Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 5 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 5

§ 5

(1) Za příjem se pro účely stanovení rozhodného příjmu považují

a) z příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle
zákona o daních z příjmů ^3 ^3) a nejsou od této daně osvobozeny, tyto
příjmy:

1. příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky uvedené v § 6 odst. 1 a
10 zákona o daních z příjmů, s výjimkou částky, která se považuje za
příjem z důvodu bezplatného používání motorového vozidla pro služební i
soukromé účely podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů a s výjimkou
částky odpovídající příjmu, kterého dosáhlo nezaopatřené dítě za měsíce
červenec a srpen, a to v rozsahu stanoveném v odstavci 8,

2. příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti uvedené v
§ 7 odst. 1 a 2 zákona o daních z příjmů, a jde-li o uvedené příjmy
podléhající dani z příjmů stanovené paušální částkou, předpokládaný
příjem, nejméně však částka stanovená v odstavci 7; pokud podnikání
nebo jinou výdělečnou činnost vykonávalo nezaopatřené dítě v měsících
červenci a srpnu, nepovažuje se za příjem částka ve výši a za podmínek
stanovených v odstavci 8,

3. příjmy z pronájmu uvedené v § 9 zákona o daních z příjmů,

4. ostatní příjmy uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až g) zákona o daních
z příjmů,

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a
udržení, přičemž jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů stanovenou
paušální částkou, považují se za výdaje vynaložené na jeho dosažení,
zajištění a udržení předpokládané výdaje, po odpočtu dalších výdajů,
odpočítávaných z takových příjmů podle zákona o daních z příjmů, po
odpočtu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění,
pokud nebyly pojistné a příspěvek zahrnuty do těchto výdajů, a po
odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy,

b) z příjmů, které jsou podle § 4 odst. 1 a § 6 odst. 9 zákona o daních
z příjmů osvobozeny od daně z příjmů, jsou to:

1. příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných
elektráren, tepelných čerpadel, solárních zařízení, zařízení na výrobu
a energetické využití bioplynu a dřevoplynu, zařízení na výrobu
elektřiny nebo tepla z biomasy, zařízení na výrobu biologicky
degradovatelných látek stanovených zvláštním právním předpisem,
zařízení na využití geotermální energie, a to v rozsahu a za podmínek,
za jakých jsou osvobozeny od daně z příjmů podle zákona o daních z
příjmů,

2. příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti podle zákona o
rodině nebo obdobná plnění poskytovaná ze zahraničí, s výjimkou
uvedeného příjmu, náhrady nebo uvedeného plnění, poskytnutých v
rozhodném období z příjmů osoby, která se pro účely stanovení
rozhodného příjmu považuje za společně posuzovanou osobu s osobou,
která toto výživné nebo plnění přijala,

3. služné a příplatky náležející za službu nebo výcvik za ztížených
podmínek nebo ve ztížených a zdraví škodlivých podmínkách a náhrada
příjmu při vojenském cvičení poskytované ozbrojenými silami vojákům v
základní přípravě, žákům škol, kteří nejsou vojáky v činné službě,
vojákům v záloze povolaným na cvičení a vojákům v aktivní záloze
dobrovolné podle zvláštního právního předpisu ^3a),

4. měsíční přídavek na bydlení, výsluhový příspěvek, odbytné a
odchodné, poskytované vojáku z povolání podle zvláštního právního
předpisu ^3b),

5. odchodné a výsluhový příspěvek poskytované příslušníku
bezpečnostních sborů podle zvláštního právního předpisu ^3c ^3c),

6. příjmy z převodu členských práv družstva, z převodu majetkových
podílů na transformovaném družstvu ^3d ^3d) , nejde-li o prodej cenných
papírů, přesahuje-li doba mezi nabytím a převodem dobu pěti let, a to v
rozsahu a za podmínek, za jakých jsou osvobozeny od daně z příjmů podle
zákona o daních z příjmů,

7. příjmy plynoucí jako náhrada za věcné břemeno vzniklé ze zákona nebo
rozhodnutím státního orgánu podle zvláštního právního předpisu ^3e),

