Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 110 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 110

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 110

Rekvalifikace zaměstnanců

(1) Rekvalifikace může být prováděna i u zaměstnavatele v zájmu dalšího
pracovního uplatnění jeho zaměstnanců. Rekvalifikace zaměstnanců se
provádí na základě dohody uzavřené mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.
O rekvalifikaci zaměstnanců spočívající v získání, zvýšení nebo
rozšíření kvalifikace může úřad práce uzavřít se zaměstnavatelem
dohodu. Pokud je rekvalifikace zaměstnanců prováděna na základě dohody
s úřadem práce, mohou být zaměstnavateli nebo rekvalifikačnímu
zařízení, které pro zaměstnavatele rekvalifikaci zaměstnanců zajišťuje,
úřadem práce plně nebo částečně hrazeny náklady rekvalifikace
zaměstnanců a náklady s ní spojené. Jestliže pro zaměstnavatele
zabezpečuje rekvalifikaci zaměstnanců rekvalifikační zařízení, uzavírá
se dohoda mezi zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením, popřípadě
mezi úřadem práce, zaměstnavatelem a rekvalifikačním zařízením.

(2) Dohoda o rekvalifikaci zaměstnanců mezi úřadem práce a
zaměstnavatelem, případně rekvalifikačním zařízením musí být uzavřena
písemně a musí v ní být uvedeny

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) pracovní činnost, na kterou budou zaměstnanci rekvalifikováni,

c) základní kvalifikační předpoklady zaměstnanců potřebné pro zařazení
do rekvalifikace,

d) rozsah teoretické a praktické přípravy,

e) místo a způsob provedení rekvalifikace,

f) doba zahájení a ukončení rekvalifikace, způsob ověření získaných
znalostí a dovedností,

g) náklady rekvalifikace, doba a způsob jejich úhrady,

h) závazek zaměstnavatele nebo rekvalifikačního zařízení vrátit
poskytnuté finanční prostředky nebo jejich část, pokud nedodrží
sjednané podmínky, nebo pokud mu jeho zaviněním byly poskytnuty
neprávem nebo ve vyšší částce, než náležely, a lhůta a podmínky jejich
vrácení,

i) ujednání o vypovězení dohody.

(3) Dohoda o rekvalifikaci zaměstnanců mezi zaměstnavatelem a
zaměstnancem musí být uzavřena písemně a musí v ní být uvedeny

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) pracovní činnost, na kterou má být zaměstnanec rekvalifikován,

c) rozsah teoretické a praktické přípravy,

d) doba zahájení a ukončení rekvalifikace, způsob ověření získaných
znalostí a dovedností.

(4) Rekvalifikace zaměstnanců spočívající v získání, zvýšení nebo
rozšíření kvalifikace se uskutečňuje v pracovní době a je překážkou v
práci na straně zaměstnance; za tuto dobu přísluší zaměstnanci náhrada
mzdy ve výši průměrného výdělku. Mimo pracovní dobu se rekvalifikace
uskutečňuje, jen pokud je to nezbytné vzhledem ke způsobu jejího
zabezpečení.

(5) O rekvalifikaci podle odstavce 1 nejde v případě účasti zaměstnance
na teoretické nebo praktické přípravě, kterou

a) je zaměstnavatel povinen zabezpečovat pro zaměstnance podle
příslušných právních předpisů a které je zaměstnanec povinen se
zúčastnit v souvislosti s výkonem svého zaměstnání, nebo

b) zaměstnanec absolvuje z vlastního zájmu, aniž by z hlediska jím
vykonávané práce u zaměstnavatele byla nezbytná potřeba změny jeho
dosavadní kvalifikace. V tomto případě se postupuje podle příslušných
ustanovení pracovněprávních předpisů upravujících účast zaměstnanců na
školení a studiu při zaměstnání ^54).

(6) Formy rekvalifikace zaměstnanců, druhy nákladů rekvalifikace a
nákladů s ní spojených, které hradí úřad práce, stanoví ministerstvo v
dohodě s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prováděcím
právním předpisem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800224