Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 140 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 140

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 140

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se správního deliktu
dopustí tím, že

a) poruší zákaz diskriminace nebo nezajistí rovné zacházení podle
tohoto zákona,

b) zprostředkuje zaměstnání bez povolení nebo jiným způsobem poruší při
zprostředkování zaměstnání tento zákon nebo dobré mravy, nebo

c) umožní výkon nelegální práce.

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dále dopustí
správního deliktu tím, že jako zaměstnavatel

a) v rozporu s § 80 nevede evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním
postižením nebo evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se
zdravotním postižením,

b) nesplní povinnost zaměstnat osoby se zdravotním postižením ve výši
povinného podílu stanovenou v § 81,

c) ve stanovené lhůtě písemně nevykáže dlužné mzdové nároky zaměstnanců
pro účely zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele a o změně dalších zákonů, nebo

d) nesplní oznamovací povinnost podle tohoto zákona nebo nevede
evidenci v tomto zákoně stanovenou.

(3) Zdravotnické zařízení se dopustí správního deliktu tím, že

a) neprovede vyšetření zdravotního stavu podle § 9b odst. 1 písm. a)
nebo je neprovede ve lhůtě uvedené v § 9b odst. 3,

b) nesplní povinnost zpracovat lékařské podklady podle § 9b odst. 1
písm. b) nebo nesplní tuto povinnost ve lhůtě uvedené v § 9b odst. 3,
nebo

c) nesplní povinnost sdělit informace, umožnit nahlížení do
zdravotnické dokumentace nebo zapůjčit zdravotnickou dokumentaci podle
§ 9b odst. 2 nebo nesplní tuto povinnost ve lhůtě uvedené v § 9b odst.
3.

(4) Za správní delikt se uloží pokuta do

a) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) a
podle odstavce 2 písm. a) a b),

b) 2 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b),

c) 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) a d),

d) 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3,

e) 5 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. c).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800253