Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 76 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 76

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 76

(1) Chráněná pracovní dílna je pracoviště zaměstnavatele, vymezené na
základě dohody s úřadem práce a přizpůsobené pro zaměstnávání osob se
zdravotním postižením, kde je v průměrném ročním přepočteném počtu
zaměstnáno nejméně 60 % těchto zaměstnanců. Chráněná pracovní dílna
musí být provozována po dobu nejméně 2 let ode dne sjednaného v dohodě.
Na vytvoření chráněné pracovní dílny poskytuje úřad práce
zaměstnavateli příspěvek.

(2) Příspěvek na vytvoření chráněné pracovní dílny může maximálně činit
osminásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí
čtvrtletí předchozího kalendářního roku na každé pracovní místo v
chráněné pracovní dílně vytvořené pro osobu se zdravotním postižením a
dvanáctinásobek této mzdy na pracovní místo pro osobu s těžším
zdravotním postižením. Vytváří-li zaměstnavatel na základě jedné dohody
s úřadem práce 10 a více pracovních míst v chráněné pracovní dílně,
může příspěvek na vytvoření jednoho pracovního místa pro osobu se
zdravotním postižením činit maximálně desetinásobek a pro osobu s
těžším zdravotním postižením maximálně čtrnáctinásobek výše uvedené
průměrné mzdy.

(3) Příspěvek se poskytuje za podmínky, že zaměstnavatel nemá v
evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném
a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na
penále na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, s výjimkou případů, kdy bylo povoleno splácení ve
splátkách a není v prodlení se splácením splátek nebo povoleno
posečkání daně.

(4) Dohoda o vytvoření chráněné pracovní dílny obsahuje

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) charakteristiku a počet pracovních míst v chráněné pracovní dílně,

c) závazek zaměstnavatele, že na vytvořených pracovních místech
zaměstná osoby se zdravotním postižením,

d) dobu, po kterou bude chráněná pracovní dílna provozována,

e) výši příspěvku, jeho specifikaci a způsob úhrady,

f) podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován,

g) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,

h) podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku,

i) závazek zaměstnavatele vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část,
pokud mu byl jeho zaviněním poskytnut neprávem nebo v částce vyšší, než
náležel, a lhůtu pro vrácení příspěvku,

j) ujednání o vypovězení dohody.

(5) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí
příspěvku na

a) podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení
rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu ^44),

b) ostatní podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za
porušení rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu ^45),

c) další podmínky, jejichž nedodržení není porušením rozpočtové kázně
podle zvláštního právního předpisu ^46 ^46).

Nedojde-li v dohodě k rozlišení podmínek, má se za to, že se jedná o
podmínky stanovené podle písmene a).

(6) Nedodržení podmínek poskytnutí příspěvku podle odstavce 5 písm. a)
nebo b) nebo nevrácení příspěvku ve stanoveném termínu je porušením
rozpočtové kázně ^46 ^46).

(7) Úřad práce může na základě dohody se zaměstnavatelem poskytnout
zaměstnavateli i příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů
chráněné pracovní dílny. Dohoda o poskytnutí příspěvku obsahuje údaje
uvedené v odstavci 4 písm. a) a e) až j) a v odstavci 5. Příspěvek se
poskytne pouze, je-li splněna podmínka uvedená v odstavci 3. Roční výše
tohoto příspěvku může činit maximálně čtyřnásobek průměrné mzdy v
národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího
kalendářního roku na jednoho zaměstnance, který je osobou se zdravotním
postižením, a maximálně šestinásobek výše uvedené průměrné mzdy na
jednoho zaměstnance, který je osobou s těžším zdravotním postižením.
Pro zjištění počtu zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním
postižením a osobami s těžším zdravotním postižením, je rozhodný jejich
průměrný roční přepočtený počet.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800181