Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Díl druhý 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Díl druhý

Díl druhý

Paragrafy:   § 67   § 68   § 68a   § 68b   § 68c   § 69   § 70   § 70a   § 71   § 72   § 72a   § 73   § 73a   § 73b  

§ 67

Zahájení řízení

(1) Řízení o přiznání dávky se zahajuje na základě písemné žádosti
oprávněné osoby podané příslušnému úřadu práce na tiskopisu předepsaném
Ministerstvem práce a sociálních věcí. Žádost lze podat nejdříve 60 dnů
přede dnem, od kterého oprávněná osoba o dávku státní sociální podpory
žádá.

(2) Řízení o změně výše již přiznané dávky nebo o jejím odnětí nebo o
zastavení její výplaty se zahajuje na návrh oprávněné osoby nebo z moci
úřední úřadem práce.

(3) Řízení o volbě nároku podle § 30 se zahajuje na základě písemné
žádosti oprávněné osoby, pokud tato osoba o volbu nároku nepožádala v
písemné žádosti o přiznání rodičovského příspěvku.

(4) Pokud není oprávněná osoba způsobilá k právním úkonům, ^55) jednají
za ni její zákonní zástupci, není-li dále stanoveno jinak. Je-li
nezletilá oprávněná osoba svěřena na základě rozhodnutí příslušného
orgánu do péče jiné osoby, zastupuje ji v řízení o dávkách namísto
zákonného zástupce tato osoba. Je-li nezletilá oprávněná osoba v plném
přímém zaopatření ústavu (zařízení) pro péči o děti nebo mládež,
zastupuje tuto osobu v řízení o dávkách tento ústav (zařízení) v
případě, že zákonný zástupce (osoba uvedená ve větě druhé) nepožádal o
dávku nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy mu byla zaslána písemná
výzva úřadu práce, aby o dávku pro nezletilou osobu požádal, nebo v
případě, kdy pobyt zákonného zástupce (osoby uvedené ve větě druhé)
není znám. Jde-li o rodičovský příspěvek nebo porodné, má právo jednat
v řízení o tuto dávku i nezletilý rodič starší 16 let a může mu být
tato dávka vyplácena.

§ 68

Náležitosti žádosti

(1) Žádost o dávku musí obsahovat

a) jméno, příjmení, místo trvalého pobytu, k němuž jsou hlášeny
oprávněná osoba a osoby s ní společně posuzované podle § 7, a rodná
čísla těchto osob,

b) souhlas oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných osob podle §
50,

c) určení, jakým způsobem má být dávka vyplácena, popřípadě vyplacena
(§ 58 odst. 2),

d) doklad o výši příjmu oprávněné osoby a společně s ní posuzovaných
osob (§ 5) v rozhodném období (§ 6) v případech, kdy je přiznání dávky
podmíněno příjmem,

e) jde-li o rodičovský příspěvek,

1. doklad o době pobírání peněžité pomoci v mateřství, peněžité pomoci
nebo nemocenského poskytovaného v souvislosti s porodem a doklad o
jejich výši,

2. jméno, příjmení, rodné číslo, místo pobytu nejmladšího dítěte v
rodině, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, a dalších dětí v
rodině, které by s ohledem na věk mohly zakládat nárok na rodičovský
příspěvek, a dítěte, které zakládá nebo by mohlo zakládat nárok na
rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 písm. e) bodu 3,

3. jméno, příjmení, rodné číslo a místo pobytu dalších osob tvořících
rodinu podle § 31 odst. 1,

4. potvrzení o pobytu dítěte uvedeného v bodu 2 v jeslích, mateřské
škole nebo jiném zařízení pro děti předškolního věku anebo v přípravné
třídě základní školy nebo ve škole poskytující základní nebo střední
vzdělání uvedených v § 30b odst. 2,

5. volbu nároku na rodičovský příspěvek, pokud rodič tuto volbu provádí
při podání žádosti o rodičovský příspěvek,

f) skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte, je-li to pro nárok na
dávku nebo její výši potřebné,

g) doklad o tom, že byt je užíván na základě nájemní smlouvy nebo na
základě vlastnictví k nemovitosti, doklad o výši nájemného, nákladů za
plnění poskytovaná s užíváním bytu a nákladů uvedených v § 25 odst. 1
písm. c), jde-li o žádost o příspěvek na bydlení,

h) doklad o době a výši poskytování náhrady uvedené v § 5 odst. 1 písm.
b) bodu 13 ^3i),

i) rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče, jde-li o nároky na
dávky uvedené v § 36, nebo rozhodnutí o ustanovení poručníkem,
popřípadě rozhodnutí příslušného orgánu o dočasném svěření dítěte do
péče osoby, která má zájem stát se pěstounem nebo návrh, který byl
podán soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem
dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost,
osobně pečuje, jde-li o nároky podle § 43,

j) výši poskytovaného výživného nebo obdobného plnění podle § 5 odst. 1
písm. b) bodu 2 a údaj o tom, která z osob společně posuzovaných
výživné nebo obdobné plnění poskytovala.

