Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 81 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 81

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 81

(1) Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou
povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného
podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele.
Povinný podíl činí 4 %.

(2) Povinnost uvedenou v odstavci 1 zaměstnavatelé plní

a) zaměstnáváním v pracovním poměru,

b) odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících
více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením,
nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků
nebo služeb chráněných pracovních dílen provozovaných občanským
sdružením ^47), státem registrovanou církví nebo náboženskou společností
nebo právnickou osobou evidovanou podle zákona upravujícího postavení
církví a náboženských společností ^48) nebo obecně prospěšnou
společností ^49), nebo zadáváním zakázek těmto subjektům nebo odebíráním
výrobků nebo služeb od osob se zdravotním postižením, které jsou
osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné
zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto osobám, nebo

c) odvodem do státního rozpočtu, nebo vzájemnou kombinací způsobů
uvedených v písmenech a) až c).

(3) Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními složkami státu nebo jsou
zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl podle odstavce 2 písm. c).

(4) Pro zjištění celkového počtu zaměstnanců, celkového počtu
zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, a povinného
podílu je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců.

(5) Způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a
výpočtu plnění povinného podílu stanoví ministerstvo prováděcím právním
předpisem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800186