Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 87 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 87

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 87

(1) Nastoupí-li do zaměstnání občan Evropské unie, jeho rodinný
příslušník (§ 3 odst. 2), rodinný příslušník občana České republiky
uvedený v § 3 odst. 3 nebo cizinec uvedený v § 98 písm. a) až e) a j)
až p), u kterého se nevyžaduje povolení k zaměstnání, jsou
zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou tyto
osoby svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy vyslány k
výkonu práce, povinni o této skutečnosti písemně informovat příslušný
úřad práce nejpozději v den nástupu těchto osob k výkonu práce. Obdobná
povinnost se vztahuje na případy, kdy za trvání zaměstnání nastane
skutečnost, na jejímž základě již cizinec povolení k zaměstnání nebo
zelenou kartu nepotřebuje, s tím, že tato informační povinnost musí být
splněna nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy nastala
skutečnost, na jejímž základě se povolení k zaměstnání nevyžaduje.

(2) Písemná informace obsahuje údaje vedené v evidenci, kterou je
zaměstnavatel povinen vést podle § 102 odst. 2. Každou změnu těchto
údajů je zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které jsou
tyto osoby svým zahraničním zaměstnavatelem na základě smlouvy vyslány
k výkonu práce, povinen nahlásit nejpozději do 10 kalendářních dnů ode
dne, kdy změna nastala nebo kdy se o ní dověděl.

(3) Zaměstnavatel nebo právnická nebo fyzická osoba, ke které byly
osoby uvedené v odstavci 1 svým zahraničním zaměstnavatelem na základě
smlouvy vyslány k výkonu práce, je povinen nejpozději do 10
kalendářních dnů informovat příslušný úřad práce o ukončení jejich
zaměstnání nebo vyslání.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800196