Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 73 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 73

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 73

(1) Zaměstnavateli, který provádí na svém pracovišti přípravu k práci
osob se zdravotním postižením, může úřad práce uhradit náklady na
přípravu k práci těchto osob. O přípravě k práci prováděné na
pracovišti zaměstnavatele [§ 72 odst. 2 písm. a)] uzavírá úřad práce se
zaměstnavatelem písemnou dohodu, která obsahuje

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) identifikační údaje osoby se zdravotním postižením, pro kterou je
příprava k práci určena,

c) obsah a délku přípravy k práci,

d) způsob, výši a podmínky úhrady nákladů na přípravu k práci,

e) dobu, po kterou bude příprava k práci prováděna s podporou
asistenta,

f) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,

g) podmínky a termín zúčtování poskytnuté úhrady nákladů na přípravu k
práci,

h) způsob ověření získaných znalostí a dovedností,

i) závazek zaměstnavatele vrátit poskytnutou úhradu nákladů nebo její
poměrnou část, pokud nedodrží sjednané podmínky nebo pokud mu byla jeho
zaviněním poskytnuta neprávem nebo v částce vyšší, než náležela, a
lhůtu pro vrácení,

j) ujednání o vypovězení dohody.

(2) O přípravě k práci prováděné u právnické nebo fyzické osoby [§ 72
odst. 2 písm. b) a c)] uzavírá úřad práce s touto osobou písemnou
dohodu, která kromě údajů uvedených v odstavci 1 dále obsahuje

a) označení pracovní činnosti, na kterou se příprava k práci provádí,

b) základní kvalifikační a zdravotní předpoklady potřebné pro přípravu
k práci,

c) místo a způsob provedení,

d) rozsah teoretické a praktické přípravy.

(3) Náhrada škody náležející v souvislosti s přípravou k práci, která
je prováděna podle § 72 odst. 2 písm. b) a c), se řídí občanským
zákoníkem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800178