Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 69 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 69

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 69

(1) Osoby se zdravotním postižením mají právo na pracovní rehabilitaci.
Pracovní rehabilitaci zabezpečuje úřad práce místně příslušný podle
bydliště osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně
rehabilitačními středisky nebo může na základě písemné dohody pověřit
zabezpečením pracovní rehabilitace jinou právnickou nebo fyzickou
osobu.

(2) Pracovní rehabilitace je souvislá činnost zaměřená na získání a
udržení vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, kterou na
základě její žádosti zabezpečují úřady práce a hradí náklady s ní
spojené. Žádost osoby se zdravotním postižením obsahuje její
identifikační údaje; součástí žádosti je doklad osvědčující, že je
osobou se zdravotním postižením.

(3) Pracovní rehabilitace zahrnuje zejména poradenskou činnost
zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné
činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání nebo jinou
výdělečnou činnost, zprostředkování, udržení a změnu zaměstnání, změnu
povolání a vytváření vhodných podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné
výdělečné činnosti.

(4) Úřad práce v součinnosti s osobou se zdravotním postižením sestaví
individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem na její zdravotní
způsobilost, schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou
výdělečnou činnost a kvalifikaci a s ohledem na situaci na trhu práce;
přitom vychází z vyjádření odborné pracovní skupiny (§ 7 odst. 5).

(5) Na pracovní rehabilitaci mohou být na základě doporučení
ošetřujícího lékaře vydaného jménem zdravotnického zařízení zařazeny
fyzické osoby, které jsou uznány za dočasně neschopné práce. Zařazení
této fyzické osoby na pracovní rehabilitaci nesmí být v rozporu s její
zdravotní způsobilostí; úřad práce je povinen zařazení písemně oznámit
příslušné okresní správě sociálního zabezpečení s uvedením data
zahájení, místa výkonu, denního rozsahu a celkové délky trvání pracovní
rehabilitace, a do 5 kalendářních dnů písemně oznámit její ukončení.

(6) Na osoby se zdravotním postižením, které se účastní pracovní
rehabilitace mimo zaměstnání, se vztahuje § 101, 245 a 246 zákoníku
práce; ustanovení § 103 až 106 zákoníku práce a § 2 až 8 zákona o
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ^42a)
se použijí přiměřeně.

(7) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem obsah
individuálního plánu pracovní rehabilitace, druhy nákladů spojených s
prováděním pracovní rehabilitace a způsob jejich úhrady.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800174