Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 78 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 78

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 78

Příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

(1) Zaměstnavateli zaměstnávajícímu více než 50 % osob se zdravotním
postižením z celkového počtu svých zaměstnanců se poskytuje příspěvek
na podporu zaměstnávání těchto osob. Příslušným úřadem práce pro
poskytování příspěvku je úřad práce, v jehož obvodu má sídlo
zaměstnavatel, který je právnickou osobou, nebo v jehož obvodu má
bydliště zaměstnavatel, který je fyzickou osobou.

(2) Příspěvek náleží zaměstnavateli měsíčně ve výši skutečně
vynaložených mzdových nákladů na zaměstnance v pracovním poměru, který
je osobou se zdravotním postižením, včetně pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného
na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z
vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nejvýše však 8 000 Kč.

(3) Příspěvek se poskytuje čtvrtletně zpětně na základě písemné žádosti
zaměstnavatele, která musí být úřadu práce doručena nejpozději do konce
kalendářního měsíce následujícího po uplynutí příslušného kalendářního
čtvrtletí. Příspěvek se poskytuje za podmínky, že k poslednímu dni
příslušného čtvrtletí zaměstnavatel nemá v evidenci daní zachyceny
daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na
pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, s výjimkou
případů, kdy bylo povoleno splácení ve splátkách a není v prodlení se
splácením splátek nebo bylo povoleno posečkání daně.

(4) Součástí žádosti je

a) doložení celkového průměrného přepočteného počtu všech zaměstnanců,
zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a
zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním postižením,

b) jmenný seznam zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním
postižením, a zaměstnanců, kteří jsou osobami s těžším zdravotním
postižením, s uvedením rodného čísla, data vzniku a skončení pracovního
poměru, kódu zdravotní pojišťovny, vynaložených mzdových nákladů včetně
odvedeného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění,

c) doložení skutečnosti, že zaměstnanec, na kterého je příspěvek
požadován, je osobou se zdravotním postižením (§ 67 odst. 5). Při
opakovaném poskytování příspěvku je toto doložení součástí žádosti
pouze v případě změny této skutečnosti.

(5) Požádá-li o příspěvek více zaměstnavatelů, příspěvek se poskytne
tomu zaměstnavateli, u něhož vznikl zaměstnanci, který je osobou se
zdravotním postižením, pracovní poměr nejdříve. Skončí-li tento
pracovní poměr v průběhu kalendářního čtvrtletí, poskytne se příspěvek
v poměrné části dalšímu zaměstnavateli, který o něj požádal; v případě,
že požádalo více zaměstnavatelů, postupuje se podle věty první.
Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením, ve
stejný den pracovní poměr u více zaměstnavatelů, kteří o příspěvek
žádají, příspěvek na tohoto zaměstnance nelze poskytnout žádnému z
nich. Vznikne-li zaměstnanci, který je osobou se zdravotním postižením,
více pracovních poměrů u téhož zaměstnavatele, náleží příspěvek měsíčně
ve výši uvedené v odstavci 2. Pro účely stanovení výše příspěvku se
skutečně vynaložené mzdové náklady včetně pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného
na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe odvedl z
vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, ve všech pracovních poměrech
tohoto zaměstnance sčítají.

(6) Příspěvek nelze poskytovat na zaměstnance se zdravotním postižením

a) za čtvrtletí, ve kterém je na tohoto zaměstnance úřadem práce
poskytován jiný příspěvek, jehož výše se stanoví na základě skutečně
vyplacených mzdových nákladů na zaměstnance, včetně pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe
odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance, nebo příspěvek při
přechodu na nový podnikatelský program (§ 117),

b) za čtvrtletí, ve kterém byl zaměstnanec, který je osobou se
zdravotním postižením, poživatelem starobního důchodu.

(7) Úřad práce vydá rozhodnutí o

a) poskytnutí příspěvku, pokud zaměstnavatel splňuje podmínky pro
poskytnutí příspěvku uvedené v odstavcích 1 a 3,

b) neposkytnutí příspěvku, pokud nejsou splněny podmínky uvedené v
písmenu a), nebo pokud zaměstnavatel v přiměřené lhůtě stanovené úřadem
práce nedoloží součásti žádosti uvedené v odstavci 4,

c) neposkytnutí části příspěvku ve výši odpovídající mzdovým nákladům
včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění těch
zaměstnanců, u kterých zaměstnavatel nedoloží, že jsou osobami se
zdravotním postižením, nebo na které nelze podle odstavce 5 nebo 6
příspěvek poskytnout; současně musí být splněny podmínky uvedené v
písmenu a).

(8) Příspěvek je splatný nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí.

(9) Poskytnutý příspěvek nebo jeho poměrnou část je zaměstnavatel
povinen prostřednictvím úřadu práce ve stanovené lhůtě odvést do
státního rozpočtu, jestliže mu byl na základě nesprávných údajů
vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši; nesplnění této povinnosti je
porušením rozpočtové kázně ^46).

(10) Pro zjištění splnění podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se
zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců podle odstavce 1 je
rozhodný průměrný přepočtený počet zaměstnanců za kalendářní čtvrtletí.

(11) Způsob výpočtu průměrného přepočteného počtu zaměstnanců a
zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, za kalendářní
čtvrtletí stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem.

Práva a povinnosti zaměstnavatelů a spolupráce s úřady práceAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800183