Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 126 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 126

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 126

(1) Úřady práce kontrolují dodržování pracovněprávních předpisů u

a) zaměstnavatelů,

b) právnických a fyzických osob, které vykonávají činnosti podle tohoto
zákona, zejména při zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci,

c) fyzických osob, kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákona,

(dále jen „kontrolovaná osoba“).

(2) Pro účely tohoto zákona se za pracovněprávní předpisy považují
právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců
při platební neschopnosti zaměstnavatele ^62).

(3) Úřady práce jsou dále oprávněny kontrolovat výši průměrného
měsíčního čistého výdělku, a to v rozsahu potřebném pro stanovení výše
podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci.

(4) Oprávnění kontrolovat, zda cizinec vykonává práci pro právnickou
nebo fyzickou osobu na základě pracovněprávního vztahu nebo jiné
smlouvy a zda ji vykonává v souladu s vydaným povolením k zaměstnání
nebo zelenou kartou, jsou-li podle tohoto zákona vyžadovány, mají
rovněž celní úřady. Pro účely kontroly podle věty první poskytuje
ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup celním úřadům
informaci o povoleních k zaměstnání vydaných úřady práce, a to v
rozsahu uvedeném v § 92 odst. 3. Celní úřad informuje o provedených
kontrolách úřad práce příslušný podle § 7 odst. 3, a v případě zjištění
nedostatků předává tomuto úřadu práce podklady pro zahájení správního
řízení o uložení pokuty.

(5) Oprávnění kontrolovat, zda rekvalifikační zařízení uvedené v § 108
odst. 2 písm. a) realizuje akreditovaný vzdělávací program v souladu s
udělenou akreditací, má Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Postup při provádění této kontroly se řídí zvláštním právním
předpisem ^63).

(6) Kontrolní oprávnění jiných orgánů podle zvláštních právních
předpisů tím nejsou dotčena.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800239