Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - ČÁST - POZNÁMKY 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » ČÁST - POZNÁMKY

POZNÁMKY

1

Nařízení Rady EEC 1408/71 z 14. června 1971 o aplikaci soustav
sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné
a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.
Nařízení Rady EEC 574/72 z 21. března 1972 stanovující postup provádění
Nařízení EEC 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby
zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky
pohybující se v rámci Společenství. Nařízení Rady EEC 1612/68 z 15.
října 1968 o volném pohybu pracovníků v rámci Společenství.

1a

§ 7 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

1b

§ 4 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
zákona č. 145/2001 Sb.

1c

§ 10 a 10a zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných
číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve
znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 68/2006
Sb. a zákona č. 342/2006 Sb.

1d

§ 76 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991
Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o
azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. § 66 až 68 zákona č. 326/1999
Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých
zákonů, ve znění zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb. a
zákona č. 379/2007 Sb. § 87g a 87h zákona č. 326/1999 Sb., ve znění
zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 379/2007 Sb.

1e

§ 77 zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona
č. 350/2005 Sb. § 93 zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č.
217/2002 Sb., zákona č. 222/2003 Sb. a zákona č. 61/2006 Sb.

1f

§ 42c zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 161/2006 Sb. a
zákona č. 379/2007 Sb.

1g

§ 42f zákona č. 326/1999 Sb., ve znění zákona č. 379/2007 Sb.

1h

§ 14a a 14b zákona č. 325/1999 Sb., ve znění zákona č. 2/2002 Sb.

3

Zákon ČNR č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona ČNR č.
35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č.
196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č.
85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákona č. 259/1994 Sb., zákona č.
32/1995 Sb. a zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č.
149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č.
18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb. a zákona č.
210/1997 Sb.

3a

§ 74 a násl. zákona č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo
náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech
vojáků v záloze.

3b

§ 61 odst. 4 a § 131 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání,
ve znění zákona č. 254/2002 Sb.

3c

§ 61 odst. 3, § 132, 138 a 140 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z
povolání.

§ 114 až 116 zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků
Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

§ 116, 117 a 119 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační
službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb.

3c

§ 155 a 157 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků
bezpečnostních sborů.

3d

§ 7 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě.

3d

Zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání
majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů.

3e

Například zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů.

3f

§ 117 a 118 zákona č. 221/1999 Sb., ve znění zákona č. 254/2002 Sb.

§ 102 a násl. zákona č. 361/2003 Sb., ve znění zákona č. 436/2004 Sb.

3g

§ 7 odst. 2 vyhlášky č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a
hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k
dosavadní práci, ve znění vyhlášky č. 405/2003 Sb.

3h

Například § 11 odst. 3 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za
pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a
orgánech, ve znění pozdějších předpisů, § 119 zákona č. 361/2003 Sb., o
služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších
předpisů.

3i

Například § 192 zákoníku práce.

4

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

4a

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební
neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů.

7

§ 115 občanského zákoníku.

7a

§ 26 odst. 2 zákona o rodině.

8

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu.

9

Zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 590/1992 Sb., zákona ČNR č. 37/1993
Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994
Sb. a zákona č. 118/1995 Sb.

10

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol
(školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990
Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993
Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č.
49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb.

Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993
Sb., zákona č. 46/1994 Sb. a zákona č. 192/1994 Sb.

10a

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

10b

§ 55 zákona č. 111/1998 Sb.

11

§ 36 až 43 zákona č. 561/2004 Sb.

11a

§ 55 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.

11b

§ 46 odst. 3 a § 48 zákona č. 561/2004 Sb.

11c

§ 55 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

11d

§ 55 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.

18

§ 45b odst. 2 zákona o rodině.

19

§ 2 odst. 4 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním
pojištění, ve znění zákona č. 161/1993 Sb. a zákona č. 59/1995 Sb.

19a

§ 16a zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění
pozdějších předpisů.

19b

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o
změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších
předpisů.

19c

Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství
České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

19d

Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

19e

Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o
Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu),
ve znění pozdějších předpisů.

19f

§ 13b zákona č. 133/2000 Sb., ve znění zákona č. 53/2004 Sb.

19g

§ 2 písm. a) a b) vyhlášky č. 362/2002 Sb., o postupech při
provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních
úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky.

20

Například § 128 občanského soudního řádu, ve znění zákona č.
519/1991 Sb., a § 8 trestního řádu, ve znění zákona č. 178/1990 Sb.,
zákona č. 558/1991 Sb. a zákona č. 292/1993 Sb.

21

Například § 8 odst. 1 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a
provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 590/1992 Sb.,
a § 12 odst. 2 písm. b) zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a
působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění
zákona ČNR č. 272/1992 Sb.

21a

Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých
dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu).

21b

Například § 251 a násl. občanského soudního řádu, § 78 správního
řádu, § 73 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění
pozdějších předpisů.

21c

§ 299 občanského soudního řádu.

22

Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).

22a

Zákon č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

23

Zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku, ve znění zákona č.
117/1992 Sb.

24

Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění zákona č.
110/1990 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 1/1991 Sb., zákona č.
46/1991 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona ČNR č. 482/1991 Sb., zákona
č. 578/1991 Sb., zákona ČNR č. 582/1991 Sb., zákona č. 235/1992 Sb.,
zákona ČNR č. 589/1992 Sb., zákona ČNR č. 37/1993 Sb., zákona č.
84/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č.
307/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb.

25

Zákon č. 50/1973 Sb., ve znění zákona č. 58/1984 Sb., zákona č.
118/1992 Sb. a zákona č. 307/1993 Sb.

