Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Díl druhý - Povinnosti státních orgánů a dalších osob 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Díl druhý - Povinnosti státních orgánů a dalších osob

Povinnosti státních orgánů a dalších osob

Paragrafy:   § 63   § 63a   § 64   § 64a  

§ 63

(1) Státní orgány, další právnické osoby a fyzické osoby, vyjma
příjemců dávek, oprávněných osob a osob společně posuzovaných (§ 61),
osoby jsou povinny na výzvu příslušného orgánu státní sociální podpory,
který o dávce rozhoduje nebo ji vyplácí, nebo na požádání žadatele o
dávku a osoby společně posuzované, sdělit bezplatně údaje rozhodné
podle tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo výplatu; jde-li
však o údaje týkající se zdravotního stavu vyžádané orgánem státní
sociální podpory a nejde o případy uvedené v § 9, platí o úhradě
zdravotních výkonů ve zdravotnickém zařízení zvláštní předpisy. ^19)

(2) Jestliže státní orgány a osoby uvedené v odstavci 1 mohou sdělit
údaje rozhodné podle tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo
výplatu jen za podmínky, že byly pro sdělení takových údajů zbaveny
mlčenlivosti, má se za to, že jsou pro případ uvedených údajů
mlčenlivosti zbaveny, jestliže jim úřad práce písemně sdělil, že osoba,
jíž se takové údaje týkají, dala podle § 50 písemný souhlas k tomu, aby
státní orgány a další právnické a fyzické osoby sdělily úřadu práce
uvedené údaje.

(3) Ministerstvo práce a sociálních věcí je správcem informačního
systému o dávkách státní sociální podpory a jejich výši, o poživatelích
těchto dávek a žadatelích o tyto dávky a osobách s nimi společně
posuzovaných. Údaje z tohoto informačního systému sděluje ostatním
orgánům státní sociální podpory v souvislosti s řízením o dávkách
státní sociální podpory, a to v rozsahu nezbytném pro provádění státní
sociální podpory; Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
poskytuje údaje nezbytné pro přiznání stipendia v případě tíživé
sociální situace studenta podle zvláštního předpisu ^3a). Ministerstvo
práce a sociálních věcí dále z tohoto informačního systému poskytuje v
elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup Rejstříku
trestů údaje nezbytné pro ověření totožnosti osoby, která podle
zvláštního právního předpisu ^19a) žádá v elektronické podobě o vydání
výpisu nebo o nahlédnutí do opisu z evidence Rejstříku trestů. Státní
orgány a další právnické a fyzické osoby jsou povinny poskytovat
Ministerstvu práce a sociálních věcí údaje ze svých informačních
systémů, jedná-li se o údaje nezbytné pro vedení informačního systému o
dávkách státní sociální podpory, a to způsobem a ve lhůtách určených
Ministerstvem práce a sociálních věcí. Orgány státní sociální podpory
jsou oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování o dávkách
státní sociální podpory a jejich výplatu včetně osobních údajů, a to v
elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň
zajišťujícím ochranu osobních údajů.

(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje pro provádění zákona
na vlastní náklady aplikační program automatizovaného zpracování údajů,
potřebný pro rozhodování o dávkách, jejich výplatu a jejich kontrolu a
poskytuje tento aplikační program orgánům státní sociální podpory.
Orgány státní sociální podpory jsou povinny při řízení o dávkách, při
jejich výplatě a kontrole tyto aplikační programy používat.

(5) Ministerstvo vnitra pro účely státní sociální podpory poskytuje
Ministerstvu práce a sociálních věcí a orgánům státní sociální podpory
údaje z informačního systému evidence obyvatel ^19b) o

a) státních občanech České republiky, ^19c)

b) cizincích s povolením k pobytu nebo s povolením k přechodnému pobytu
anebo s povolením k trvalému pobytu na území České republiky,
cizincích, kteří na území České republiky pobývají na základě uděleného
dlouhodobého víza podle zvláštního právního předpisu, ^19d) a cizincích,
kterým byl udělen azyl na území České republiky, ^19e)
a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(6) Ministerstvo vnitra dále poskytuje Ministerstvu práce a sociálních
věcí a orgánům státní sociální podpory z registru rodných čísel ^19f)
údaje o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak
nejsou uvedeny v odstavci 5, a to v elektronické podobě způsobem
umožňujícím dálkový přístup.

