Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o zaměstnanosti (68/2009 Sb.) - § 25 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o zaměstnanosti » § 25

ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
ČÁST SEDMÁ - KONTROLNÍ ČINNOST
ČÁST - PŘÍLOHY
ČÁST - POZNÁMKY§ 25

(1) Uchazečem o zaměstnání může být, pokud tento zákon dále nestanoví
jinak, pouze fyzická osoba, která má na území České republiky bydliště
a která není

a) v pracovněprávním vztahu nebo ve služebním poměru, s výjimkami
uvedenými v odstavcích 3 a 5,

b) osobou samostatně výdělečně činnou; za osobu samostatně výdělečně
činnou se považuje fyzická osoba, která se pro účely důchodového
pojištění podle zvláštního právního předpisu ^27) považuje za osobu
samostatně výdělečně činnou,

c) společníkem nebo jednatelem společnosti s ručením omezeným nebo
komanditistou komanditní společnosti vykonávajícím mimo pracovněprávní
vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou je touto
společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční odměna spolu
s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne polovinu
minimální mzdy,

d) členem představenstva akciové společnosti vykonávajícím mimo
pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou
je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční
odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne
polovinu minimální mzdy,

e) členem dozorčí rady obchodní společnosti vykonávajícím mimo
pracovněprávní vztah k této společnosti pro společnost práci, za kterou
je touto společností odměňován a jeho měsíční nebo průměrná měsíční
odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle odstavce 3 přesáhne
polovinu minimální mzdy,

f) členem družstva vykonávajícím mimo pracovněprávní vztah k družstvu
pro družstvo práci, za kterou je družstvem odměňován a jeho měsíční
nebo průměrná měsíční odměna spolu s případným výdělkem (odměnou) podle
odstavce 3 přesáhne polovinu minimální mzdy,

g) soudcem,

h) poslancem nebo senátorem Parlamentu nebo poslancem Evropského
parlamentu,

i) členem zastupitelstva územního samosprávného celku, jestliže jsou mu
vypláceny odměny jako členům zastupitelstev územních samosprávných
celků, kteří tyto funkce vykonávají jako uvolnění členové,

j) prezidentem republiky,

k) členem vlády,

l) prezidentem, viceprezidentem nebo členem Nejvyššího kontrolního
úřadu,

m) Veřejným ochráncem práv nebo zástupcem Veřejného ochránce práv,

n) členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, členem Rady Ústavu
pro studium totalitních režimů nebo členem Rady Českého
telekomunikačního úřadu, členem Rady Českého telekomunikačního úřadu,
finančním arbitrem nebo zástupcem finančního arbitra,

o) nuceným správcem nebo správcem podle zvláštního právního
předpisu ^28) nebo likvidátorem podle zvláštního právního předpisu ^29),
a to v době, kdy tuto činnost vykonává,

p) pěstounem, který vykonává pěstounskou péči v zařízeních pro výkon
pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu ^30), nebo kterému je
za výkon pěstounské péče vyplácena odměna náležející pěstounovi ve
zvláštních případech podle zvláštního právního předpisu ^30a),

q) výdělečně činná v cizině, nebo

r) fyzickou osobou soustavně se připravující na budoucí povolání.

(2) Uchazečem o zaměstnání se nemůže stát fyzická osoba v době, po
kterou

a) je uznána dočasně neschopnou práce,

b) vykonává trest odnětí svobody, vykonává ochranné opatření
zabezpečovací detenci nebo je ve vazbě,

c) pobírá peněžitou pomoc v mateřství v době před porodem a 6 týdnů po
porodu, nebo

d) je plně invalidní podle § 39 odst. 1 písm. a) zákona č. 155/1995
Sb., o důchodovém pojištění.

(3) Zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nebrání

a) výkon činnosti na základě pracovního nebo služebního poměru, pokud
měsíční výdělek nepřesáhne polovinu minimální mzdy, nebo

b) výkon činnosti na základě dohody o provedení práce nebo dohody o
pracovní činnosti, pokud měsíční odměna nebo odměna připadající na 1
měsíc za období, za které přísluší, nepřesáhne polovinu minimální mzdy.

Uchazeč o zaměstnání je povinen úřadu práce výkon této činnosti,
oznámit do 8 kalendářních dnů ode dne vzniku pracovního nebo služebního
poměru nebo ode dne uzavření dohody o provedení práce nebo dohody o
pracovní činnosti, a ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši
měsíčního výdělku nebo odměny. V případě výkonu více činností se pro
účely splnění podmínky měsíčního výdělku měsíční výdělky (odměny)
sčítají.

(4) Podmínkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání
je, že výkon činností uvedených v odstavci 3 není překážkou pro
poskytování součinnosti úřadu práce při zprostředkování vhodného
zaměstnání a pro přijetí nabídky vhodného zaměstnání.

(5) Překážkou pro vedení v evidenci není ani takové zaměstnání, které
není pro uchazeče o zaměstnání vhodným zaměstnáním (§ 20) a je
zprostředkováno úřadem práce nejdéle na dobu 3 měsíců, pokud odpovídá
jeho zdravotnímu stavu (dále jen „krátkodobé zaměstnání“).

(6) Překážkou pro zařazení a vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání je
neposkytnutí identifikačních údajů a neposkytnutí nebo zrušení souhlasu
se zpracováním osobních údajů (§ 17 odst. 2).Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-zamestnanosti/6800128