Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 124 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 124

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 124

Řízení o zákazu výkonu činnosti dítěte

(1) Úřad práce výkon činnosti dítěte zakáže, jestliže zjistí, že

a) dítě vykonává činnost bez povolení,

b) provozovatel činnosti při výkonu činnosti dítěte porušil povinnosti
stanovené tímto zákonem nebo jinými právními předpisy, nebo

c) podle lékařského posudku vydaného v době po vydání rozhodnutí o
povolení není výkon této činnosti pro dítě vhodný.

(2) Výkon činnosti je úřad práce povinen zakázat bezprostředně poté, co
se o skutečnostech uvedených v odstavci 1 dozvěděl, a to prohlášením
sděleným zákonnému zástupci dítěte a provozovateli činnosti. Ode dne
sdělení tohoto prohlášení má zákonný zástupce povinnost činnost dítěte
ukončit; takovou povinnost má i provozovatel činnosti.

(3) Při důvodném podezření, že u dítěte došlo ke ztrátě zdravotní
způsobilosti k výkonu činnosti nebo k jiným skutečnostem znemožňujícím
dítěti výkon činnosti, je zákonný zástupce dítěte, ošetřující lékař,
oblastní inspektorát práce a orgán sociálně-právní ochrany dítěte
povinen sdělit tyto skutečnosti příslušnému úřadu práce.

(4) Prohlášení o zákazu činnosti dítěte může úřad práce učinit písemně
nebo ústně. Bylo-li prohlášení učiněno ústně, je úřad práce povinen
provést o tomto ústním prohlášení zápis, a to téhož dne, kdy k
prohlášení došlo. Bylo-li prohlášení učiněno ústně, vydá úřad práce na
místě písemné potvrzení. Prohlášení učiněné písemně a písemné potvrzení
obdrží zákonný zástupce dítěte a provozovatel činnosti.

(5) Úřad práce je povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne
sdělení písemného nebo ústního prohlášení o zákazu činnosti dítěte
vydat rozhodnutí o zákazu výkonu činnosti dítěte.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800237