Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 123 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 123

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 123

Obsah a časové vymezení povolení

(1) Dítě může činnost vykonávat jen na základě jednotlivého povolení
vydaného pro určité dítě a určitou činnost, a to nejdéle

a) 2 hodiny denně u dítěte, které ještě neplní povinnou školní
docházku, přičemž celková délka výkonu činnosti za týden nesmí
přesáhnout 10 hodin,

b) 2 hodiny ve vyučovací den a 12 hodin týdně pro činnost vykonávanou
během období školního vyučování mimo hodiny školní výuky, přičemž denní
doba výkonu činnosti nesmí přesáhnout 7 hodin,

c) 7 hodin denně pro činnost vykonávanou v období školních prázdnin,
přičemž celková délka výkonu činnosti za týden nesmí přesáhnout 35
hodin týdně.

Za dobu výkonu činnosti se považuje i doba potřebná pro přípravu na
výkon činnosti v místě výkonu činnosti.

(2) Doba odpočinku musí být stanovena v rozsahu nejméně dvakrát 15
minut a jednou 45 minut, pokud má dítě vykonávat činnost v rozsahu 4 a
půl hodiny denně a více. Tato doba odpočinku se do doby výkonu činnosti
nezapočítává.

(3) Vykonává-li dítě činnost pro více provozovatelů činnosti, doby
těchto činností se sčítají; jejich součet nesmí být vyšší, než je
uvedeno v odstavci 1.

(4) Dítě nesmí činnost vykonávat v době mezi 22. a 6. hodinou; pokud u
dítěte, které plní povinnou školní docházku, není následující den po
dnu, kdy končí tato doba, dnem školního vyučování, je výkon činnosti
zakázán v době mezi 22.30 a 6. hodinou.

(5) Dítě musí mít po skončení výkonu denní činnosti nepřetržitý
odpočinek nejméně v délce 14 hodin. Pokud vykonává činnost po sobě 5
jdoucích kalendářních dnů, nesmí vykonávat činnost nejméně v
následujících 2 po sobě jdoucích kalendářních dnech. V kalendářním
týdnu nesmí dítě činnost vykonávat alespoň 2 kalendářní dny.

(6) Úřad práce může na základě písemné žádosti zákonného zástupce
dítěte před uplynutím platnosti povolení prodloužit jeho platnost na
dobu nezbytně nutnou k dokončení činnosti dítěte, nejdéle na dobu 2
měsíců. Při rozhodování o prodloužení povolení vychází úřad práce z
údajů uvedených v žádosti o vydání povolení doplněných zákonným
zástupcem o nové skutečnosti rozhodné pro vydání povolení.

(7) O povolení je možno žádat opakovaně. Byla-li žádost o vydání
povolení zamítnuta s ohledem na lékařský posudek, lze žádost o vydání
povolení výkonu téže činnosti konané za stejných podmínek podat znovu
nejdříve po uplynutí 3 měsíců ode dne, kterým nabylo právní moci
rozhodnutí úřadu práce o zamítnutí vydání povolení.

(8) Úřad práce rozhodnutí o povolení výkonu činnosti dítěte nebo
rozhodnutí o nepovolení výkonu činnosti dítěte bez zbytečného odkladu
doručí také příslušnému oblastnímu inspektorátu práce.

(9) Pokud tento zákon nestanoví jinak, vydaným povolením zůstávají
nedotčeny obsah a forma smluv, které se sjednávají podle zvláštních
právních předpisů, jakož i nároky z nich vyplývající.

(10) Úřad práce vede evidenci povolení vydaných k činnosti dítěte.
Evidence obsahuje údaje uvedené v žádosti o povolení. Údaje z evidence
jsou určeny výhradně pro účely vydání povolení.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800236