Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Díl třetí - Výplata dávek 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Díl třetí - Výplata dávek

Výplata dávek

Paragrafy:   § 57   § 58   § 59   § 60  

§ 57

(1) Dávky uvedené v § 2 písm. a), § 2 písm. b) v bodu 1, § 36 písm. a)
a § 36 písm. b) se vyplácejí měsíčně, a to po uplynutí kalendářního
měsíce, za který náležely, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce
následujícího po tomto měsíci. Nedosahuje-li dávka částky 100 Kč
měsíčně, vyplácí se po uplynutí kalendářního čtvrtletí, za které dávka
náležela, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po
tomto kalendářním čtvrtletí. Úřad práce se může dohodnout s příjemcem
dávky, že bude dávku, která nedosahuje částky 100 Kč měsíčně, vyplácet
za delší období, než je uvedeno v předchozí větě; sjednané delší období
nesmí přesáhnout dobu jednoho roku a dávka se v takovém případě vyplatí
nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po tomto období.

(2) Dávky uvedené v § 2 písm. b) bodech 3 a 4, § 36 písm. c) a § 36
písm. d) se vyplácejí nejpozději do konce kalendářního měsíce
následujícího po měsíci, v němž byla dávka přiznána.

(3) zrušen

(4) Výše dávky se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

§ 58

(1) Dávky vyplácí úřad práce, který je příslušný k rozhodování o
dávkách.

(2) Dojde-li v době, ve které je vyplácena dávka uvedená v § 2 písm.
a), § 2 písm. b) bodu 1, § 36 písm. a) a § 36 písm. b) ke změně místa,
kde je oprávněná osoba hlášena k trvalému pobytu, zastaví úřad práce,
který byl před touto změnou k výplatě dávky příslušný, výplatu dávky, a
to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v
němž se o změně trvalého pobytu oprávněné osoby dozvěděl. Úřad práce
uvedený v předchozí větě předá úřadu práce příslušnému podle místa
trvalého pobytu oprávněné osoby podklady, na jejichž základě byla dávka
přiznána. Příslušný úřad práce vyplácí dávku od měsíční splátky
následující po měsíci, v němž byla výplata dávky zastavena.

(3) Dávka se poukazuje na účet příjemce u banky v České republice nebo
pobočky zahraniční banky vykonávající činnost na území České republiky
nebo spořitelního a úvěrního družstva v České republice nebo se vyplácí
v hotovosti. Oprávněná osoba je povinna v žádosti uvést, kterým z
uvedených způsobů jí má být dávka vyplácena. Požádá-li příjemce dávky o
změnu způsobu výplaty dávky, je úřad práce povinen provést změnu
způsobu výplaty dávky od kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v
němž byla žádost o změnu výplaty doručena.

§ 59

(1) Příjemcem dávky je oprávněná osoba. Namísto oprávněné osoby je
příjemcem dávky

a) zákonný zástupce oprávněné osoby, pokud nejde o případy uvedené v
písmenech b) až d),

b) jiná osoba, jíž byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče na
základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud nejde o případy uvedené v
písmenech c) a d),

c) osoba, která má nezletilou oprávněnou osobu v přímém zaopatření,
jde-li o výplatu dávky podle § 19 odst. 2 nebo § 35, nejde-li o případ
uvedený v písmenu d),

d) ústav (zařízení) pro péči o děti nebo mládež, je-li nezletilá
oprávněná osoba v plném přímém zaopatření tohoto ústavu (zařízení).

(2) Úřad práce namísto příjemců dávky uvedených v odstavci 1 ustanoví
zvláštního příjemce v případech, kdy by se výplatou dávky dosavadnímu
příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit, nebo kdyby
tím byly poškozeny zájmy osob, které je příjemce dávky povinen
vyživovat, anebo nemůže-li oprávněná osoba výplatu přijímat. Souhlas
oprávněné osoby s ustanovením zvláštního příjemce se vyžaduje jen v
případě, že oprávněná osoba nemůže výplatu přijímat.

(3) V případě, že příjemci dávky státní sociální podpory, nejde-li o
jednorázové dávky, je podle sdělení orgánu pomoci v hmotné nouzi ^48e)
vyplácen prostřednictvím zvláštního příjemce nebo formou poukázek podle
zvláštního právního předpisu ^48f) také příspěvek na živobytí nebo
doplatek na bydlení ^48g) alespoň po dobu 6 kalendářních měsíců po sobě
jdoucích, je úřad práce povinen rozhodnout o ustanovení zvláštního
příjemce pro přijímání dávek státní sociální podpory, jsou-li splněny
podmínky, za nichž se ustavuje zvláštní příjemce podle odstavce 2.
Pokud nebudou splněny podmínky uvedené v odstavci 2 pro ustanovení
zvláštního příjemce podle věty první, úřad práce o tom vydá usnesení,
které pouze poznamená do spisu. Pro stanovení podmínky 6 kalendářních
měsíců po sobě jdoucích se doby poskytování uvedených dávek hmotné
nouze prostřednictvím zvláštního příjemce nebo formou poukázek sčítají.

(4) Osoby a ústav (zařízení) uvedené v odstavci 1 písm. a) až d) a
zvláštní příjemce jsou povinni dávku použít ve prospěch oprávněné
osoby. Zvláštní příjemce ustanovený oprávněné osobě, která nemůže
výplatu přijímat, používá dávku podle pokynů oprávněné osoby.

(5) Jde-li o příspěvek na bydlení, je zvláštní příjemce oprávněn dávku
použít bez souhlasu oprávněné osoby k úhradě nedoplatku nájemného z
bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu.

(6) Úřad práce může ustanovit zvláštním příjemcem jen fyzickou nebo
právnickou osobu, která s ustanovením souhlasí.

§ 60

Dávky se do ciziny nevyplácejí.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700183