(7) Poskytovanými údaji podle odstavců 5 a 6 jsou

a) u státních občanů České republiky

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, případně jejich změna, rodné
příjmení,

2. datum narození,

3. pohlaví a jeho změna,

4. místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a
stát, na jehož území se narodil,

5. rodné číslo,

6. státní občanství,

7. adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa
trvalého pobytu,

8. počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu
trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České
republiky,

9. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

10. zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,

11. rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v
případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,

12. rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum
zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

13. datum a místo vzniku registrovaného partnerství31a), datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci
registrovaného partnerství, datum zániku registrovaného partnerství
smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí
soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v
pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den
smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného partnerství,

14. rodné číslo manžela, popřípadě partnera; je-li manželem, popřípadě
partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum jeho narození,

15. rodné číslo dítěte,

16. u osvojení dítěte původní a nové jméno, popřípadě jména, příjmení
dítěte, původní a nové rodné číslo dítěte, datum a místo narození
dítěte, rodná čísla osvojitelů a datum nabytí právní moci rozhodnutí o
osvojení nebo rozhodnutí o zrušení osvojení dítěte,

17. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,

18. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den úmrtí;

b) u cizinců uvedených v odstavci 5 písm. b)

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,

2. datum narození,

3. pohlaví a jeho změna,

4. místo a stát, na jehož území se narodil,

5. rodné číslo,

6. státní občanství,

7. druh a adresa místa pobytu,

8. číslo a platnost povolení k pobytu,

9. počátek pobytu, případně datum zrušení údaje o pobytu,

10. zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,

11. správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území
České republiky,

12. rodinný stav, datum a místo uzavření manželství, datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum
zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní
moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den,
který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,

13. jméno, popřípadě jména, příjmení partnera, rodné číslo nebo datum
narození partnera, datum a místo vzniku registrovaného
partnerství ^31a), datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o
neplatnosti nebo o neexistenci registrovaného partnerství, datum zániku
registrovaného partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí
právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého
a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého
uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum
nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení registrovaného
partnerství,

14. jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem
uvedeným v odstavci 5 písm. b), a jeho rodné číslo; v případě, že rodné
číslo nebylo přiděleno, datum narození,

15. jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného
zákonného zástupce, pokud jsou cizinci uvedenými v odstavci 5 písm. b),
a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný
zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a
datum narození,

16. vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,

17. datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České
republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,

18. den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden
jako den úmrtí;

c) u fyzických osob uvedených v odstavci 6

1. jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,

2. den, měsíc a rok narození,

3. místo narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát
narození,

4. rodné číslo,

5. pohlaví,

6. jméno, popřípadě jména, příjmení rodičů, popřípadě změny těchto
údajů, rodné příjmení,

7. v případě nezrušitelného osvojení jméno, popřípadě jména, příjmení
osvojitelů, popřípadě jejich změny, rodné příjmení,

8. státní občanství.

