Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Díl první - Povinnost a odpovědnost oprávněné osoby, příjemce dávky a osoby společně posuzované 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Díl první - Povinnost a odpovědnost oprávněné osoby, příjemce dávky a osoby společně posuzované

Povinnost a odpovědnost oprávněné osoby, příjemce dávky a osoby společně posuzované

Paragrafy:   § 61   § 62  

§ 61

(1) Příjemce dávky je povinen písemně ohlásit příslušnému úřadu práce
do osmi dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro trvání nároku na
dávku, její výši nebo výplatu.

(2) Byl-li příjemce dávky vyzván příslušným orgánem státní sociální
podpory, aby osvědčil skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její
výši nebo výplatu, je povinen této výzvě vyhovět, a to ve lhůtě do osmi
dnů ode dne doručení výzvy, neurčil-li orgán státní sociální podpory
delší lhůtu; neučiní-li tak v určené lhůtě, může být výplata dávky
zastavena, dávka může být odejmuta nebo nepřiznána, jestliže příjemce
byl ve výzvě na tento následek prokazatelně upozorněn.

(3) Osoba společně posuzovaná je povinna v souvislosti s řízením o
dávce

a) osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na dávku, její výši nebo
výplatu,

b) písemně ohlásit úřadu práce změny ve skutečnostech, které osvědčila
podle písmene a),

c) udělit písemný souhlas podle § 50.

(4) Osoba společně posuzovaná je povinna splnit povinnosti uvedené v
odstavci 3 písm. a) a c) na požádání oprávněné osoby. Pokud osoba
společně posuzovaná odmítne splnit povinnosti uvedené v odstavci 3
písm. a) a c), je úřad práce povinen vyzvat společně posuzovanou osobu,
aby tyto povinnosti splnila do osmi dnů ode dne vyzvání; úřad práce
může s osobou společně posuzovanou dohodnout pro splnění uvedených
povinností dobu delší než osm dnů. Povinnost uloženou v odstavci 3
písm. b) je osoba společně posuzovaná povinna splnit do osmi dnů ode
dne, kdy ke změně skutečností došlo.

(5) Je-li dávka nebo její výše podmíněna nepříznivým zdravotním stavem
oprávněné osoby nebo společně posuzované osoby, jsou oprávněná osoba
nebo tato společně posuzovaná osoba povinny podrobit se vyšetření
zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, jsou-li příslušným
orgánem státní sociální podpory k tomu vyzvány, a to ve lhůtě stanovené
orgánem, který uvedenou povinnost uložil. Výplata dávky může být
zastavena, nebo dávka může být odejmuta jestliže se osoba, jejíž
zdravotní stav je třeba zjistit, nepodrobí vyšetření zdravotního stavu
nebo jinému odbornému vyšetření a příjemce dávky byl ve výzvě na tento
následek upozorněn.

§ 62

(1) Příjemce dávky, který nesplnil některou jemu uloženou povinnost
nebo přijal dávku nebo její část, ačkoliv musel z okolností
předpokládat, že byla vyplacena neprávem nebo ve vyšší částce, než
náležela, nebo jinak způsobil, že dávka byla vyplacena neprávem nebo v
nesprávné výši, je povinen částky neprávem přijaté vrátit; to neplatí,
jde-li o přeplatek na rodičovském příspěvku. Jestliže byl rodiči
vyplacen rodičovský příspěvek a nebyly přitom splněny podmínky nároku
na tento příspěvek, je rodič povinen vrátit úřadu práce vyplacené
částky rodičovského příspěvku, které mu nenáležely.

(2) Jestliže osoba s oprávněnou osobou společně posuzovaná způsobila,
že dávka byla vyplacena neprávem nebo v nesprávné výši, a v důsledku
toho vznikl přeplatek na dávce, je tato osoba povinna jej nahradit.

(3) Jestliže oprávněná osoba i osoba společně s ní posuzovaná způsobily
přeplatek na dávce, odpovídají za vrácení přeplatku na dávce společně a
nerozdílně. Oprávněná osoba a osoba s ní společně posuzovaná se
vzájemně vypořádají podle míry zavinění. Spory o vzájemném vypořádání
mezi těmito osobami rozhodují soudy. ^48d ^48d) Podle tohoto ustanovení se
postupuje, nejde-li o případ uvedený v § 63a odst. 2.

(4) Nárok na vrácení dávky poskytnuté neprávem nebo v nesprávné výši
zaniká uplynutím tří let ode dne, kdy byla dávka vyplacena. Tříletá
lhůta neplyne po dobu řízení o opravném prostředku nebo o žalobě, po
dobu řízení a provádění výkonu rozhodnutí, nebo kdy jsou na úhradu
přeplatku prováděny srážky z dávky nebo příjmu nebo kdy jsou placeny
splátky na základě dohody o uznání dluhu. Pro vrácení poměrné části
příspěvku na zakoupení motorového vozidla platí lhůta uvedená v § 42
odst. 4.

(5) Povinnost vrátit přeplatek nevzniká, jestliže tento přeplatek
nepřesahuje částku 100 Kč u jednoho druhu dávky.

(6) O povinnosti vrátit dávku nebo její část podle odstavců 1 až 3
rozhoduje úřad práce, který dávku vyplácí nebo naposledy vyplácel.
Částky neprávem přijaté mohou být sráženy též z běžně vyplácené nebo
později přiznané dávky, a to i v případě, že jde o jinou dávku podle
tohoto zákona, než na jaké vznikl přeplatek; přitom platí obdobně
předpisy o výkonu soudních rozhodnutí srážkou ze mzdy. ^48h)


Zákon o státní sociální podpoře ›  ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O DÁVKÁCH ›  HLAVA DRUHÁ -  ›  Díl první - Povinnost a odpovědnost oprávněné osoby, příjemce dávky a osoby společně posuzované

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700196