Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - HLAVA OSMÁ - PORODNÉ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » HLAVA OSMÁ - PORODNÉ

PORODNÉ

Paragrafy:   § 44   § 45   § 46  

§ 44

Podmínky nároku na porodné

(1) Nárok na porodné má žena, která porodila dítě.

(2) Nárok na porodné má rovněž otec dítěte, jestliže žena, která dítě
porodila, zemřela, a porodné nebylo vyplaceno jí ani jiné osobě.

(3) Nárok na porodné vzniká dnem porodu.

§ 45

Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte do péče

(1) Nárok na porodné má ode dne převzetí dítěte rovněž osoba, která
převzala dítě do jednoho roku jeho věku do trvalé péče nahrazující péči
rodičů. Porodné při převzetí dítěte, jde-li o totéž dítě, náleží jen
jednou.

(2) Nárok na porodné podle odstavce 1 náleží i v případě, že před
převzetím dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů vznikl nárok na
porodné matce nebo otci dítěte podle § 44.

(3) Za dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů se považuje
dítě osvojené a dítě, jež bylo převzato do této péče na základě
rozhodnutí příslušného orgánu.

(4) V případě svěření dítěte do trvalé péče nahrazující péči rodičů
manželům náleží porodné jen jednomu z manželů určenému na základě
dohody manželů. Nedohodnou-li se manželé, určí orgán, který o porodném
rozhoduje, kterému z manželů se porodné přizná.

§ 46

Výše a výplata porodného

(1) Výše porodného činí 13 000 Kč na každé narozené dítě.

(2) Porodné se vyplatí jednorázově.


Zákon o státní sociální podpoře ›  ČÁST TŘETÍ - DÁVKY ›  HLAVA OSMÁ - PORODNÉ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700132