(8) Ministerstvo práce a sociálních věcí a orgány státní sociální
podpory jsou povinny zajistit uložení všech údajů z informačního
systému, které byly získány na základě zpracování údajů o státní
sociální podpoře (odstavec 3), a všech písemností a spisů týkajících se
pravomocně ukončených správních řízení o dávkách státní sociální
podpory po dobu 15 kalendářních let následujících po kalendářním roce,
v němž došlo k pravomocnému ukončení takového správního řízení nebo k
poslednímu uložení údajů do informačního systému. Pro účely tohoto
zákona se písemností a spisem rozumí spis a písemnost podle zvláštního
právního předpisu. ^19g)

§ 63a

Odpovědnost dalších fyzických nebo právnických osob

(1) Jestliže další fyzická nebo právnická osoba (§ 63 odst. 1)
nepředložily na výzvu orgánu státní sociální podpory údaje potřebné pro
nárok na dávku, její výši nebo výplatu nebo jestliže tyto údaje byly
nesprávné, a v důsledku toho vznikl přeplatek na dávce, jsou další
fyzické nebo právnické osoby povinny jej nahradit. Ustanovení § 62
odst. 4 a 5 a odst. 6 věta první platí zde obdobně. Věta první se
vztahuje i na státní orgány, jde-li o plnění jejich povinností podle §
63 jako zaměstnavatele osoby, jejíž údaje se pro nárok nebo výši dávky
zjišťují.

(2) Jestliže přeplatek na dávce způsobily osoby uvedené v odstavci 1 a
osoby uvedené v § 61, odpovídají úřadu práce, který dávku vyplatil, za
vrácení přeplatku na dávce společně a nerozdílně. Ustanovení § 62 odst.
3 věta druhá a třetí a odst. 4 a 5 platí zde obdobně.

§ 64

(1) Zaměstnanci České republiky a zaměstnanci kraje zařazení do
krajského úřadu jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, se
kterými se seznámili při provádění státní sociální podpory nebo v přímé
souvislosti s ním, pokud se dále nestanoví jinak. Tato povinnost trvá i
po skončení pracovněprávního vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost
mohou být zaměstnanci uvedených orgánů zproštěni pouze tím, v jehož
zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením rozsahu a účelu.

(2) Údaje týkající se oprávněných osob nebo příjemců dávky, státních
orgánů nebo jiných fyzických nebo právnických osob, které se orgány
státní sociální podpory při své činnosti dozvědí, sdělují jiným
subjektům, jen stanoví-li tak zvláštní zákon ^20) nebo tento zákon;
jinak mohou tyto údaje sdělit jiným subjektům jen se souhlasem
oprávněné osoby nebo příjemce dávky, státního orgánu nebo jiných
fyzických nebo právnických osob.

(3) Orgány státní sociální podpory jsou povinny na žádost poskytovat

a) orgánům sociálního zabezpečení ^49) a obecním úřadům údaje potřebné
pro rozhodování o dávkách nemocenského pojištění, důchodového pojištění
a o dalších sociálních dávkách a orgánům sociálního zabezpečení
posuzujícím zdravotní stav podle § 9 odst. 2 písm. a) a b) údaje o
nezaopatřenosti dítěte, obecním úřadům a krajským úřadům a Úřadu pro
mezinárodněprávní ochranu dětí údaje potřebné pro účely sociálně-právní
ochrany dětí orgánům pomoci v hmotné nouzi údaje potřebné pro
rozhodování o pomoci v hmotné nouzi, ^49a) obecním úřadům a krajským
úřadům údaje potřebné pro rozhodování o dávkách sociální péče,

b) správcům daně ^50) údaje potřebné k vyměření a vymáhání daní,

c) zdravotním pojišťovnám ^51) údaje potřebné pro stanovení pojistného
na veřejné zdravotní pojištění,

d) úřadům práce ^52) údaje potřebné pro nároky vyplývající z předpisů o
zaměstnanosti,

e) orgánům činným v trestním řízení ^53) údaje potřebné pro trestní
řízení,

f) soudům a správním orgánům údaje potřebné pro občanské soudní řízení
a správní řízení,

g) orgánům oprávněným podle zvláštního zákona ^54) ke kontrole činností
orgánů státní sociální podpory údaje potřebné k provádění této
kontroly,

h) Českému statistickému úřadu údaje potřebné pro vedení statistických
registrů, s výjimkou údajů týkajících se jednotlivých osob.

