Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 146 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 146

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 146

(1) Vyúčtování příspěvků a hmotné podpory poskytované podle částí třetí
a páté provádí příjemce k 31. prosinci kalendářního roku a předkládá je
poskytovateli do 15. února následujícího roku, s výjimkou příspěvků
poskytovaných zpětně na základě předložených vyúčtovaných nákladů a
příspěvku podle § 78 odst. 1. Příspěvky, které nejsou poskytovány
zpětně, nemusí být vyčerpány v roce jejich poskytnutí, musí však být
čerpány podle harmonogramu stanoveného v dohodě o jejich poskytnutí.

(2) Nevyčerpanou část příspěvku je příjemce povinen poskytovateli
neprodleně vrátit; nesplnění této povinnosti ve lhůtě stanovené
poskytovatelem je porušením rozpočtové kázně ^46).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800261