Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 63 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 63

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 63

(1) Povolení ke zprostředkování zaměstnání zaniká

a) smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby,

b) výmazem podniku zahraniční osoby nebo organizační složky podniku
zahraniční osoby z obchodního rejstříku,

c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno, nebo

d) rozhodnutím ministerstva o odejmutí povolení.

(2) Ministerstvo rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání
odejme, jestliže právnická nebo fyzická osoba

a) přestane splňovat podmínky uvedené v § 60,

b) zprostředkovává zaměstnání v rozporu s podmínkami pro
zprostředkování zaměstnání stanovenými v tomto zákoně nebo v rozporu s
vydaným povolením ke zprostředkování zaměstnání nebo s dobrými mravy,

c) poruší povinnost, kterou agenturám práce ukládá § 308 nebo 309
zákoníku práce,

d) opakovaně nesplní oznamovací povinnost uloženou v § 59, nebo

e) o to požádá.

(3) Ministerstvo rozhodnutím povolení ke zprostředkování zaměstnání
právnické nebo fyzické osobě odejme rovněž v případě, že Ministerstvo
vnitra odvolá souhlas s vydáním povolení ke zprostředkování zaměstnání
(§ 60a).

(4) Bylo-li povolení ke zprostředkování zaměstnání odejmuto z důvodů
uvedených v odstavci 2 písm. b) a c), může právnická nebo fyzická osoba
požádat o vydání povolení ke zprostředkování zaměstnání nejdříve po
uplynutí 3 let ode dne právní moci rozhodnutí o odejmutí povolení ke
zprostředkování zaměstnání.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800168