vypočtená výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při
rekvalifikaci se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

(6) Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58násobek průměrné
mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního
roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o
podporu v nezaměstnanosti. Maximální výše podpory při rekvalifikaci
činí 0,65násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až
třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve
kterém uchazeč o zaměstnání nastoupil na rekvalifikaci.

(7) U uchazeče o zaměstnání, který má nárok na výsluhový příspěvek ^34)
a současně mu vznikne nárok na podporu v nezaměstnanosti (§ 39), se
výše podpory v nezaměstnanosti stanoví jako rozdíl mezi podporou v
nezaměstnanosti stanovenou podle odstavce 3 věty první a výsluhovým
příspěvkem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800154