Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 61 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 61

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 61

(1) Právnická osoba je povinna v žádosti o povolení ke zprostředkování
zaměstnání uvést

a) identifikační údaje právnické osoby,

b) předmět podnikání,

c) formu zprostředkování (§ 14 odst. 1), pro kterou je povolení žádáno,

d) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání
žádáno,

e) územní obvod, ve kterém hodlá zprostředkování zaměstnání provádět,

f) identifikační údaje odpovědného zástupce.

(2) Právnická osoba je povinna k žádosti připojit

a) potvrzení o bezúhonnosti odpovědného zástupce, má-li jím být
zahraniční fyzická osoba, a doklad o odborné způsobilosti odpovědného
zástupce,

b) prohlášení odpovědného zástupce, že souhlasí s ustanovením do
funkce,

c) adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět.

(3) Fyzická osoba je povinna v žádosti o povolení ke zprostředkování
zaměstnání uvést

a) identifikační údaje fyzické osoby,

b) místo a předmět podnikání,

c) formu zprostředkování (§ 14 odst. 1), pro kterou je povolení žádáno,

d) druhy prací, pro které je povolení ke zprostředkování zaměstnání
žádáno,

e) územní obvod, ve kterém hodlá zprostředkování zaměstnání provádět.

(4) Fyzická osoba je povinna k žádosti připojit

a) potvrzení o bezúhonnosti zahraniční fyzické osoby,

b) doklad o odborné způsobilosti,

c) adresu svých pracovišť, která budou zprostředkování provádět.

(5) Doklady o splnění podmínek uvedených v § 60 odst. 2, 3 a 4 musí být
předloženy v ověřeném opise nebo ověřené kopii ^40). U cizojazyčných
dokladů se předkládá též jejich ověřený překlad do českého jazyka,
pokud vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci dal Parlament
souhlas a jíž je Česká republika vázána, nestanoví jinak.

(6) Právnická nebo fyzická osoba žádající o povolení ke zprostředkování
zaměstnání je povinna doložit skutečnosti uvedené v odstavcích 1 až 5
při podání žádosti o povolení ke zprostředkování zaměstnání. Případné
změny, které nastanou později, je právnická nebo fyzická osoba povinna
oznamovat nejpozději do jednoho měsíce ministerstvu.

(7) Vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání podléhá správnímu
poplatku podle zvláštního právního předpisu ^41).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800166