Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Paragrafy:   § 1   § 2   § 2a   § 3  

§ 1

Státní sociální podpora

(1) Státní sociální podporou se stát podílí na krytí nákladů na výživu
a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin a poskytuje ji i při
některých dalších sociálních situacích. Státní sociální podpora se ve
stanovených případech poskytuje v závislosti na výši příjmu.

(2) Náklady na státní sociální podporu hradí stát.

(3) Tento zákon se použije na právní vztahy, které nejsou upraveny
přímo použitelným předpisem Evropských společenství v oblasti státních
sociálních dávek uvedených v § 2 ^1).

§ 2

Druhy dávek

Dávky státní sociální podpory jsou:

a) dávky poskytované v závislosti na výši příjmu

1. přídavek na dítě,

2. sociální příplatek,

3. příspěvek na bydlení,

b) ostatní dávky

1. rodičovský příspěvek,

2. dávky pěstounské péče,

3. porodné,

4. pohřebné.

§ 2a

(1) Orgány státní sociální podpory, které vykonávají státní správu
podle tohoto zákona, jsou

a) úřady práce a Úřad práce hlavního města Prahy (dále jen „úřad
práce“),

b) krajské úřady a Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „krajský
úřad“).

(2) Státní správu podle tohoto zákona vykonává též Ministerstvo práce a
sociálních věcí.

(3) Výkon působnosti krajských úřadů podle tohoto zákona je výkonem
přenesené působnosti.

(4) Státní sociální podporu podle tohoto zákona provádějí

a) úřady práce ve správních obvodech stanovených zvláštním právním
předpisem ^1a),

b) krajské úřady ve správních obvodech úřadů práce spadajících do
správního obvodu krajského úřadu.

§ 3

Okruh oprávněných osob

(1) Dávky státní sociální podpory náleží při splnění dále stanovených
podmínek pouze fyzické osobě (dále jen "osoba"), jestliže osoba a osoby
společně s ní posuzované

a) jsou na území České republiky hlášeny k trvalému pobytu podle
zvláštního právního předpisu ^1c), jde-li o státní občany České
republiky, nebo

b) mají na území České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního
předpisu ^1d ^1d), jde-li o cizince.

(2) Dávky státní sociální podpory dále náleží podle odstavce 1 i v
případě, kdy osoba a osoby společně s ní posuzované nemají na území
České republiky trvalý pobyt podle zvláštního právního předpisu ^1d ^1d),
pokud jsou

a) cizinci hlášenými na území České republiky k pobytu podle zvláštního
právního předpisu ^1e), s výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní
ochrany ubytovaných v pobytovém středisku Ministerstva vnitra, a to ode
dne, kterým uplynulo 365 dnů ode dne hlášení,

b) cizinci narozenými na území České republiky a hlášenými na území
České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu1e), s
výjimkou žadatelů o udělení mezinárodní ochrany ubytovaných v pobytovém
středisku Ministerstva vnitra, do 1 roku jejich věku,

c) nezletilými cizinci svěřenými na území České republiky do péče
nahrazující péči rodičů nebo do ústavní péče,

d) cizinci, kteří jsou držiteli povolení k trvalému pobytu s přiznaným
právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském
společenství na území jiného členského státu Evropské unie a bylo jim
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle
zvláštního právního předpisu ^1f ^1f), pokud mají na území České republiky
bydliště,

e) rodinnými příslušníky cizince uvedeného v písmenu d), kterým bylo
vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky podle
zvláštního právního předpisu ^1f ^1f), pokud mají na území České republiky
bydliště,

f) cizinci, kterým bylo vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území
České republiky za účelem vědeckého výzkumu podle zvláštního právního
předpisu ^1g),

g) cizinci, kterým byla udělena doplňková ochrana ^1h).

(3) Krajský úřad příslušný podle místa pobytu osoby může v odůvodněných
případech prominout podmínku trvalého pobytu.


Zákon o státní sociální podpoře ›  ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700102