Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Paragrafy:   § 74   § 75   § 76   § 77   § 78   § 79  

Základní ustanovení

§ 74

(1) Pro nároky na

a) rodičovský příspěvek podle zákona o rodičovském příspěvku, ^23)

b) zaopatřovací příspěvek podle zákona o sociálním zabezpečení, ^24 ^24 ^24 ^24 ^24)

c) příspěvek na úhradu potřeb dítěte a odměnu pěstouna podle zákona o
pěstounské péči, ^25)

d) podporu při narození dítěte a pohřebné podle předpisů o nemocenském
pojištění, ^26 ^26 ^26) zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách ^27 ^27 ^27) a
zákona o sociálním zabezpečení, ^24 ^24 ^24 ^24 ^24)
které vznikly před 1. říjnem 1995, jde-li o nároky uvedené v písmenech
a) a d), nebo před 1. listopadem 1995, jde-li o nároky uvedené v
písmenech b) a c), a které nebyly před uvedeným dnem přiznány nebo
nebylo do uvedeného dne o nich pravomocně rozhodnuto, a pro odnětí nebo
změnu výše dávek za dobu před 1. říjnem 1995, jde-li o nároky podle
písmen a) a d), nebo před 1. listopadem 1995, jde-li o nároky uvedené v
písmenech b) a c), platí předpisy platné před 1. říjnem 1995.

(2) Pro nároky na

a) přídavky na děti podle předpisů o nemocenském pojištění ^26 ^26 ^26) a
výchovné podle zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách, ^27 ^27 ^27)

b) výchovné podle zákona o sociálním zabezpečení, ^24 ^24 ^24 ^24 ^24)

c) příplatek k přídavkům na děti a výchovnému na dítě, které je
dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči nebo
mimořádnou péči zvlášť náročnou, podle předpisů o nemocenském
pojištění ^26 ^26 ^26) a zákona o nemocenské péči v ozbrojených silách, ^27 ^27 ^27)

d) příplatek k výchovnému na dítě, které je dlouhodobě těžce zdravotně
postižené a vyžaduje mimořádnou péči nebo mimořádnou péči zvlášť
náročnou, podle zákona o sociálním zabezpečení, ^24 ^24 ^24 ^24 ^24)

e) státní vyrovnávací příspěvek podle zákonného opatření Předsednictva
Federálního shromáždění o státním vyrovnávacím příspěvku, ^28)

f) příspěvek na nájemné podle zákona o příspěvku na nájemné, ^29)

g) příspěvek na úhradu za užívání bytu podle zákona o sociálním
zabezpečení, ^24 ^24 ^24 ^24 ^24)
které vznikly před 1. lednem 1996, jde-li o nároky uvedené v písmenech
a), c) a f), nebo před 1. únorem 1996, jde-li o nároky uvedené v
písmenech b), d), e) a g), a které nebyly před uvedeným dnem přiznány
nebo nebylo do uvedeného dne o nich pravomocně rozhodnuto, a pro odnětí
nebo změnu výše dávek za dobu před 1. lednem 1996, jde-li o nároky
uvedené v písmenech a), c) a f), nebo před 1. únorem 1996, jde-li o
nároky uvedené v písmenech b), d), e) a g), platí předpisy platné před
1. lednem 1996.

(3) Nároky na dávky uvedené v odstavcích 1 a 2, pokud byly uplatněny
před

a) 1. říjnem 1995, jde-li o dávky uvedené v odstavci 1 písm. a) a d),

b) 1. listopadem 1995, jde-li o dávky uvedené v odstavci 1 písm. b) a
c),

c) 1. lednem 1996, jde-li o dávky uvedené v odstavci 2 písm. a), c) a
f),

d) 1. únorem 1996, jde-li o dávky uvedené v odstavci 2 písm. b), d), e)
a g),
přiznají nebo o nich rozhodnou státní orgány, další právnické nebo
fyzické osoby, které byly příslušné k rozhodování o těchto dávkách
podle předpisů platných před 1. říjnem 1995, jde-li o dávky uvedené v
písmenech a) a b), a podle předpisů platných před 1. lednem 1996,
jde-li o dávky uvedené v písmenech c) a d).