8. náhrady za ztrátu na služebním příjmu (platu) poskytované
příslušníkům ozbrojených sil a bezpečnostních sborů podle zvláštního
právního předpisu ^3f),

9. mzdové vyrovnání vyplácené podle zvláštních právních předpisů ^3g) ve
výši rozdílu mezi dávkami nemocenského pojištění,

10. náhrada za ztrátu na důchodu přiznaná podle zákoníku práce za dobu
před 1. lednem 1989 a vyplácená po 31. prosinci 1992,

11. zvláštní příplatek nebo příplatek za službu v zahraničí poskytovaný
v cizí měně podle zvláštních právních předpisů vojákům a příslušníkům
bezpečnostních sborů vyslaným v rámci jednotky mnohonárodních sil nebo
mezinárodních bezpečnostních sborů mimo území České republiky ^3h) po
dobu působení v zahraničí, a to ve výši po odpočtu výdajů vynaložených
na jeho dosažení, zajištění a udržení, které se pro tento účel stanoví
obdobně jako takové výdaje pro určení základu daně podle zákona o
daních z příjmů,

12. odstupné podle vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a
hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k
dosavadní práci, ve znění vyhlášky č. 405/2003 Sb., vyplácené
pracovníkům přeřazeným nebo uvolněným ze zdravotních důvodů pro
pracovní riziko, nemoc z povolání, pracovní úraz nebo onemocnění
vznikající nebo se zhoršující vlivem pracovního prostředí,

13. náhrada mzdy (platu) nebo sníženého platu (snížené mzdy) od
čtvrtého do čtrnáctého dne dočasné pracovní neschopnosti (karantény)
podle zvláštních právních předpisů ^3i),

a to po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a
udržení a dalších výdajů odpočítávaných z takových příjmů podle zákona
o daních z příjmů, které se pro tento účel stanoví obdobně jako takové
výdaje pro určení základu daně podle zákona o daních z příjmů,

c) dávky nemocenského pojištění a důchodového pojištění,

d) podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci, ^4)

e) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech a) až d) v
částce, v jaké byly vyplaceny, popřípadě po odpočtu výdajů, daní,
pojistného a příspěvku uvedených v písmenech a) a b), nebyly-li tyto
příjmy už započteny podle písmen a) až d),

f) rodičovský příspěvek pro nárok na přídavek na dítě, sociální
příplatek a příspěvek na bydlení,

g) přídavek na dítě pro nárok na sociální příplatek a příspěvek na
bydlení,

h) mzdové nároky podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ^4a) a to v
rozsahu, ve kterém je zaměstnavatel zaměstnancům nezúčtoval,

i) příjmy ze zahraničí obdobné příjmům uvedeným v písmenech f) až h), a
to za podmínek, v rozsahu a ve výši, v jaké se započítávají příjmy
uvedené v písmenech f) až h).

(2) Do rozhodného příjmu se započítává každý z příjmů uvedených v
odstavci 1 samostatně, a žádný z takových příjmů nelze snížit o ztrátu
z jiného druhu příjmů ani o ztrátu ze stejného druhu příjmů, k níž
došlo za jiné období než za období, za něž se rozhodný příjem zjišťuje.
Jestliže z dávek státní sociální podpory započitatelných do rozhodného
příjmu [odstavec 1 písm. f) a g)] oprávněná osoba nebo osoba společně
posuzovaná uhrazuje přeplatek na dávce (§ 62) nebo uhrazuje částky,
které jí byly poskytnuty na uvedených dávkách neprávem nebo proto, že
uvedená dávka byla poskytnuta v nesprávné výši, snižuje se rozhodný
příjem o částku této úhrady v tom rozhodném období, v němž k takové
úhradě došlo. Byla-li poplatníkovi daně z příjmů zvýšena, popřípadě
snížena daň z příjmů podle zákona o daních z příjmů, příjem uvedený v
odstavci 1 se o toto zvýšení snižuje, popřípadě se o toto snížení
zvyšuje v tom kalendářním roce, zjišťuje-li se rozhodný příjem za
kalendářní rok, nebo v tom kalendářním čtvrtletí, zjišťuje-li se
rozhodný příjem za kalendářní čtvrtletí, v němž došlo k takovému
zaúčtování. Věta čtvrtá platí obdobně, jde-li o přeplatky nebo
nedoplatky na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní
politiku zaměstnanosti a pojistném na veřejné zdravotní pojištění.

