Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 98 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 98

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 98

Povolení k zaměstnání nebo zelená karta se nevyžaduje k zaměstnání
cizince

a) s povoleným trvalým pobytem,

b) který je rodinným příslušníkem člena diplomatické mise, konzulárního
úřadu nebo rodinným příslušníkem zaměstnance mezinárodní vládní
organizace se sídlem na území České republiky, pokud je vyhlášenou
mezinárodní smlouvou, k jejíž ratifikaci dal Parlament souhlas a jíž je
Česká republika vázána, zaručena vzájemnost,

c) kterému byl udělen azyl nebo doplňková ochrana ^51),

d) jehož výkon práce na území České republiky nepřesáhne 7 po sobě
jdoucích kalendářních dnů nebo celkem 30 dnů v kalendářním roce a
jde-li zároveň o výkonného umělce, pedagogického pracovníka,
akademického pracovníka vysoké školy, vědeckého, výzkumného nebo
vývojového pracovníka, který je účastníkem vědeckého setkání, žáka nebo
studenta do 26 let věku, sportovce nebo osobu, která v České republice
zajišťuje dodávky zboží nebo služeb nebo toto zboží dodává nebo provádí
montáž na základě obchodní smlouvy, případně provádí záruční a
opravářské práce,

e) o němž to stanoví vyhlášená mezinárodní smlouva, k jejíž ratifikaci
dal Parlament souhlas a jíž je Česká republika vázána,

f) který je členem záchranné jednotky a poskytuje pomoc na základě
mezistátní dohody o vzájemné pomoci při odstraňování následků havárií a
živelních pohrom, a v případech humanitární pomoci,

g) zaměstnávaného v mezinárodní dopravě, pokud je k výkonu práce na
území České republiky vyslán svým zahraničním zaměstnavatelem,

h) akreditovaného v oblasti sdělovacích prostředků,

i) který je vojenským nebo civilním personálem ozbrojených sil
vysílajícího státu podle zvláštního zákona ^52),

j) který se na území České republiky soustavně připravuje na budoucí
povolání (§ 5),

k) který byl vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb
zaměstnavatelem usazeným v jiném členském státu Evropské unie ^18),

l) který na území České republiky pobývá na základě povolení k
dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o
společné soužití rodiny s cizincem podle písmene a) nebo c) ^52a),

m) který na území České republiky pobývá na základě povolení k
dlouhodobému pobytu rezidenta jiného členského státu Evropské unie ^52b)
za účelem zaměstnání, pokud od vydání tohoto povolení uplynulo více než
12 měsíců,

n) který vykonává v České republice soustavnou vzdělávací nebo vědeckou
činnost jako pedagogický pracovník nebo akademický pracovník vysoké
školy nebo vědecký, výzkumný nebo vývojový pracovník ve veřejné
výzkumné instituci nebo jiné výzkumné organizaci podle zvláštního
právního předpisu ^52c),

o) který získal střední nebo vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné
vzdělání v konzervatoři podle školského zákona nebo vysokoškolské
vzdělání podle zákona o vysokých školách ^9), nebo

p) který na území České republiky pobývá na základě povolení k
dlouhodobému pobytu za účelem společného soužití rodiny, jde-li o
společné soužití rodiny s cizincem, jenž má statut dlouhodobě
pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území nebo
dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na území
jiného členského státu Evropské unie, a který během tohoto pobytu byl
na území České republiky zaměstnán na základě povolení k zaměstnání
nebo zelené karty minimálně po dobu 12 měsíců.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800207