(4) Při úhradě nákladů za dávky uvedené v odstavci 1 se postupuje podle
předpisů platných před 1. říjnem 1995, a jde-li o úhradu nákladů za
dávky uvedené v odstavci 2, postupuje se podle předpisů platných před
1. lednem 1996.

§ 75

(1) Dávky uvedené v § 74 odst. 1 písm. a) a d) se vyplatí naposledy za
měsíc září 1995. Dávky uvedené v § 74 odst. 1 písm. b) a c) se vyplatí
naposledy za měsíc říjen 1995.

(2) Dávky uvedené v § 74 odst. 2 písm. a) a c) se vyplatí naposledy za
měsíc prosinec 1995. Dávky uvedené v § 74 odst. 2 písm. b), d), e) a g)
se vyplatí naposledy za měsíc leden 1996. Příspěvek na nájemné uvedený
v § 74 odst. 2 písm. f) se vyplatí naposledy za poslední kalendářní
čtvrtletí roku 1995.

(3) Výplatu dávek podle odstavců 1 a 2 provede státní orgán, právnická
nebo fyzická osoba, který o nich rozhodl nebo je přiznal.

§ 76

Nárok na dávky zaniká nejpozději uplynutím

a) 30. září 1995, jde-li o dávky uvedené v § 74 odst. 1 písm. a) a d),

b) 31. října 1995, jde-li o dávky uvedené v § 74 odst. 1 písm. b) a c),

c) 31. prosince 1995, jde-li o dávky uvedené v § 74 odst. 2 písm. a),
c) a f),

d) 31. ledna 1996, jde-li o dávky uvedené v § 74 odst. 2 písm. b), d),
e) a g).

§ 77

(1) Pokud byly uplatněny nároky na dávky uvedené

a) v § 74 odst. 1 písm. a) a d) po 30. září 1995,

b) v § 74 odst. 1 písm. b) a c) po 31. říjnu 1995,

c) v § 74 odst. 2 písm. a), c) a f) po 31. prosinci 1995,

d) v § 74 odst. 2 písm. b), d) a g) po 31. lednu 1996,
je příslušný k rozhodování o nich na základě písemné žádosti okresní
úřad podle místa, kde je oprávněná osoba hlášena k trvalému pobytu
podle zvláštních předpisů (§ 3).

(2) Nárok na dávku uvedenou v § 74 odst. 2 písm. e) nelze za dobu před
1. únorem 1996 přiznat, nebyl-li nárok na tuto dávku uplatněn před
uvedeným dnem.

(3) Dávky podle odstavce 1 vyplatí okresní úřad, který je příslušný k
rozhodování o těchto dávkách. Náklady na dávky uvedené v odstavci 1 se
hradí z prostředků státní sociální podpory.

(4) Pro řízení o dávkách podle odstavce 1 platí § 69 až 73 obdobně.

§ 78

Vznikne-li nárok na dávky podle tohoto zákona dnem jeho účinnosti,
platí pro přiznání dávek § 51 odst. 3 obdobně.

§ 79

Posuzování zdravotního stavu nezaopatřeného dítěte

(1) Státní orgány, další právnické a fyzické osoby, které ke dni 1.
listopadu 1995 vyplácejí k přídavkům na děti nebo k výchovnému
příplatek na dítě, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené a
vyžaduje mimořádnou péči nebo mimořádnou péči zvlášť náročnou, uvedený
v § 74 odst. 2 písm. c) a d), jsou povinny do 10. listopadu 1995
okresní správě sociálního zabezpečení, která vydala posudek, na jehož
podkladě byl uvedený příplatek k přídavkům na děti nebo výchovnému
vyplácen, sdělit jméno, adresu a rodné číslo tohoto dítěte a opis
dokladu uvedené zdravotní postižení prokazující.

(2) Okresní správa sociálního zabezpečení může na základě uvedeného
sdělení posoudit, ^30) zda dítě uvedené v odstavci 1 je dítě dlouhodobě
těžce zdravotně postižené, dítě dlouhodobě zdravotně postižené nebo
dítě dlouhodobě nemocné (§ 9).


Zákon o státní sociální podpoře ›  ČÁST PÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700106