(3) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem,
kalendářní rok [§ 6 písm. a)], započítávají se příjmy uvedené v
odstavci 1

a) v písmenu a) v tom kalendářním roce, v němž byly předmětem daně z
příjmů podle zákona o daních z příjmů,

b) v písmenu b) body 2 až 9 a 11 v tom kalendářním roce, v němž byly
vyplaceny,

c) v písmenu b) body 10, 12 a 13 v tom kalendářním roce, v němž byly
plátcem zaúčtovány,

d) v písmenu c), jde-li o dávky nemocenského pojištění (péče), v tom
kalendářním roce, v němž byly plátcem zaúčtovány,

e) v písmenu c), jde-li o dávky důchodového pojištění, a v písmenech
d), f) až i) v tom kalendářním roce, v němž byly vyplaceny.

(4) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem,
kalendářní čtvrtletí [§ 6 písm. b)], započítávají se příjmy uvedené

a) v odstavci 1 písm. a) č. 1 v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly
zaúčtovány,

b) v odstavci 1 písm. a) bodech 3 a 4 v tom kalendářním čtvrtletí, v
němž byly vyplaceny,

c) v odstavci 1 písm. b), bodech 2 až 9 a 11, v odstavci 1 písm. c),
jde-li o dávky důchodového pojištění, a v odstavci 1 písm. d), f) až i)
v tom kalendářním čtvrtletí, v němž byly vyplaceny,

d) v odstavci 1 písm. b) bodech 10, 12 a 13, a v odstavci 1 písm. c),
jde-li o dávky nemocenského pojištění (péče), v tom kalendářním
čtvrtletí, v němž byly plátcem zaúčtovány.

(5) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem,
kalendářní čtvrtletí [§ 6 písm. b)] a v tomto rozhodném období osoba
podle svého prohlášení vykonávala činnost, z níž má příjmy uvedené v
odstavci 1 písm. a) bodu 2, započítává se jako příjem z této činnosti
do rozhodného příjmu částka odpovídající

a) měsíčnímu průměru stanovenému z příjmů z uvedené činnosti za
kalendářní rok, který bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do
něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího
kalendářního roku, na které se dávka přiznává (§ 51),

b) měsíčnímu průměru stanovenému z příjmů z uvedené činnosti za období
zahrnuté do daňového přiznání za kalendářní rok, který bezprostředně
předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek období od 1.
července do 30. června následujícího kalendářního roku, na které se
dávka přiznává (§ 51), došlo-li ke změně účtování v kalendářním roce na
účtování v hospodářském roce a naopak podle § 7 odst. 14 zákona o
daních z příjmů, nebo

c) jedné dvanáctině příjmů, jde-li o příjmy podléhající dani z příjmů
stanovenou paušální částkou, ze kterých byla v kalendářním roce, který
bezprostředně předchází kalendářnímu roku, do něhož spadá počátek
období od 1. července do 30. června následujícího kalendářního roku (§
51), stanovena daň paušální částkou podle § 7a zákona o daních z
příjmů,

nejméně však částka uvedená v odstavci 7; měsíční průměr podle písmen
a) a b) se stanoví za kalendářní měsíce, v nichž osoba vykonávala
alespoň po část kalendářního měsíce činnost, z níž měla příjmy uvedené
v odstavci 1 písm. a) bodu 2. Obdobně se postupuje, má-li osoba příjmy
uvedené v odstavci 1 písm. b) bodě 1.

