Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 119 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 119

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 119

(1) O poskytnutí příspěvku v rámci aktivní politiky zaměstnanosti
uzavírá úřad práce se zaměstnavateli, s jinými právnickými a fyzickými
osobami a dalšími subjekty podle zvláštních právních předpisů ^6)
písemnou dohodu.

(2) Dohoda o poskytnutí příspěvku musí obsahovat

a) identifikační údaje účastníků dohody,

b) účel poskytnutí příspěvku,

c) podmínky, za kterých bude příspěvek poskytován,

d) výši a termín poskytnutí příspěvku,

e) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,

f) podmínky a termín zúčtování poskytnutého příspěvku,

g) závazek příjemce vrátit příspěvek nebo jeho poměrnou část, pokud mu
jeho zaviněním byl příspěvek poskytnut neprávem nebo ve vyšší částce,
než náležel, a lhůtu a podmínky vrácení příspěvku,

h) ujednání o vypovězení dohody.

(3) V závislosti na charakteru jednotlivých příspěvků poskytovaných v
rámci aktivní politiky zaměstnanosti lze v dohodě sjednat i další
ujednání, na kterých mají účastníci zájem.

(4) Úřad práce je povinen v dohodě rozlišit podmínky pro poskytnutí
příspěvku na

a) podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za porušení
rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu ^44),

b) ostatní podmínky, jejichž porušení bude postihováno odvodem za
porušení rozpočtové kázně podle zvláštního právního předpisu ^45),

c) další podmínky, jejichž nedodržení není porušením rozpočtové kázně
podle zvláštního právního předpisu ^46 ^46).

Nedojde-li v dohodě k rozlišení podmínek, má se za to, že se jedná o
podmínky stanovené podle písmene a).

(5) Nedodržení podmínek poskytnutí příspěvku podle odstavce 4 písm. a)
nebo b) nebo nevrácení příspěvku ve stanoveném termínu je porušením
rozpočtové kázně ^46 ^46).

(6) Formy příspěvků a způsob poskytování příspěvků stanoví ministerstvo
prováděcím právním předpisem.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800232