Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Vybraná ustanovení novel 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Vybraná ustanovení novel

Vybraná ustanovení novel

Čl.II zákona č. 271/2001 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Rozhodný příjem pro účely státní sociální podpory se stanoví podle
předpisů platných po dni účinnosti tohoto zákona, jde-li o dávky, na
které vznikl nárok po dni účinnosti tohoto zákona.

2. Odsouzené ženě náleží rodičovský příspěvek z důvodu péče o dítě ve
výkonu trestu nejdříve za kalendářní měsíc následující po dni účinnosti
tohoto zákona.

Čl.II zákona č. 125/2003 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Podle čl. I bodu 1 se při stanovení rozhodného příjmu pro účely
státní sociální podpory postupuje od 1. října 2003.

2. Byla-li žádost o dávku nebo její výplatu podána oprávněnou osobou
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se při posuzování
nároku na výplatu dávky nebo její části a nároku na dávku podle
právních předpisů platných přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Čl. I bod 4 se vztahuje na přeplatky na rodičovském příspěvku
vzniklé nejdříve dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. IX zákona č. 424/2003 Sb.

Přechodné ustanovení

Údaje z informačního systému, písemnosti a spisy uvedené v čl. VIII
bodu 1, jejichž skartační lhůty neuplynuly ke dni 1. ledna 2004, jsou
Ministerstvo práce a sociálních věcí, krajské úřady a úřady provádějící
státní sociální podporu povinny uschovat tak, aby k jejich skartaci
nedošlo před uplynutím 15 kalendářních let následujících po kalendářním
roce, v němž došlo k poslednímu uložení údajů do informačního systému
nebo v němž bylo pravomocně ukončeno správní řízení o dávkách státní
sociální podpory, jde-li o písemnosti a spisy týkající se státní
sociální podpory.

Čl.II zákona č. 453/2003 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců zařazených
k výkonu práce do obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, které ke
dni 31. března 2004 plnily úkoly při provádění státní sociální podpory
podle zvláštního právního předpisu, přechází dnem účinnosti tohoto
zákona z těchto obecních úřadů podle § 249 odst. 2 zákoníku práce na
stát. Za stát v pracovněprávních vztazích jedná organizační složka
státu - příslušný úřad práce, jímž je úřad práce, v jehož obvodu se
nachází obecní úřad obce uvedený ve větě první. Věta první a druhá
neplatí pro hlavní město Prahu.

2. Správní řízení zahájená ve státní sociální podpoře obecním úřadem
obce s rozšířenou působností nebo krajským úřadem přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona a před tímto dnem pravomocně neskončená dokončí
orgány státní sociální podpory podle působnosti svěřené jim ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Lhůty pro vydání správních rozhodnutí se v případech podle bodu 2
orgánům státní sociální podpory prodlužují o 30 dnů.

4. Výkon rozhodnutí zahájený obecním úřadem obce s rozšířenou
působností přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo výkon
rozhodnutí, který bude možné zahájit až po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona, dokončí nebo provedou úřady státní sociální podpory podle
působnosti svěřené jim ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

5. Pro provedení spisové rozluky v souvislosti s převodem činností ve
státní sociální podpoře od 1. dubna 2004 na orgány státní sociální
podpory uvedené v čl. I bodu 2 se použijí přiměřeně zvláštní právní
předpisy, které upravovaly provedení spisové rozluky v souvislosti s
ukončením činnosti okresních úřadů, s tím, že písemnosti, spisy a
spisovny přejdou z obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úřady
práce, s výjimkou případů, kdy pro provádění státní sociální podpory
bude příslušné hlavní město Praha.

6. Pracoviště státní sociální podpory, na nichž se před 1. dubnem 2004
prováděla státní sociální podpora, se dnem 1. dubna 2004 stávají
pracovišti těch orgánů státní sociální podpory, na která podle čl. I
přecházejí příslušné činnosti ve státní sociální podpoře.

7. Při stanovení rozhodného příjmu pro účely státní sociální podpory se
podle čl. I bodů 5 až 13 postupuje nejdříve, jde-li o nárok na sociální
příplatek a příspěvek na bydlení, od 1. července 2004, a jde-li o nárok
na přídavek na dítě, od 1. října 2004.

8. Zaopatřovací příspěvek (čl. I body 22 a 23) se vyplatí naposledy,
jde-li o nárok za prosinec 2003; příspěvek na dopravu se vyplatí
naposledy, jde-li o nárok náležející za měsíc červen 2004.

9. Přeplatky na rodičovském příspěvku vzniklé z důvodu vykonávání
výdělečné činnosti ve větším rozsahu, než umožňovaly předpisy účinné
před 1. lednem 2004, a z důvodu zúčtování rodičovského příspěvku, o
nichž nebylo před 1. lednem 2004 pravomocně rozhodnuto, se nevymáhají.

