Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 75 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 75

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 75

(1) Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem
pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s úřadem
práce. Chráněné pracovní místo musí být provozováno po dobu nejméně 2
let ode dne sjednaného v dohodě. Na vytvoření chráněného pracovního
místa poskytuje úřad práce zaměstnavateli příspěvek.

(2) Příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa pro osobu se
zdravotním postižením může činit maximálně osminásobek a pro osobu s
těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v
národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího
kalendářního roku. Vytváří-li zaměstnavatel na základě jedné dohody s
úřadem práce 10 a více chráněných pracovních míst, může příspěvek na
vytvoření jednoho chráněného pracovního místa pro osobu se zdravotním
postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s těžším
zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené průměrné
mzdy.

(3) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v
evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném
a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na
penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve
splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo povoleno
posečkání daně.

(4) Žádost o příspěvek na vytvoření chráněného pracovního místa
obsahuje

a) identifikační údaje zaměstnavatele,

b) místo a předmět podnikání.

(5) K žádosti o příspěvek je nutné přiložit charakteristiku chráněných
pracovních míst a jejich počet, potvrzení o stavu závazků ve věcech
pojistného na sociální pojištění a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, pojistného na veřejné zdravotní pojištění a doklad o
zřízení účtu u peněžního ústavu.

(6) Dohoda o vytvoření chráněného pracovního místa obsahuje

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) charakteristiku chráněného pracovního místa,

c) závazek zaměstnavatele, že na vytvořeném pracovním místě zaměstná
osobu se zdravotním postižením,

d) dobu, po kterou bude chráněné pracovní místo provozováno,

e) výši příspěvku, jeho specifikaci a způsob úhrady,

f) podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován,

g) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,

h) podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku,

i) závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část,
pokud mu byl jeho zaviněním poskytnut neprávem nebo v částce vyšší, než
náležel, a lhůtu pro vrácení příspěvku,

j) ujednání o vypovězení dohody.

(7) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí
příspěvku na

a) podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení
rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu ^44),

b) ostatní podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za
porušení rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu ^45),

c) další podmínky, jejichž nedodržení není porušením rozpočtové kázně
podle zvláštního právního předpisu ^46 ^46).

Nedojde-li v dohodě k rozlišení podmínek, má se za to, že se jedná o
podmínky stanovené podle písmene a).

(8) Nedodržení podmínek poskytnutí příspěvku podle odstavce 7 písm. a)
nebo b) nebo nevrácení příspěvku ve stanoveném termínu je porušením
rozpočtové kázně ^46 ^46).

(9) Úřad práce může uzavřít dohodu o poskytnutí příspěvku na vytvoření
chráněného pracovního místa i s osobou se zdravotním postižením, která
se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Pro poskytnutí
tohoto příspěvku platí podmínky stanovené v odstavcích 1 až 7 s tím, že
vrácení příspěvku nelze požadovat, pokud tato osoba přestane vykonávat
samostatnou výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě
jejího úmrtí.

(10) Úřad práce může na základě písemné dohody se zaměstnavatelem nebo
s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat
samostatnou výdělečnou činnost, poskytnout i příspěvek na částečnou
úhradu provozních nákladů na chráněné pracovní místo obsazené osobou se
zdravotním postižením; roční výše příspěvku může činit maximálně
trojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí
čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Dohoda o poskytnutí příspěvku
na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa
obsahuje údaje uvedené v odstavci 6 písm. a) a e) až j) a v odstavci 7.
Příspěvek se poskytne pouze, je-li splněna podmínka uvedená v odstavci
3.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800180