Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 109 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 109

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 109

Rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání

(1) Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a
uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, vyžaduje-li to
jejich uplatnění na trhu práce. Za účastníka rekvalifikace hradí úřad
práce náklady rekvalifikace a může mu poskytnout příspěvek na úhradu
prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací. Rekvalifikaci
zajišťuje úřad práce příslušný podle místa bydliště uchazeče o
zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání.

(2) Dohoda o rekvalifikaci podle odstavce 1 musí být uzavřena písemně a
musí v ní být uvedeny

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) pracovní činnost, na kterou je rekvalifikace zabezpečována,

c) způsob a doba rekvalifikace, místo jejího konání,

d) podmínky poskytování příspěvku na úhradu prokázaných nutných nákladů
spojených s rekvalifikací,

e) způsob ověření získaných znalostí a dovedností,

f) závazek uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání uhradit
náklady rekvalifikace, pokud bez vážných důvodů nedokončí rekvalifikaci
nebo odmítne nastoupit do vhodného zaměstnání odpovídajícího nově
získané kvalifikaci, a druhy nákladů, které bude povinen úřadu práce
uhradit,

g) ujednání o vypovězení dohody.

(3) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí
příspěvku na

a) podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení
rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu ^44),

b) ostatní podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za
porušení rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu ^45),

c) další podmínky, jejichž nedodržení není porušením rozpočtové kázně
podle zvláštního právního předpisu ^46 ^46).

Nedojde-li v dohodě k rozlišení podmínek, má se za to, že se jedná o
podmínky stanovené podle písmene a).

(4) Porušení podmínek poskytnutí příspěvku podle odstavce 3 písm. a)
nebo b) na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifikací
nebo porušení povinnosti jeho vrácení je porušením rozpočtové
kázně ^46 ^46).

(5) Formy rekvalifikace, druhy nákladů rekvalifikace a nákladů s ní
spojených, které hradí úřad práce, stanoví ministerstvo v dohodě s
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prováděcím právním
předpisem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800223