10. Podmínky nároku na rodičovský příspěvek, jeho výplatu a výši se za
období před 1. lednem 2004 posuzují podle předpisů účinných před tímto
dnem s tím, že zúčtování rodičovského příspěvku se provede naposledy za
kalendářní rok 2002.

11. Smlouvy, včetně jejich dodatků, uzavřené mezi Ministerstvem práce a
sociálních věcí a obcemi, jejichž obecní úřady prováděly ke dni 31.
března 2004 státní sociální podporu, o bezplatném přenechání majetku
České republiky uvedeného v Čl. CXVII bodu 12 zákona č. 320/2002 Sb., o
změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti
okresních úřadů, včetně majetku tvořícího informační systém a
přenechaném do užívání těmto obcím po 31. prosinci 2002, se ke dni 1.
dubna 2004 zrušují. Předchozí věta se netýká smluv, na jejichž základě
byl takový majetek přenechán do užívání hlavnímu městu Praze a krajským
úřadům.

Čl.II zákona č. 124/2005 Sb.

Přechodné ustanovení

Výše dávek ze státní sociální podpory, které náleží ke dni účinnosti
tohoto zákona, se k tomuto dni posoudí znovu podle čl. I tohoto zákona,
jestliže oprávněná osoba do 3 kalendářních měsíců následujících po dni
účinnosti tohoto zákona prokáže, že její příjmy z podnikání nebo z jiné
samostatné výdělečné činnosti a takové příjmy osob společně s ní
posuzovaných, k nimž bylo přihlédnuto při rozhodování o dávce, jsou
příjmy osob, které vykonávají činnost, která se považuje podle zákona o
důchodovém pojištění za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, nebo
jde o příjmy osob, jejichž činnost se nepovažuje podle zákona o
důchodovém pojištění za činnost osob samostatně výdělečně činných
proto, že tuto činnost nevykonávaly soustavně.

Čl.II zákona č. 204/2005 Sb.

Přechodné ustanovení

Nároky na rodičovský příspěvek v případě, že dítě navštěvuje jesle,
mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti předškolního věku,
se posuzují podle čl. I od počátku kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, v němž tento zákon nabyl účinnosti.

Čl.XV zákona č. 112/2006 Sb.

1. Výše dávek státní sociální podpory, na něž vznikne nárok přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, se přepočtou podle zákona č. 117/1995
Sb., o státní sociální podpoře, ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, od splátky náležející za leden 2007.

2. Příspěvek na bydlení náležející podle dosavadních právních předpisů
se vyplatí naposledy za prosinec 2006, jde-li o nárok vzniklý podle
dosavadních právních předpisů.

Čl. II zákona č. 113/2006 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Řízení o pokutách, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona a do tohoto dne pravomocně neukončená, se dokončí podle
dosavadních právních předpisů.

2. Rozhodný příjem pro účely dávek státní sociální podpory se stanoví
podle předpisů platných ode dne 1. dubna 2006, jde-li o dávky státní
sociální podpory, na které vznikl nárok po dni 31. března 2006, nebo
zjišťuje-li se výše rozhodných příjmů podle § 51 zákona o státní
sociální podpoře po dni 31. března 2006.

Čl.VII zákona č. 134/2006 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Výše odměny pěstouna, na niž vznikl nárok přede dnem nabytí
účinnosti tohoto zákona, se přepočte podle čl. VI tohoto zákona od
splátky dávky náležející za kalendářní měsíc následující po dni nabytí
účinnosti tohoto zákona.

2. Příspěvek na péči o dítě v zařízení pro děti vyžadující okamžitou
pomoc se vyplatí naposledy, jde-li o nárok na tento příspěvek za
předchozí kalendářní měsíc, v němž nabyl účinnosti tento zákon.

Čl.XXIV zákona č. 261/2007 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Přídavek na dítě, sociální příplatek a rodičovský příspěvek
náležející ve výši podle zvláštních právních předpisů, ve znění účinném
do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se vyplatí naposledy za prosinec
2007.

2. Úřady státní sociální podpory stanoví nárok na přídavek na dítě,
jestliže náležel ke dni 31. prosince 2007, podle zvláštních právních
předpisů účinných po 31. prosinci 2007 bez žádosti, nejpozději do konce
měsíce února 2008, není-li dále stanoveno jinak.

3. Nároky na dávky státní sociální podpory, které vznikly před 1.
lednem 2008, se posoudí za dobu před 1. lednem 2008 podle zvláštních
právních předpisů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto
zákona.

4. Rodičovský příspěvek poskytovaný podle zvláštních právních předpisů,
ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží od 1.
ledna 2008

a) v základní výměře do 3 let věku dítěte, jestliže nejmladší dítě v
rodině zakládající nárok na rodičovský příspěvek před 1. lednem 2008
dosáhlo 21 měsíců věku, a po dosažení 3 let věku tohoto dítěte náleží
rodičovský příspěvek ve snížené výměře do 4 let věku dítěte,

b) ve snížené výměře do 4 let věku dítěte, jestliže nejmladší dítě v
rodině zakládající nárok na rodičovský příspěvek po 31. prosinci 2007
dosáhlo 3 let věku před 1. lednem 2008.

