Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Díl třetí 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Díl třetí

Díl třetí

Paragrafy:   § 40   § 40a   § 40b  

§ 40

Odměna pěstouna

(1) Nárok na odměnu za výkon pěstounské péče má pěstoun, kterému bylo
svěřeno dítě do pěstounské péče, a to až do zletilosti dítěte a poté po
dobu, po kterou má dítě svěřené do pěstounské péče nárok na příspěvek
na úhradu potřeb dítěte. Nárok na odměnu za výkon pěstounské péče má i
pěstoun, jestliže dítě, které mu bylo svěřeno do pěstounské péče, nemá
nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte jen proto, že požívá důchod
z důchodového pojištění, jehož výše je stejná nebo vyšší než uvedený
příspěvek.

(2) Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc za každé dítě svěřené
do pěstounské péče součin částky životního minima jednotlivce a
koeficientu 1,00.

§ 40a

Odměna pěstouna ve zvláštních případech

(1) Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc součin částky na
osobní potřeby pěstouna a koeficientu 5,50, pečuje-li pěstoun alespoň o
3 děti svěřené mu do pěstounské péče nebo pečuje-li pěstoun alespoň o
jedno dítě svěřené mu do pěstounské péče, které je osobou závislou na
pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve
stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost) podle
zvláštního právního předpisu ^47e ^47e). Uvedená odměna pěstouna se zvyšuje o
součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0,50 za péči o
každé další dítě svěřené mu do pěstounské péče, a jde-li o osobu
závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká
závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná
závislost) podle zvláštního právního předpisu ^47e ^47e), zvyšuje se odměna
pěstouna o součin částky na osobní potřeby pěstouna a koeficientu 0,75
za péči o každé další takové dítě svěřené mu do pěstounské péče.
Uvedená odměna pěstouna se pro účely zvláštních právních předpisů ^48)
posuzuje jako plat.

(2) Odměna pěstouna podle odstavce 1 náleží, jen jestliže pěstoun nebyl
po celý kalendářní měsíc výdělečně činný a po celý kalendářní měsíc
byly splněny podmínky uvedené v odstavci 1. Odměna pěstouna podle
odstavce 1 náleží pěstounovi i po dobu dočasné pracovní neschopnosti
nebo nařízené karantény pěstouna, nejdéle však po dobu jednoho
kalendářního kalendářního měsíce jejího trvání.

-------------------------

*) Pozn. ASPI - slovo "kalendářního" bylo do odst. 2 vloženo zároveň
zák. 112/2006 Sb. a 134/2006 Sb.

-------------------------

§ 40b

Podmínky nároku na odměnu pěstouna

(1) Vykonává-li pěstoun pěstounskou péči v zařízeních pro výkon
pěstounské péče a je mu proto poskytována odměna za výkon pěstounské
péče podle zvláštních právních předpisů, ^49a) odměna pěstouna podle §
40 a 40a nenáleží.

(2) Je-li dítě svěřené pěstounovi v plném přímém zaopatření ústavu
(zařízení) pro péči o děti nebo mládež (§ 7 odst. 4 věta druhá) nebo v
péči jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu o svěření
dítěte do péče nahrazující péči rodičů (§ 7 odst. 11 a 12), odměna
pěstounovi za péči o tyto děti podle § 40 odst. 1 nenáleží a k těmto
dětem se nepřihlíží při stanovení odměny podle § 40a.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700157