Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - HLAVA PÁTÁ - RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » HLAVA PÁTÁ - RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Paragrafy:   § 30   § 30a   § 30b   § 31   § 32  

Podmínky nároku na rodičovský příspěvek

§ 30

(1) Rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně celodenně a řádně
pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, má nárok, není-li dále
stanoveno jinak, na rodičovský příspěvek

a) do 2 let věku tohoto dítěte ve zvýšené výměře, jestliže

1. rodiči vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství nebo peněžitou
pomoc ve výši nejméně 380 Kč za kalendářní den z důvodu porodu nebo
převzetí dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek, a

2. rodič nejpozději do konce druhého kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, v němž dítě zakládající nárok na rodičovský
příspěvek dosáhlo 22 týdnů života nebo 31 týdnů života, narodily-li se
zároveň 2 nebo více dětí, zvolil pobírání rodičovského příspěvku (dále
jen "volba nároku") ve zvýšené výměře,

b) do 21 měsíců věku tohoto dítěte v základní výměře, jestliže rodič
nesplnil podmínky pro nárok na rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře
podle písmene a),

c) od kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, v němž
dítě dosáhlo 21 měsíců, do 3 let věku tohoto dítěte v základní výměře,
pokud neprovedl volbu nároku podle písmene a), jestliže

1. rodiči vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc
nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem z důvodu porodu
nebo převzetí dítěte zakládajícího nárok na rodičovský příspěvek, a

2. rodič nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž dítě
zakládající nárok na rodičovský příspěvek dosáhlo 21 měsíců věku,
provedl volbu nároku na rodičovský příspěvek v základní výměře,

d) od kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, v němž
dítě dosáhlo 21 měsíců, do 4 let věku tohoto dítěte ve snížené výměře,
nesplnil-li rodič podmínky uvedené v písmenu a) nebo c),

e) jde-li o péči o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě
těžce zdravotně postižené, a to

1. v základní výměře ode dne zjištění, že jde o dítě dlouhodobě
zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené, do 7 let
věku tohoto dítěte,

2. v základní výměře ode dne zániku nároku na rodičovský příspěvek
poskytnutý ve zvýšené výměře, nejdříve však ode dne zjištění, že jde o
dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně
postižené, do 7 let věku tohoto dítěte,

3. v nižší výměře, jestliže tomuto dítěti nenáleží příspěvek na péči
podle zákona o sociálních službách47d), nejdříve však ode dne zjištění,
že jde o dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce
zdravotně postižené, a to od 7 do 10 let věku tohoto dítěte, jde-li o
nárok na rodičovský příspěvek od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009, a
od 7 do 15 let věku tohoto dítěte, jde-li o nárok na rodičovský
příspěvek po 31. prosinci 2009;

dnem zjištění se pro účely nároku na rodičovský příspěvek rozumí
nejdříve den podání žádosti o posouzení, zda jde o dítě dlouhodobě
zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené.

(2) Volbu nároku podle odstavce 1 písm. a) nebo c) je oprávněn provést
jen rodič, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek a v době volby
nároku má na rodičovský příspěvek nárok. Volbu nároku nelze měnit, a to
ani rodičem, který převzal dítě do péče poté, kdy už byla volba nároku
provedena. Volba nároku se provádí na základě písemné žádosti oprávněné
osoby, která se podává úřadu práce, který o rodičovském příspěvku a
volbě nároku rozhoduje.

(3) Vznikne-li nárok na rodičovský příspěvek rodiči pečujícímu o dítě
zakládající nárok na rodičovský příspěvek v době do uplynutí termínu,
který je určen pro volbu nároku podle odstavce 1 písm. a) bodu 2,
náleží až do provedení volby rodičovský příspěvek v základní výměře.

(4) Nárok na rodičovský příspěvek náleží

a) v základní výměře, jestliže je v rodině dítě uvedené v odstavci 1
písm. e) bodech 1 a 2, které není nejmladším dítětem, pokud by jinak
náležel rodičovský příspěvek na nejmladší dítě v rodině ve snížené
výměře podle odstavce 1 písm. d) nebo by rodičovský příspěvek na
nejmladší dítě v rodině nenáležel,

b) v nižší výměře, jestliže je v rodině dítě uvedené v odstavci 1 písm.
e) bodu 3 a rodičovský příspěvek na jiné dítě v rodině nenáleží.

Podmínka osobní celodenní a řádné péče musí být splněna u dítěte
uvedeného v odstavci 1 písm. e).

(5) Je-li rodičem muž, považuje se pro účely rodičovského příspěvku
podle odstavce 1 písm. a) bodu 1 a odstavce 1 písm. c) bodu 1 podmínka
nároku na peněžitou pomoc za splněnou, jestliže na ni nevznikl nárok
jen proto, že rodič nesplnil podmínky uvedené v § 12a odst. 1 a 2
zákona č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v
mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění
pozdějších předpisů. Na požádání rodiče je povinen ten, kdo provádí
jeho nemocenské pojištění (péči), nejpozději do 8 dnů rodiči sdělit,
zda mu vznikl ve smyslu věty první ke dni narození dítěte nárok na
peněžitou pomoc, a jestliže rodič v žádosti uvede, že žádá o nárok na
rodičovský příspěvek podle odstavce 1 písm. a), též denní výši peněžité
pomoci stanovenou ke dni narození dítěte.

