Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Díl třetí 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Díl třetí

Díl třetí

Paragrafy:   § 65  

§ 65

Kontrolní činnost

(1) Orgány státní sociální podpory, které o dávce rozhodují nebo ji
vyplácí, popřípadě orgány státní sociální podpory příslušné rozhodovat,
mají právo přezkoumat správnost a úplnost podkladů předložených
právnickými a fyzickými osobami uvedenými v § 63 v řízení o dávce
státní sociální podpory. Právo přezkoumat správnost a úplnost podkladů
podle věty první se nevztahuje na podklady předložené jinými státními
orgány, není-li dále stanoveno jinak.

(2) Zaměstnanci zařazení v orgánech státní sociální podpory uvedených v
odstavci 1 větě první pověření provedením kontroly mají oprávnění
kontrolovat u právnických nebo fyzických osob plnění povinností
uložených v § 63; za tím účelem jsou právnické nebo fyzické osoby
uvedené v § 63 povinny umožnit nahlížet do potřebných dokladů a
poskytovat uvedeným zaměstnancům potřebnou součinnost. Jde-li o banky,
týká se oprávnění kontrolovat podle věty první jen povinností, které
banka plní podle § 63 jako zaměstnavatel osoby, jejíž údaje se pro
nárok nebo výši dávky zjišťují. Věta druhá platí obdobně pro oprávnění
kontrolovat státní orgán, který plní povinnosti podle § 63 jako
zaměstnavatel osoby, jejíž údaje se pro nárok nebo výši dávky zjišťují.

(3) Zaměstnancům právnických nebo fyzických osob uvedených v § 63,
kteří nesplní nebo poruší povinnosti uložené v odstavci 2, může
zaměstnanec zařazený v orgánu státní sociální podpory uvedeném v
odstavci 1 pověřený provedením kontroly uložit pořádkovou pokutu až do
výše 2 000 Kč, a to i opětovně. Pořádkovou pokutu lze uložit ve lhůtě
jednoho roku ode dne, kdy k nesplnění povinnosti došlo.

(4) Pořádkovou pokutu uloženou podle odstavce 3 vybírá a vymáhá orgán
státní sociální podpory, jehož zaměstnanec pořádkovou pokutu uložil.
Pokuty uložené úřady práce jsou příjmem státního rozpočtu, pokuty
uložené krajskými úřady jsou příjmem rozpočtu toho kraje, který pokutu
uložil.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700198