Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 60 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 60

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 60

(1) Povolení ke zprostředkování zaměstnání podle § 14 odst. 3 písm. b)
vydává ministerstvo na základě žádosti právnické nebo fyzické osoby o

a) povolení ke zprostředkování zaměstnání na území České republiky,

b) povolení ke zprostředkování zaměstnání cizinců na území České
republiky, nebo

c) povolení ke zprostředkování zaměstnání do zahraničí.

(2) Podmínkou udělení povolení ke zprostředkování zaměstnání fyzické
osobě je dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům,
bezúhonnost, odborná způsobilost a bydliště na území České republiky.

(3) Za bezúhonnou se považuje fyzická osoba, která nebyla pravomocně
odsouzena pro úmyslný trestný čin nebo pro trestný čin proti majetku.
Bezúhonnost se dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být
starší 3 měsíců; zahraniční fyzická osoba bezúhonnost dokládá též
odpovídajícími doklady vydanými státem, jehož je fyzická osoba občanem,
jakož i státy, ve kterých se v posledních 3 letech zdržovala
nepřetržitě déle než 6 měsíců, nebo v případě, že stát takový doklad
nevydává, čestným prohlášením učiněným před příslušným správním nebo
soudním orgánem tohoto státu. Doklady nesmí být starší 3 měsíců. Za
účelem doložení bezúhonnosti si ministerstvo vyžádá podle zvláštního
právního předpisu ^39a) výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o
vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku
trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.

(4) Za odborně způsobilou se považuje fyzická osoba, která má ukončené
vysokoškolské vzdělání a nejméně dvouletou odbornou praxi v oblasti
zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být
zprostředkování zaměstnání povoleno, anebo která má střední vzdělání s
maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání
v konzervatoři a nejméně pětiletou odbornou praxi v oblasti
zprostředkování zaměstnání nebo v oboru, pro který má být
zprostředkování zaměstnání povoleno.

(5) Uznávání odborné kvalifikace a praxe získané mimo území České
republiky se řídí zvláštním právním předpisem.

(6) Podmínkou udělení povolení právnické osobě je splňování podmínek
stanovených v odstavcích 2 až 4 fyzickou osobou, která plní funkci
odpovědného zástupce pro účely zprostředkování zaměstnání (dále jen
„odpovědný zástupce“). Fyzická osoba může být ustanovena do funkce
odpovědného zástupce pouze u jedné právnické osoby. Fyzická osoba podle
věty druhé nesmí být současně držitelem povolení ke zprostředkování
jako fyzická osoba.

(7) U právnických nebo fyzických osob uvedených v § 14 odst. 4 je
ministerstvo oprávněno přezkoumat jejich způsobilost poskytovat
zprostředkovatelskou činnost, pokud existuje důvodné podezření, že
dochází k závažnému ohrožení chráněných zájmů nebo k neoprávněnému
poskytování zprostředkovatelské činnosti. Při přezkoumání postupuje
ministerstvo podle zvláštního právního předpisu.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800164