§ 30a

(1) Stane-li se nejmladším dítětem v rodině dítě zakládající nárok na
rodičovský příspěvek, u něhož nebyla provedena volba nároku podle § 30
odst. 1 písm. a) nebo c) a jde o dítě

a) starší 22 týdnů života nebo 31 týdnů života, jde-li o dítě, které se
narodilo zároveň s dalším dítětem, avšak je mladší 21 měsíců, náleží
rodičovský příspěvek v základní výměře, a to až do dosažení 21 měsíců
věku dítěte, nebo

b) starší 21 měsíců věku, náleží rodičovský příspěvek podle § 30 odst.
1 písm. d).

(2) Volbu nároku na rodičovský příspěvek stanovený podle nejmladšího
dítěte v rodině podle § 30 odst. 1 nelze měnit, a to ani v případě, že
nárok na rodičovský příspěvek náleží v téže rodině druhému z rodičů
nebo se toto dítě, zakládající nárok na rodičovský příspěvek, stalo
nejmladším dítětem v jiné rodině. Po změně oprávněné osoby, která má
nárok na rodičovský příspěvek v rodině, nebo po změně rodiny, v níž
dítě žije, může nově oprávněná osoba provést volbu nároku na rodičovský
příspěvek podle § 30 odst. 1 písm. a) nebo c), jen je-li to s ohledem
na věk dítěte možné a taková volba nároku nebyla ještě provedena. Pro
takovou volbu nároku platí obdobně § 30 odst. 1 a 2.

(3) Stane-li se opětovně nejmladším dítětem v rodině dítě, které už
zakládalo nárok na rodičovský příspěvek, a to v téže rodině nebo v jiné
rodině, platí pro nárok na rodičovský příspěvek podmínky, které byly
stanoveny v době, kdy dítě bylo nejmladším dítětem, pokud věk dítěte
neumožňuje provést volbu nároku podle § 30 odst. 1 písm. a) nebo c) a
taková volba nároku ještě nebyla provedena. Pro takovou volbu nároku
platí obdobně § 30 odst. 1 a 2.

(4) Nárok na rodičovský příspěvek přiznaný z důvodu péče o nejmladší
dítě v rodině zaniká posledním dnem kalendářního měsíce předcházejícího
kalendářnímu měsíci, ve kterém se stalo nejmladším dítětem v rodině
jiné dítě, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, nejde-li o
nárok na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 4.

(5) Při péči o totéž dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek
nebo splňují-li podle § 30b odst. 1 podmínku péče o dítě pro nárok na
rodičovský příspěvek v jednom kalendářním měsíci oba rodiče tak, že
každý ji splňuje po část měsíce, náleží rodičovský příspěvek jen
jednou, a to rodiči určenému na základě dohody rodičů. Nedohodnou-li se
rodiče, určí úřad práce, který o rodičovském příspěvku rozhoduje,
kterému z rodičů se rodičovský příspěvek přizná.

§ 30b

(1) Podmínka osobní celodenní a řádné péče pro nárok na rodičovský
příspěvek po celý kalendářní měsíc podle § 30 odst. 1 se považuje za
splněnou i v kalendářním měsíci, v němž

a) se dítě narodilo,

b) rodič měl po část měsíce z dávek nemocenského pojištění nárok na
peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské
poskytované v souvislosti s porodem,

c) osoba dítě převzala do péče nahrazující péči rodičů na základě
rozhodnutí příslušného orgánu (§ 7 odst. 11 a 12),

d) dítě dosáhlo věku 2, 3, 4, 7, 10 nebo 15, do kterého náleží
rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1,

e) dítě nebo rodič zemřeli,

f) rodič převzal do péče vlastní dítě, které bylo do doby převzetí
svěřeno do péče jiné osoby na základě rozhodnutí příslušného orgánu
nebo převzal do péče dítě, které bylo do dne převzetí umístěno na
základě rozhodnutí příslušného orgánu v ústavu (zařízení), v němž bylo
dítěti poskytováno plné přímé zaopatření anebo převzal dítě z péče
zdravotnického zařízení, které trvalo déle než 3 kalendářní měsíce,

g) bylo zjištěno, že jde o dítě uvedené v § 30 odst. 1 písm. e) bodu 1
nebo o zánik nároku na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 písm. e)
bodu 2 nebo 3, anebo jde o vznik nároku na rodičovský příspěvek podle §
30 odst. 1 písm. e) bodu 3.

