Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 121 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 121

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 121

Základní podmínky

(1) Dítětem se pro účely tohoto zákona rozumí fyzická osoba

a) mladší 15 let, nebo

b) starší 15 let, pokud nemá ukončenou povinnou školní docházku, a to
až do doby jejího ukončení.

(2) Dítě může vykonávat pouze uměleckou, kulturní, sportovní a reklamní
činnost (dále jen „činnost dítěte“) pro právnickou nebo fyzickou osobu,
která má tuto činnost v předmětu své činnosti (dále jen „provozovatel
činnosti“), jen jestliže je tato činnost přiměřená jeho věku, není pro
něj nebezpečná, nebrání jeho vzdělávání nebo docházce do školy a účasti
na výukových programech, nepoškozuje jeho zdravotní, tělesný, duševní,
morální nebo společenský rozvoj ^57).

(3) Za činnost dítěte se nepovažuje

a) zájmová kulturní činnost v amatérských souborech a základních
uměleckých školách,

b) vystupování na uměleckých a kulturních akcích pořádaných školou,
školským zařízením nebo ústavem sociální péče nebo na akcích, na
kterých se škola, školské zařízení nebo ústav sociální péče organizačně
podílí,

c) činnost konaná v rámci výchovy a vzdělávání ve školách a školských
zařízeních v souladu se vzdělávacími programy,

d) účast na uměleckých a sportovních soutěžích, pokud nejde o činnosti
za odměnu, nebo

e) činnost konaná v rámci mimoškolní výchovy a při ostatních
nekomerčních zájmových aktivitách, která není vykonávána za odměnu.

(4) Provozovatel činnosti je povinen zajistit

a) soustavný dohled způsobilou osobou v době dohodnuté pro činnost
dítěte, případně i při dopravě na ni, pokud ho nevykonává zákonný
zástupce,

b) vhodné podmínky odpovídající charakteru činnosti, kterou bude dítě
vykonávat.

(5) Na činnost dítěte se vztahuje § 101, 245 a 246 zákoníku práce;
ustanovení § 103 až 106 zákoníku práce a § 2 až 8 zákona o zajištění
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ^42a) se použijí
přiměřeně.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800234