Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 108 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 108

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 108

(1) Rekvalifikací se rozumí získání nové kvalifikace a zvýšení,
rozšíření nebo prohloubení dosavadní kvalifikace, včetně jejího
udržování nebo obnovování. Za rekvalifikaci se považuje i získání
kvalifikace pro pracovní uplatnění fyzické osoby, která dosud žádnou
kvalifikaci nezískala. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifikace se
vychází z dosavadní kvalifikace, zdravotního stavu, schopností a
zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání
nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího
profesního vzdělávání.

(2) Rekvalifikaci může provádět pouze

a) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle tohoto zákona,

b) zařízení s akreditovaným vzdělávacím programem podle zvláštního
právního předpisu ^52d),

c) škola v rámci oboru vzdělání, který má zapsaný v rejstříku škol a
školských zařízení ^52e) nebo vysoká škola s akreditovaným studijním
programem podle zvláštního právního předpisu ^52f ^52f), nebo

d) zařízení se vzdělávacím programem podle zvláštního právního
předpisu ^52g),

(dále jen „rekvalifikační zařízení“).

(3) Vzdělávacím programem akreditovaným podle odstavce 2 písm. a) se
rozumí program, kterému byla na základě potřeb trhu práce rozhodnutím
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy udělena akreditace.
Akreditace se uděluje na základě písemné žádosti, jejíž součástí je
vymezení obsahu a rozsahu vzdělávání, forem a metod výuky a způsobů
ověřování výsledků vzdělávání v rekvalifikaci. Vzdělávací program musí
být v souladu s cíli a obsahem vzdělávání podle zvláštních právních
předpisů ^52f ^52f). O udělení akreditace je Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy povinno rozhodnout nejpozději do 90 dnů ode dne doručení
žádosti o akreditaci. K posouzení žádosti o akreditaci si Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy může zřídit akreditační komisi jako
svůj poradní orgán a může si vyžádat stanovisko ministerstva k situaci
na trhu práce. Akreditace se uděluje na dobu 3 let ode dne právní moci
rozhodnutí o jejím udělení.

(4) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozhodne o odejmutí
akreditace, jestliže rekvalifikační zařízení uvedené v odstavci 2 písm.
a)

a) nedodržuje akreditovaný vzdělávací program,

b) není schopno zabezpečit odpovídající úroveň vzdělávání, nebo

c) požádá o odejmutí akreditace.

(5) Rekvalifikační zařízení uvedené v odstavci 2 písm. a) je oprávněno
vydávat osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností.

(6) Rekvalifikačnímu zařízení, které na základě dohody s úřadem práce
provádí rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání nebo zájemců o zaměstnání,
může úřad práce hradit náklady spojené s touto rekvalifikací.

(7) Dohoda mezi úřadem práce a rekvalifikačním zařízením o
rekvalifikaci uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání musí být
uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) pracovní činnost, na kterou budou uchazeči o zaměstnání nebo zájemci
o zaměstnání rekvalifikováni,

c) základní kvalifikační předpoklady potřebné pro zařazení do
rekvalifikace,

d) rozsah teoretické a praktické přípravy,

e) místo a způsob provedení rekvalifikace,

f) doba zahájení a ukončení rekvalifikace, způsob ověření získaných
znalostí a dovedností,

g) náklady rekvalifikace, doba a způsob jejich úhrady,

h) závazek rekvalifikačního zařízení uzavřít pojištění pro případ své
odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou při rekvalifikaci,

i) závazek akreditovaného zařízení vrátit poskytnuté finanční
prostředky nebo jejich část, pokud nedodrží sjednané podmínky, nebo
pokud mu jeho zaviněním byly poskytnuty neprávem nebo ve vyšší částce,
než náležely, a lhůta a podmínky jejich vrácení,

j) ujednání o vypovězení dohody.

(8) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s
ministerstvem stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti žádosti
o akreditaci a organizace vzdělávání podle rekvalifikačního programu,
způsob ukončení vzdělávání a náležitosti osvědčení o rekvalifikaci.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800222