Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Díl druhý - Příspěvek na úhradu potřeb dítěte 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Díl druhý - Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Paragrafy:   § 37   § 38   § 39  

§ 37

(1) Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte má nezletilé dítě
svěřené do pěstounské péče.

(2) Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte náležející podle odstavce 1
činí za kalendářní měsíc součin částky životního minima dítěte a
koeficientu 1,40; jde-li o nezaopatřené dítě, použije se koeficient
2,30.

(3) Při stanovení výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte podle odstavce
2 se částka životního minima dítěte násobí, jde-li o dítě

a) dlouhodobě nemocné, koeficientem 2,35,

b) dlouhodobě zdravotně postižené, koeficientem 2,90,

c) dlouhodobě těžce zdravotně postižené, koeficientem 3,10.

(4) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte nenáleží po dobu, po kterou je
dítě v plném přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo
mládež (§ 7 odst. 4 věta druhá) nebo v péči jiné osoby na základě
rozhodnutí příslušného orgánu o svěření dítěte do péče nahrazující péči
rodičů (§ 7 odst. 11) nebo v péči osoby uvedené v § 7 odst. 12.

(5) Příspěvek na úhradu potřeb dítěte náležející podle odstavce 1 se
vyplácí pěstounovi.

§ 38

Nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, který náležel podle § 37
odst. 1 ke dni dosažení zletilosti dítěte, se zachovává i po dosažení
zletilosti dítěte, nejdéle však do 26. roku jeho věku, jde-li o
nezaopatřené dítě, které trvale žije a společně uhrazuje náklady na své
potřeby ^7) s osobou, která byla do dosažení zletilosti jeho pěstounem.
Příspěvek náležející dítěti podle předchozí věty se vyplácí tomuto
dítěti.

§ 39

Jestliže dítě požívá důchod z důchodového pojištění, náleží příspěvek
na úhradu potřeb dítěte, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi
tímto příspěvkem a částkou důchodu.


Zákon o státní sociální podpoře ›  ČÁST TŘETÍ - DÁVKY ›  HLAVA SEDMÁ - DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE ›  Díl druhý - Příspěvek na úhradu potřeb dítěte

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700156