26

Zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v
mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění
zákona č. 99/1972 Sb., zákona č. 73/1982 Sb., zákona č. 57/1984 Sb.,
zákona č. 109/1984 Sb., zákona č. 51/1987 Sb., zákona č. 103/1988 Sb.,
zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona ČNR č. 582/1991
Sb., zákona ČNR č. 37/1993 Sb., zákona č. 266/1993 Sb., zákona č.
308/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb.

Vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění
některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění
občanům ve zvláštních případech, ve znění vyhlášky č. 155/1983 Sb.,
vyhlášky č. 79/1984 Sb., vyhlášky č. 135/1984 Sb., vyhlášky č. 59/1987
Sb., vyhlášky č. 148/1988 Sb., vyhlášky č. 123/1990 Sb., vyhlášky č.
263/1990 Sb., vyhlášky č. 501/1990 Sb., zákona č. 306/1991 Sb., zákona
ČNR č. 582/1991 Sb., zákona ČNR č. 590/1992 Sb., vyhlášky č. 30/1993
Sb., zákona ČNR č. 37/1993 Sb., vyhlášky č. 312/1993 Sb., vyhlášky č.
196/1994 Sb. a vyhlášky č. 248/1994 Sb.

Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení
č. 141/1958 Ú.l., o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení
odsouzených, ve znění vyhlášky č. 102/1964 Sb., vyhlášky č. 143/1965
Sb., vyhlášky č. 95/1968 Sb., vyhlášky č. 155/1983 Sb., vyhlášky č.
263/1990 Sb., zákona ČNR č. 582/1991 Sb. a vyhlášky č. 30/1993 Sb.

27

Zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve
znění zákona č. 58/1964 Sb., zákona č. 87/1968 Sb., zákonného opatření
Předsednictva Federálního shromáždění č. 8/1982 Sb., zákona č. 109/1984
Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona ČNR č. 37/1993 Sb., zákona č.
308/1993 Sb. a zákona č. 182/1994 Sb.

28

Zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění ČSFR č.
206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku, ve znění zákona č.
245/1991 Sb., zákona č. 578/1991 Sb., zákona ČNR č. 10/1993 Sb., zákona
ČNR č. 37/1993 Sb., zákona č. 182/1994 Sb. a zákona č. 183/1994 Sb.

29

Zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné, ve znění zákona č.
109/1995 Sb.

30

§ 8 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., ve znění zákona ČNR č. 590/1992
Sb., zákona č. 307/1993 Sb. a zákona č. 241/1994 Sb.

31

§ 35 zákona ČNR č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

31a

Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně
některých souvisejících zákonů.

32

§ 45 zákona o rodině.

33

§ 63 a 74 zákona o rodině.

34

§ 69 zákona o rodině.

35

§ 78 zákona o rodině.

36

§ 45a zákona o rodině.

37

§ 45 zákona o rodině.

§ 76a občanského soudního řádu.

38

§ 9 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

38a

§ 67 zákona č. 435/2004 Sb.

39

§ 57 až 91 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

40

§ 141 až 159 zákona č. 561/2004 Sb.

41

§ 8 odst. 3 a § 186 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.

42

§ 92 až 107 zákona č. 561/2004 Sb.

43

§ 45 až 47 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).

44

§ 25 a 38 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a
zákona č. 138/1995 Sb.

45

§ 25 zákona č. 29/1984 Sb., ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a
zákona č. 138/1995 Sb.

46

Například zákon č. 221/1999 Sb., ve znění zákona č. 155/2000 Sb.,
zákon č. 186/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

47a

§ 717 občanského zákoníku.

47b

§ 703 občanského zákoníku.

47c

§ 36 a 37 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

47d

§ 7 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů.

47e

§ 8 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

48

Například zákon č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů.

48a

Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.

48b

§ 67 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o
změně některých souvisejících zákonů.

48d

§ 9 odst. 2 písm. k) občanského soudního řádu.

48d

§ 28a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění zákona č.
52/2004 Sb.

48e

§ 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění
pozdějších předpisů.

48f

§ 43 zákona č. 111/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

48g

§ 4 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 111/2006 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.

48h

§ 299 a 317 občanského soudního řádu.

49

§ 3 zákona ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb. Zákon ČNR č. 114/1988 Sb.,
o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním
zabezpečení, ve znění zákona ČNR č. 125/1990 Sb., zákona ČNR č.
210/1990 Sb., zákona ČNR č. 425/1990 Sb., zákona ČNR č. 459/1990 Sb.,
zákona ČNR č. 9/1991 Sb., zákona ČNR č. 144/1991 Sb., zákona ČNR č.
582/1991 Sb., zákona č. 84/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., nálezu
Ústavního soudu ČR č. 72/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb. a zákona č.
238/1995 Sb.

49a

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů.

50

§ 1 zákona ČNR č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve
znění zákona č. 325/1993 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.

51

§ 1 zákona ČNR č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně
České republiky.

Zákon ČNR č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a
dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.,
zákona ČNR č. 15/1993 Sb., zákona č. 60/1995 Sb., zákona č. 149/1996
Sb. a zákona č. 48/1997 Sb.

52

§ 2 zákona ČNR č. 9/1991 Sb.

53

§ 12 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění
zákona č. 558/1991 Sb., zákona č. 25/1993 Sb., zákona č. 292/1993 Sb.,
zákona č. 154/1994 Sb. a zákona č. 152/1995 Sb.

54

§ 3 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění
zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 224/1994 Sb., zákona č. 58/1995 Sb. a
zákona č. 296/1995 Sb.

54a

§ 91 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů.

54b

Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního
zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich
rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství.

Nařízení Rady (EEC) 574/72 stanovující postup provádění

Nařízení Rady (EEC) 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení
na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné
příslušníky pohybující se v rámci Společenství.

55

§ 26 a násl. občanského zákoníku.


Zákon o státní sociální podpoře ›  ČÁST - POZNÁMKY

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700254