5. O nároku na rodičovský příspěvek podle čl. XXIII, jde-li o nárok na
rodičovský příspěvek, který náležel ke dni 31. prosince 2007 podle
zvláštních právních předpisů, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti
tohoto zákona, rozhodne úřad státní sociální podpory na základě žádosti
o rodičovský příspěvek podané tomuto úřadu.

6. Rozhodný příjem s přihlédnutím k čl. XXIII bodům 2 a 3 se stanoví

a) od ledna 2008, jde-li o nárok na sociální příplatek nebo příspěvek
na bydlení,

b) nejdříve od ledna 2008, jestliže oprávněná osoba pro účely přídavku
na dítě prokáže výši příjmu uvedeného v čl. XXIII bodu 2 a prokáže, že
takový příjem přijala od osoby s ní společně posuzované pro nárok na
tento přídavek na dítě,

c) nejdříve od ledna 2008, jestliže oprávněná osoba pro účely přídavku
na dítě prokáže výši příjmu uvedeného v čl. XXIII bodu 3.

Čl. XIV zákona č. 382/2008 Sb.

Přechodné ustanovení

Doba 6 kalendářních měsíců po sobě jdoucích podle § 59 odst. 3 zákona
č. 117/1995 Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna 2009, se počítá od
1. ledna 2009.

Čl. II zákona č. 414/2008 Sb.

Přechodná ustanovení

1. Na Úřad práce hlavního města Prahy přecházejí dnem 1. ledna 2009
práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců městských
částí hlavního města Prahy zařazených k výkonu práce do úřadů městských
částí hlavního města Prahy, kteří k 31. prosinci 2008 plnili úkoly při
provádění státní sociální podpory.

2. Příslušná městská část hlavního města Prahy dohodne se zaměstnanci
uvedenými v bodě 1 přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů
na stát – Úřad práce hlavního města Prahy. Takto provedená delimitace
je závazná.

3. Správní řízení v oblasti státní sociální podpory zahájená do 31.
prosince 2008 úřady městských částí hlavního města Prahy a pravomocně
neskončená dokončí Úřad práce hlavního města Prahy. Lhůty k vydání
rozhodnutí se v těchto případech prodlužují o 30 pracovních dnů ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona.

4. Žádosti o dávky státní sociální podpory za dobu před 1. lednem 2009
uplatněné po 31. prosinci 2008 posuzuje Úřad práce hlavního města
Prahy.

5. Výkon rozhodnutí nařízený úřadem městské části hlavního města Prahy
v oblasti dávek státní sociální podpory, které je vykonatelné, zahájený
do 31. prosince 2008 a výkon pravomocného rozhodnutí v této oblasti,
které nebylo možné zahájit do 31. prosince 2008, dokončí nebo provede
Úřad práce hlavního města Prahy; výnosy z provedených výkonů rozhodnutí
jsou příjmem státního rozpočtu.

6. Úřady městských částí hlavního města Prahy provedou u všech
dokumentů v oblasti státní sociální podpory, u kterých se dnem 31.
prosince 2008 naplní skartační lhůty, skartační řízení.

7. Písemnosti, na jejichž základě se poskytuje státní sociální podpora,
a písemnosti týkající se správních řízení uvedených v bodu 4 předají
úřady městských částí hlavního města Prahy Úřadu práce hlavního města
Prahy ke dni 1. ledna 2009.

8. Pohledávky, které vznikly z rozhodovací činnosti městských částí
hlavního města Prahy podle zákona o státní sociální podpoře, ve znění
platném do 31. prosince 2008, jsou počínaje dnem 1. ledna 2009
pohledávkami České republiky, se kterými je příslušný hospodařit Úřad
práce hlavního města Prahy.

9. Řízení ve věcech, u nichž přešla působnost z územních finančních
orgánů na celní úřady, zahájená územními finančními úřady přede dnem
nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí orgán, před nímž bylo řízení
zahájeno.

10. Příslušné městské části jsou povinny strpět umístění převáděných
zaměstnanců v dosavadních prostorách, včetně obslužných prostor, za
nájemné nepřevyšující výši nájemného v místě obvyklou a za úhradu
prokázaných provozních nákladů do 31. prosince 2010, pokud nebude
dohodnuto jinak.

11. Nárok na rodičovský příspěvek v nižší výměře podle čl. I bodů 5 a 6
se přizná na základě žádosti nejdříve ode dne účinnosti tohoto zákona.

12. Nárok na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 písm. e) zákona o
státní sociální podpoře ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona se poskytuje bez žádosti, jestliže rodičovský příspěvek
náleží ke dni 31. prosince 2009 a náleží i po tomto datu.


Zákon o státní sociální podpoře ›  Vybraná ustanovení novel

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700241