Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 113 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 113

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 113

Společensky účelná pracovní místa

(1) Společensky účelnými pracovními místy se rozumí pracovní místa,
která zaměstnavatel zřizuje nebo vyhrazuje na základě dohody s úřadem
práce a obsazuje je uchazeči o zaměstnání, kterým nelze zajistit
pracovní uplatnění jiným způsobem. Společensky účelným pracovním místem
je i pracovní místo, které zřídil po dohodě s úřadem práce uchazeč o
zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti. Na
společensky účelná pracovní místa může úřad práce poskytnout příspěvek.

(2) Má-li být zřízeno více než 5 pracovních míst, je úřad práce povinen
vyžádat si vypracování odborného posudku.

(3) Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního
místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o
příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrné míry
nezaměstnanosti v České republice, může maximálně činit čtyřnásobek
průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí
předchozího kalendářního roku a při zřízení více než 10 pracovních míst
na základě jedné dohody může výše příspěvku na zřízení jednoho
společensky účelného pracovního místa činit maximálně šestinásobek této
průměrné mzdy.

(4) Výše příspěvku na zřízení jednoho společensky účelného pracovního
místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o
příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese dosahuje průměrné míry
nezaměstnanosti v České republice nebo je vyšší, může maximálně činit
šestinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí
čtvrtletí předchozího kalendářního roku a při zřízení více než 10
pracovních míst na základě jedné dohody může výše příspěvku na zřízení
jednoho společensky účelného pracovního místa činit maximálně
osminásobek této průměrné mzdy.

(5) Příspěvek na vyhrazení jednoho společensky účelného pracovního
místa může být poskytován až do výše vyplacených mzdových nákladů na
zaměstnance přijatého na vyhrazené pracovní místo, včetně pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a
pojistného na veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnavatel za sebe
odvedl z vyměřovacího základu tohoto zaměstnance. Příspěvek může být
poskytován nejdéle po dobu 6 měsíců. Přijme-li zaměstnavatel na
vyhrazené pracovní místo uchazeče o zaměstnání uvedeného v § 33 odst. 1
písm. a) a e), může být příspěvek poskytován nejdéle po dobu 12 měsíců.

(6) Vrácení příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa
za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti nelze požadovat, pokud
osoba samostatně výdělečně činná přestane vykonávat samostatnou
výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů, nebo v případě jejího úmrtí.

(7) Výši průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí předchozího
kalendářního roku vyhlásí ministerstvo na základě údajů Českého
statistického úřadu sdělením uveřejněným ve Sbírce zákonů.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800227