Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Díl pátý 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Díl pátý

Díl pátý

Paragrafy:   § 42  

§ 42

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla

(1) Nárok na příspěvek na zakoupení motorového vozidla má pěstoun,
který má v pěstounské péči nejméně čtyři děti nebo má nárok na odměnu
pěstouna z důvodů péče o čtyři děti, včetně zletilých nezaopatřených
dětí, jež zakládají pěstounovi nárok na odměnu pěstouna podle § 40,
pokud zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil nezbytnou celkovou
opravu osobního motorového vozidla a toto vozidlo nepoužívá pro
výdělečnou činnost.

(2) Výše příspěvku na zakoupení motorového vozidla činí 70 % pořizovací
ceny osobního motorového vozidla nebo prokázaných výdajů na opravy,
nejvýše však 100 000 Kč. Součet těchto příspěvků poskytnutých
pěstounovi v období posledních deseti kalendářních let přede dnem
podání žádosti nesmí přesáhnout 200 000 Kč.

(3) Příspěvek na zakoupení motorového vozidla může být poskytnut v
bezhotovostní formě i před zakoupením osobního motorového vozidla.
Použití příspěvku na zakoupení motorového vozidla je pěstoun povinen
prokázat; pokud tohoto příspěvku nepoužil k zakoupení osobního
motorového vozidla, je povinen příspěvek vrátit.

(4) Pokud pěstoun do pěti let ode dne, kdy mu byl příspěvek poskytnut,
osobní motorové vozidlo, na jehož zakoupení nebo opravu byl příspěvek
poskytnut, prodal, daroval, počal je používat pro výdělečnou činnost
nebo přestal vykonávat pěstounskou péči, nejde-li o případ, kdy pěstoun
přestal vykonávat pěstounskou péči z vážných zdravotních důvodů, je
povinen vrátit poměrnou část příspěvku na zakoupení motorového vozidla
odpovídající době z období pěti let, kdy uvedené podmínky nesplňoval.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700159