Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 55 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 55

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 55

(1) Zjistí-li se dodatečně, že podpora v nezaměstnanosti nebo podpora
při rekvalifikaci byla uchazeči o zaměstnání přiznána nebo je
poskytována ve vyšší částce, než v jaké náleží, nebo byla přiznána nebo
se poskytuje neprávem, rozhodne úřad práce o jejím snížení nebo o
zastavení její výplaty, a to ode dne následujícího po dni, jímž
uplynulo období, za které již byla vyplacena.

(2) Byla-li uchazeči o zaměstnání jeho zaviněním podpora v
nezaměstnanosti nebo podpora při rekvalifikaci přiznána a poskytována
neprávem nebo ve vyšší částce, než skutečně náležela, zejména proto, že
uchazeč o zaměstnání zamlčel nebo nesprávně uvedl některou rozhodnou
skutečnost nebo nesplnil svou oznamovací povinnost, je uchazeč o
zaměstnání povinen částky neprávem přijaté vrátit.

(3) Opovinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti a podporu při
rekvalifikaci vydá úřad práce rozhodnutí.

(4) Nárok na vrácení podpory v nezaměstnanosti nebo podpory při
rekvalifikaci nebo jejich splátek poskytnutých neprávem nebo v
nesprávné výši zaniká uplynutím 5 let ode dne, od kterého nenáležela
vůbec nebo v poskytnuté výši.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800159