Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - HLAVA DRUHÁ - SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » HLAVA DRUHÁ - SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK

SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK

Paragrafy:   § 20   § 21   § 22   § 23  

nadpis vypuštěn

§ 20

Podmínky nároku na sociální příplatek

(1) Nárok na sociální příplatek má rodič [§ 7 odst. 2 písm. b) a d)]
pečující alespoň o jedno nezaopatřené dítě, s výjimkou dítěte svěřeného
do pěstounské péče nebo svěřeného do péče uvedené v § 43 odst. 2,
včetně nezaopatřeného dítěte, které má nárok na příspěvek na úhradu
potřeb dítěte po dosažení zletilosti dítěte (§ 38), dítěte, jemuž
nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte proto, že požívá důchod z
důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než uvedený příspěvek
(§ 40), nebo nezaopatřeného dítěte svěřeného do péče uvedené v § 43
odst. 3 anebo nezaopatřeného dítěte, které je v plném přímém zaopatření
ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, jestliže rozhodný příjem
v rodině je nižší než součin částky životního minima rodiny, popřípadě
zvýšeného podle § 22 odst. 1 a 2 a koeficientu 2,00. Je-li současně
splněno více podmínek uvedených v § 22 odst. 1 a 2, stanoví se, jde-li
o nárok na sociální příplatek, životní minimum s přihlédnutím k té
skutečnosti, která umožňuje použití nejvyššího koeficientu uvedeného v
§ 22.

(2) Splňuje-li v rodině podmínky nároku na sociální příplatek více osob
nebo splňuje-li podmínky nároku na sociální příplatek více osob z
důvodu péče o totéž dítě, náleží sociální příplatek jen jednou, a to
osobě určené na základě dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto
osoby, určí úřad práce, který o příplatku rozhoduje, které z těchto
osob se sociální příplatek přizná.

Výše sociálního příplatku

§ 21

(1) Výše sociálního příplatku činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi
částkou životního minima nezaopatřeného dítěte nebo součtem částek na
osobní potřeby nezaopatřených dětí, je-li takových dětí v rodině více,
a částkou určenou jako podíl, v jehož čitateli je součin částky na
osobní potřeby uvedeného dítěte nebo uvedených dětí a rozhodného příjmu
rodiny a ve jmenovateli součin částky životního minima rodiny a
koeficientu 2,00.

(2) Pokud rozhodný příjem rodiny, z něhož se vychází při stanovení
podílu podle odstavce 1, nedosahuje částky životního minima rodiny,
započítává se pro stanovení výše sociálního příplatku jako rozhodný
příjem rodiny částka odpovídající životnímu minimu této rodiny. Při
stanovení životního minima podle předchozí věty se ke zvýšení částek
podle § 22 odst. 1 a 2 nepřihlíží.

§ 22

(1) Při stanovení výše sociálního příplatku se částka životního minima
nezaopatřeného dítěte uvedená v § 21 odst. 1 násobí, jde-li o

a) dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, koeficientem 3,00,

b) dítě dlouhodobě zdravotně postižené, koeficientem 2,67,

c) dítě dlouhodobě nemocné, koeficientem 1,34,

d) děti, které se narodily současně, a to v době do tří let jejich
věku, koeficientem 1,22,

e) dítě, které studuje na střední škole v denní formě studia nebo na
vysoké škole v prezenční formě studia ve studijním programu
poskytujícím vysokoškolské vzdělání, koeficientem 1,20.

(2) Při stanovení výše sociálního příplatku se částka životního minima
dítěte a částka životního minima rodiny uvedená v § 21 odst. 1 násobí,
jestliže

a) oba rodiče jsou dlouhodobě těžce zdravotně postižení, koeficientem
1,35,

b) osamělý rodič je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, koeficientem
1,30,

c) jeden z rodičů je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, koeficientem
1,05,

d) jde o osamělého rodiče a nejde o případ uvedený v písmenu b),
koeficientem 1,17.

(3) Jestliže nezaopatřené dítě je poživatelem částečného invalidního
důchodu z důchodového pojištění, nepoužije se pro stanovení výše
sociálního příplatku ustanovení odstavce 1 písm. a) až c).

(4) Je-li současně splněno více podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2,
stanoví se výše sociálního příplatku s přihlédnutím ke každé podmínce
samostatně a vypočte se rozdíl mezi takto stanoveným sociálním
příplatkem a sociálním příplatkem stanoveným bez přihlédnutí ke zvýšení
podle odstavců 1 a 2. Výše sociálního příplatku pak činí součet rozdílů
podle předchozí věty a sociálního příplatku, jehož výše byla stanovena
bez přihlédnutí ke zvýšení podle odstavců 1 a 2.

nadpis vypuštěn

§ 23

zrušen


Zákon o státní sociální podpoře ›  ČÁST TŘETÍ - DÁVKY ›  HLAVA DRUHÁ - SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700127