Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 122 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 122

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 122

Povolování výkonu činnosti dítěte

(1) O povolení výkonu činnosti dítěte (dále jen „povolení“) rozhoduje
úřad práce na základě písemné žádosti podané zákonným zástupcem dítěte
nebo jinou osobou odpovědnou za výchovu dítěte, do jejíž péče bylo dítě
svěřeno rozhodnutím soudu (dále jen „zákonný zástupce“).

(2) Pro účely povolení podle odstavce 1 se považuje za činnost

a) uměleckou a kulturní vytváření autorských děl nebo provádění
uměleckých výkonů podle zvláštního právního předpisu ^58) a provádění
úkonů zejména v oblasti hudební, pěvecké a taneční,

b) reklamní provádění úkonů v reklamě ^59) a propagaci výrobků, služeb
nebo jiných objektů a předmětů a činnost v modelingu,

c) sportovní provádění sportovních výkonů na veřejnosti.

(3) Žádost o povolení musí obsahovat

a) identifikační údaje dítěte,

b) identifikační údaje zákonného zástupce dítěte; pokud se jedná o
cizince, který nemá na území České republiky bydliště, rovněž místo,
kde se na území České republiky zdržuje,

c) písemný souhlas dítěte s tím, že bude činnost vykonávat, je-li dítě
s ohledem na věk a rozumovou vyspělost schopno vyjádřit svůj názor,

d) lékařský posudek praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že
činnost, kterou bude dítě vykonávat a doba jejího konání, vzhledem k
časovému vymezení jejího výkonu, je přiměřená z hlediska zdravotního a
že dítě je ze zdravotního hlediska způsobilé tuto činnost vykonávat.
Lékařský posudek v době vydání povolení nesmí být starší než 3 měsíce.
Posudek vydává lékař na základě žádosti zákonného zástupce dítěte.
Podkladem pro vydání posudku jsou údaje zpracované provozovatelem
činnosti v rozsahu písmene e),

e) druh činnosti, kterou bude dítě vykonávat, místo výkonu činnosti a
charakteristiku pracovních podmínek a pracovišť, ve kterých bude dítě
činnost vykonávat, a bude-li vykonávat více druhů takových činností,
uvádějí se u každého z druhů těchto činností,

f) identifikační údaje provozovatele činnosti,

g) dobu, po kterou bude dítě činnost vykonávat.

(4) Provozovatel činnosti je povinen pro případ náhrady škody, včetně
náhrady škody na zdraví, ke které by mohlo dojít při výkonu činnosti,
sjednat pojištění; sjednání pojištění musí být uvedeno v povolení.

(5) Náhrada škody způsobené dítětem provozovateli činnosti nebo
provozovatelem činnosti dítěti se řídí občanským zákoníkem. Výše
náhrady škody způsobené provozovateli činnosti dítětem nesmí přesáhnout
v jednotlivém případě 0,70násobek průměrné mzdy v národním hospodářství
za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího
kalendářnímu roku, ve kterém vznikla škoda. Výši průměrné mzdy za první
až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku vyhlásí
ministerstvo na základě údajů Českého statistického úřadu sdělením
uveřejněným ve Sbírce zákonů. Povinnost provozovatele činnosti nahradit
škodu je však dána i v případě, kdy provozovatel činnosti dodržel
povinnosti vyplývající z právních předpisů k zajištění bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci.

(6) V řízení o povolení výkonu činnosti dítěte je účastníkem řízení
také provozovatel činnosti.

(7) Povolení vydává úřad práce příslušný podle trvalého pobytu dítěte,
a pokud dítě nemá trvalý pobyt, podle místa, kde se zdržuje. V povolení
úřad práce stanoví rozsah a podmínky pro výkon činnosti upravující
rozvrh činnosti a odpočinku v závislosti na rozsahu a druhu činnosti,
způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti a minimální požadavky na
zajištění vhodných pracovních podmínek k výkonu činnosti.

(8) Povolit dítěti výkon činnosti lze nejdéle na dobu 12 měsíců po sobě
jdoucích, které následují po dni právní moci rozhodnutí úřadu práce o
povolení, nejdéle však do doby, do které je fyzická osoba považována
podle tohoto zákona za dítě. Bude-li vykonávat dítě činnost u více
provozovatelů, vydává se samostatné povolení k výkonu činnosti u
každého provozovatele.

(9) Úřad práce si může vyžádat vyjádření orgánu sociálně-právní ochrany
dětí, zda mu nejsou známy skutečnosti, které by bránily dítěti ve
výkonu činnosti, nebo zda není činnost pro dítě vhodná.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800235