(2) Rodičovský příspěvek náleží, jestliže

a) dítě, které nedosáhlo 3 let věku, navštěvuje jesle, mateřskou školu
nebo jiné obdobné zařízení pro děti nejvýše 5 kalendářních dnů v
kalendářním měsíci, není-li dále stanoveno jinak; návštěvou dítěte v
jeslích, mateřské škole nebo v obdobném zařízení pro děti v kalendářním
dnu se rozumí každý den, kdy dítě v jeslích nebo jiném uvedeném
zařízení pro děti pobývá, bez ohledu na délku tohoto pobytu,

b) dítě, které dosáhlo 3 let věku, navštěvuje v tomtéž kalendářním
měsíci mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního
věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně nebo nejvýše 5
kalendářních dnů; pro návštěvu dítěte v mateřské škole nebo jiném
obdobném zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu 5 kalendářních
dnů platí písmeno a) část věty za středníkem obdobně,

c) dítě pravidelně navštěvuje léčebně rehabilitační zařízení nebo
mateřskou školu nebo její třídu zřízenou pro zdravotně postižené děti
nebo jesle se zaměřením na vady zraku, sluchu, řeči a na děti tělesně
postižené a mentálně retardované v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny
denně,

d) dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně
postižené pravidelně navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné
obdobné zařízení pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 6
hodin denně, a dítě školního věku, které navštěvuje přípravnou třídu
základní školy nebo školu poskytující základní nebo střední vzdělání,

e) dítě navštěvuje jesle, mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení
pro děti předškolního věku v rozsahu nepřevyšujícím 4 hodiny denně a
jestliže stupeň zdravotního postižení zraku nebo sluchu obou rodičů
(osamělého rodiče) je v rozsahu 50 % a více (§ 9).

(3) Je-li rodič pobírající rodičovský příspěvek nebo dítě, které
zakládá nárok na rodičovský příspěvek, ze zdravotních důvodů v ústavní
péči zdravotnického zařízení déle než 3 kalendářní měsíce, nenáleží
výplata rodičovského příspěvku od čtvrtého kalendářního měsíce trvání
této ústavní péče. V této době však může rodič provést volbu podle § 30
odst. 1. Věta první neplatí, jestliže rodič o dítě umístěné ze
zdravotních důvodů v ústavní péči zdravotnického zařízení osobně
celodenně a řádně pečuje.

(4) Má-li v rodině jeden z rodičů v kalendářním měsíci nárok na
peněžitou pomoc v mateřství, peněžitou pomoc nebo nemocenské
poskytované v souvislosti s porodem, rodičovský příspěvek náleží, jen
je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito
dávkami nemocenského pojištění. Jako nárok na nemocenské podle věty
první se posuzuje nárok na náhradu uvedenou v § 5 odst. 1 písm. b) bodu
13 ^3i).

§ 31

(1) Rodinou se pro účely rodičovského příspěvku rozumí rodina podle § 7
odst. 1 až 4 a odst. 7 až 12. Podmínka hlášení k trvalému pobytu podle
§ 3 musí být splněna jen u oprávněné osoby.

(2) Rodičem se pro účely rodičovského příspěvku rozumí též osoba, která
převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Za dítě převzaté
do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje dítě osvojené, dítě,
jež bylo převzato do této péče na základě rozhodnutí příslušného
orgánu, dítě, jehož rodič zemřel, a dítě manžela nebo partnera ^31a).

(3) Podmínka osobní celodenní péče se též považuje za splněnou,
jestliže rodič zajistil péči o dítě jinou zletilou osobou, nejde-li o
případy uvedené v § 30b odst. 2 v době, kdy je

a) výdělečně činný,

b) žákem nebo studentem soustavně se připravujícím na budoucí povolání
(§ 12 až 15), nejde-li o studium za trvání služebního poměru
příslušníků ozbrojených sil.

§ 32

Výše rodičovského příspěvku

(1) Výše rodičovského příspěvku činí

a) 11 400 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře,

b) 7 600 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek v základní výměře,

c) 3 800 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek ve snížené výměře,

d) 3 000 Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek v nižší výměře.

(2) Zanikl-li podle § 30a odst. 4 nárok na rodičovský příspěvek proto,
že se nejmladším dítětem v rodině stalo jiné dítě, náleží rodičovský
příspěvek v kalendářním měsíci, v němž vznikl nárok, ve výši, která
náleží z důvodu péče o dítě, které se stalo nově nejmladším v rodině,
není-li v § 30 odst. 4 stanoveno jinak.

(3) Pokud rodiči pobírajícímu rodičovský příspěvek tato dávka náleží z
důvodu péče o dítě, kterému náleží příspěvek na péči, tak v kalendářním
měsíci, za který náleží příspěvek na péči aspoň po část měsíce, náleží
rodičovský příspěvek ve výši poloviny rodičovského příspěvku podle
odstavce 1, nejméně však ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem
podle odstavce 1 a příspěvkem na péči, je-li příspěvek na péči nižší
než polovina rodičovského příspěvku. Vznikne-li nárok na příspěvek na
péči za dobu, po kterou rodiči náležel rodičovský příspěvek ve výši
podle odstavce 1, vzniká na rodičovském příspěvku za toto období
přeplatek ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem podle odstavce 1
a jeho výší podle předchozí věty; obdobně dojde k přeplatku při zvýšení
výše příspěvku na péči za dobu, za kterou rodičovský příspěvek náležel
ve vyšší výši, než činí polovina rodičovského příspěvku.


Zákon o státní sociální podpoře ›  ČÁST TŘETÍ - DÁVKY ›  HLAVA PÁTÁ - RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700129