(6) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem,
kalendářní čtvrtletí [§ 6 písm. b)] a v tomto rozhodném období osoba
podle svého prohlášení vykonávala činnost, z níž má příjmy uvedené v
odstavci 1 písm. a) bodu 2, avšak která podle svého prohlášení v
kalendářním roce bezprostředně předcházejícím kalendářnímu roku, do
něhož spadá počátek období od 1. července do 30. června následujícího
kalendářního roku, na které se dávka přiznává (§ 51), činnost, z níž by
měla příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2, nevykonávala,
započítává se jako příjem z této činnosti do rozhodného příjmu částka
odpovídající 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za
kalendářní rok předcházející období od 1. července do 30. června
následujícího kalendářního roku, na které se rozhodný příjem zjišťuje;
pro stanovení částky průměrné mzdy v národním hospodářství platí
odstavec 7 věta druhá obdobně. Předchozí věta platí obdobně, má-li
osoba příjmy uvedené v odstavci 1 písm. b) bodě 1. Při stanovení
rozhodného příjmu podle věty první se ke zvýšení nebo snížení daně z
příjmů podle odstavce 2 věty čtvrté nepřihlíží.

(7) Za příjem uvedený v odstavci 1 písm. a) bodu 2 se považuje pro
účely tohoto zákona, s výjimkou osob, které vykonávají činnost, která
se považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost podle zvláštního
právního předpisu, ^38) měsíčně nejméně částka odpovídající 50 %
průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok,

a) za který se zjišťuje rozhodný příjem, je-li rozhodným obdobím
kalendářní rok,

b) předcházející období od 1. července do 30. června následujícího
kalendářního roku, na které se sociální příplatek a příspěvek na
bydlení přiznává; to platí i přiznávají-li se v rámci tohoto období na
dobu kratší (§ 51 odst. 2).
Částku uvedenou v předchozí větě vyhlašuje Ministerstvo práce a
sociálních věcí ve Sbírce zákonů sdělením podle průměrné mzdy v
národním hospodářství vyhlášené Českým statistickým úřadem s tím, že
tuto částku zaokrouhluje na celé stokoruny dolů.

(8) Pro stanovení rozhodného příjmu se nepovažuje za příjem

a) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 1 příjem, který byl
nezaopatřenému dítěti zaúčtován v měsících červenec a srpen, a to ve
výši po odpočtu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní
pojištění, po odpočtu daně z příjmů připadající na tyto příjmy a
případně po odpočtu částky, která se považuje za příjem z důvodu
bezplatného používání motorového vozidla pro služební i soukromé účely
podle § 6 odst. 6 zákona o daních z příjmů,

b) v případech uvedených v odstavci 1 písm. a) bodu 2 za každý z měsíců
červenec a srpen částka odpovídající jedné dvanáctině ročního příjmu z
podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti za kalendářní rok, za
který se zjišťuje rozhodný příjem, nebo v případech uvedených v
odstavci 6 částka tam uvedená, jestliže podnikání a jiná samostatná
výdělečná činnost trvala po celý takový měsíc.

(9) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem,
kalendářní rok, započtou se příjmy ze zahraničí obdobné příjmům
uvedeným v odstavci 1, pokud byly předmětem daně z příjmů podle zákona
o daních z příjmů, v tom kalendářním roce, v němž byly předmětem této
daně. V ostatních případech se příjmy ze zahraničí obdobné příjmům
uvedeným v odstavci 1 započtou v tom rozhodném období, v němž byly
vyplaceny. Je-li příjem uvedený v odstavci 1 vyplácen v cizí měně,
přepočte se na českou měnu podle příslušného kurzu vyhlášeného Českou
národní bankou ^31) platného k prvnímu dni rozhodného období, za které
se zjišťuje rozhodný příjem, není-li dále stanoveno jinak. Pro přepočet
měn podle věty druhé, u nichž Česká národní banka nevyhlašuje příslušný
kurz, se použije kurz této měny obvykle používaný bankami v České
republice k prvnímu dni rozhodného období, za které se zjišťuje
rozhodný příjem. Je-li příjem vyplacený v cizí měně předmětem daně z
příjmů podle zákona o daních z příjmů, ^3 ^3) přepočte se na českou měnu
způsobem platným pro účely daně z příjmů, a to v případech, kdy je
rozhodným obdobím, za něž se rozhodný příjem zjišťuje, kalendářní rok.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700114