(4) Orgány státní sociální podpory jsou povinny

a) Ministerstvu práce a sociálních věcí poskytovat informace v
případech vyřizování stížností a zobecněné informace a souhrnné údaje,
s výjimkou jmenných údajů, které orgán státní sociální podpory získá
při své činnosti; tím není dotčena povinnost podle § 63 odst. 3,

b) na žádost poskytovat orgánům oprávněným podle zvláštního zákona ke
kontrole činnosti orgánů provádějících státní sociální podporu
informace potřebné k provádění této kontroly,

c) poskytnout Veřejnému ochránci práv informace, které si vyžádá v
souvislosti s šetřením podle zvláštního zákona.

(5) Úřady práce jsou povinny poskytovat informace a údaje uvedené v
odstavci 4 písm. a) též příslušnému krajskému úřadu.

(6) Zobecněné informace a souhrnné údaje, které Ministerstvo práce a
sociálních věcí a orgány státní sociální podpory získají při své
činnosti, mohou být bez uvedení konkrétních jmenných údajů využívány
zaměstnanci těchto orgánů při vědecké, publikační a pedagogické
činnosti nebo Ministerstvem práce a sociálních věcí pro analytickou a
koncepční činnost.

(7) Úřad práce, který je příslušný k rozhodování o dávce, je povinen na
žádost fyzické nebo právnické osoby, která prokáže, že má vůči jiné
osobě podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí splatnou
pohledávku, sdělit písemně, zda tato jiná osoba je poživatelem dávky
podle tohoto zákona a v jaké výši je tato dávka vyplácena.

(8) Příslušný úřad práce je povinen pro účely přiznání stipendia podle
zvláštního právního předpisu ^54a) na žádost oprávněné osoby, která
pobírá přídavek na dítě, písemně sdělit, že příjem rozhodný pro
přiznání přídavku na dítě nepřevýšil součin částky životního minima
rodiny a koeficientu 1,50.

§ 64a

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí a orgány státní sociální
podpory jsou oprávněny získávat a zpracovávat údaje potřebné pro
rozhodování o dávkách státní sociální podpory v souvislosti s plněním
úkolů vyplývajících pro ně z práva Evropských společenství, ^54b ^54b ^54b ^54b) a to v
rozsahu nezbytném pro plnění těchto úkolů. Orgány státní sociální
podpory jsou povinny předat tyto údaje Ministerstvu práce a sociálních
věcí, a to v rozsahu a termínech stanovených Ministerstvem práce a
sociálních věcí.

(2) Pro povinnost státních orgánů a dalších právnických a fyzických
osob sdělovat Ministerstvu práce a sociálních věcí údaje nezbytné pro
plnění úkolů vyplývajících pro Ministerstvo práce a sociálních věcí z
práva Evropských společenství, ^54b ^54b ^54b ^54b) a to včetně údajů o dávkách
obdobných dávkám státní sociální podpory poskytovaným z ciziny, platí §
63 odst. 3 věta čtvrtá obdobně.

(3) Údaje získané Ministerstvem práce a sociálních věcí podle odstavců
1 a 2 jsou součástí informačního systému uvedeného v § 63 odst. 3.

(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje

a) České správě sociálního zabezpečení ze svých informačních systémů
údaje o datu přiznání, druhu a výši dávky státní sociální podpory pro
plnění úkolů vyplývajících pro ni z práva Evropských společenství, ^54b ^54b ^54b ^54b)
a z mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení; uvedené údaje se
poskytují v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup,

b) na žádost dalším orgánům příslušným plnit úkoly vyplývající pro ně z
práva Evropských společenství ^54b ^54b ^54b ^54b) údaje v oblasti státní sociální
podpory nezbytné pro plnění těchto úkolů, a to v rozsahu nezbytném pro
plnění těchto úkolů.


Zákon o státní sociální podpoře ›  ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH ›  HLAVA DRUHÁ -  ›  Díl druhý - Povinnosti státních orgánů a dalších osob

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700197