Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Oddíl 3 - Společná ustanovení 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Oddíl 3 - Společná ustanovení

Společná ustanovení

Paragrafy:   § 65c  

§ 65c

(1) Právnická osoba za delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení
právní povinnosti zabránila.

(2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti
správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a
k okolnostem, za nichž byl spáchán.

(3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže
orgán státní sociální podpory o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne,
kdy se o něm dověděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl
spáchán.

(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické
osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení zákona o
odpovědnosti a postihu právnické osoby.

(5) K řízení o správních deliktech je v prvním stupni příslušný

a) orgán státní sociální podpory, který ke sdělení údajů vyzval, jde-li
o správní delikt podle § 65a odst. 1 a § 65b odst. 1,

b) orgán státní sociální podpory, kterému měly být rozhodné skutečnosti
sděleny nebo osvědčeny, nebo který vyzval k vyšetření zdravotního stavu
nebo jinému odbornému vyšetření, jde-li o správní delikty podle § 65a
odst. 2.

(6) Pokuty vybírá orgán státní sociální podpory, který je uložil.
Pokuty uložené úřady práce jsou příjmem státního rozpočtu, pokuty
uložené krajskými úřady jsou příjmem rozpočtu toho kraje, který pokutu
uložil. Pokuty vymáhá příslušný celní úřad.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700209