Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 56 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 56

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 56

(1) Uchazeč o zaměstnání je povinen vrátit poskytnutou podporu v
nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci nebo jejich části, bylo-li

a) příslušným orgánem rozhodnuto, že skončení jeho pracovněprávního
vztahu je neplatné a tento vztah trvá i nadále,

b) příslušným orgánem rozhodnuto, že výkon jiných výdělečných činností
uvedených v § 25 odst. 1 neskončil,

c) úřadem práce dodatečně zjištěno, že mu byl přiznán starobní důchod
nebo plný invalidní důchod podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č.
155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo

d) úřadem práce dodatečně zjištěno, že mu byly poskytovány dávky
nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského pojištění, které
jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na nemocenském
pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo zaměstnání
podle § 25 odst. 5.

(2) Podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci je uchazeč o
zaměstnání povinen vrátit úřadu práce za dobu, po kterou se jejich
poskytování překrývá s dobou

a) trvání pracovněprávního vztahu nebo výkonu jiných výdělečných
činností, s výjimkou činností uvedených v § 25 odst. 3 a 5,

b) pobírání starobního důchodu,

c) pobírání plného invalidního důchodu podle § 39 odst. 1 písm. a)
zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo

d) pobírání dávek nemocenského pojištění, s výjimkou dávek nemocenského
pojištění, které jsou uchazeči o zaměstnání poskytovány z účasti na
nemocenském pojištění z titulu výkonu činností podle § 25 odst. 3 nebo
zaměstnání podle § 25 odst. 5.

(3) Opovinnosti vrátit podporu v nezaměstnanosti a podporu při
rekvalifikaci vydá úřad práce rozhodnutí.

(4) Nárok na vrácení podpory v nezaměstnanosti a podpory při
rekvalifikaci nebo jejich částí zaniká uplynutím 5 let ode dne jejich
přiznání.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800160