(2) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem,
kalendářní rok, považuje se za doklad, kterým se příjmy prokazují,

a) potvrzení, jde-li o příjmy uvedené

1. v § 5 odst. 1 písm. a) č. 1, 2 a 4 a písm. c) , d) a h),

2. v § 5 odst. 1 písm. a) č. 3, pokud nejsou zdaněny zvláštní sazbou
daně podle zákona o daních z příjmů,

3. v § 5 odst. 1 písm. b) bodech 3 až 13,

4. v § 5 odst. 1 písm. e), pokud jsou předmětem daně z příjmů podle
zákona o daních z příjmů a nejsou zdaněny zvláštní sazbou daně podle
zákona o daních z příjmů,

5. v § 5 odst. 1 písm. e), pokud se neprokazují způsobem uvedeným v č.
4, jedná-li se o příjmy obdobné příjmům uvedeným v č. 1 až 3 a lze je
prokázat potvrzením,

b) prohlášení o výši příjmu, jde-li o ostatní příjmy.

(3) Je-li rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem,
kalendářní čtvrtletí, považují se za doklad, kterým se příjmy
prokazují,

a) potvrzení, jde-li o příjmy uvedené

1. v § 5 odst. 1 písm. a) č. 1, písm. c), d) a h) a příjmy uvedené v §
5 odst. 1 písm. b), bodech 3 až 13,

2. v § 5 odst. 1 písm. e), jedná-li se o příjmy obdobné příjmům
uvedeným v č. 1 a lze je prokázat potvrzením,

b) prohlášení o výši příjmů, jde-li o ostatní příjmy.

(4) Pokud jsou některé z příjmů prokazovány způsobem uvedeným v
odstavci 2 písm. b) a v odstavci 3 písm. b), může orgán státní sociální
podpory rozhodující o dávce v případě pochybností požádat o potvrzení o
takovém příjmu, nebrání-li tomu vážná překážka.

(5) Potvrzení o povinné školní docházce, jde-li o školní rok začínající
v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo patnáctý rok věku, a o roky
povinné školní docházky po tomto roce následující, a potvrzení o
přípravě na budoucí povolání pro prokázání nezaopatřenosti dítěte
[odstavec 1 písm. f)] se předkládají každoročně vždy nejpozději do 30.
září, pokud v jednotlivých případech úřad práce neumožní, že lze
potvrzení předložit v pozdějším termínu.

(6) Veškerá písemná podání v řízení o dávkách se předkládají v češtině;
listinné doklady v jiných jazycích musí být opatřeny úředním překladem
do češtiny, pokud orgán o dávkách rozhodující v odůvodněných případech
od tohoto překladu neupustí.

(7) Lze-li skutečnosti uvedené v odstavci 1 ověřit z rozhodnutí
příslušných orgánů ^21) nebo z jiných dokladů, nevyžaduje se přiložení
potvrzení.

§ 68a

Důkazní prostředky

V řízení o dávkách podle tohoto zákona lze použít k důkazu záznamy na
technických nosičích dat, mikrografické záznamy, tištěné produkty
optického archivačního systému a tištěné nebo fotografické produkty
jiné výpočetní techniky místo originálu listiny, podle jehož obsahu
byly pořízeny, pokud z povahy věci nevyplývá, že je třeba předložit
originál nebo úředně ověřený opis listiny.

§ 68b

Podání a jiné úkony

Je-li podle tohoto zákona pro podání nebo jiný úkon předepsán tiskopis
(§ 67), lze podání nebo jiný úkon učinit

a) též na počítačové sestavě, zveřejněné v elektronické podobě
Ministerstvem práce a sociálních věcí,

b) v elektronické podobě a elektronicky podepsat podle zvláštního
právního předpisu, ^21a) pokud Ministerstvo práce a sociálních věcí
zveřejnilo příslušný tiskopis v elektronické podobě.

§ 68c

Účastníci řízení

V řízení o dávku podle tohoto zákona jsou účastníky řízení

a) oprávněná osoba,

b) příjemce dávky (§ 59),

c) osoba společně s oprávněnou osobou posuzovaná, další fyzická nebo
právnická osoba, jde-li o řízení o přeplatku na dávce podle § 62 a 63a,

d) fyzická nebo právnická osoba, jde-li o rozhodnutí o ustanovení
zvláštního příjemce podle § 59.

§ 69

Vydávání rozhodnutí

(1) Písemné rozhodnutí se vydává jen v případě, že

a) dávka nebyla přiznána vůbec nebo v požadovaném rozsahu,

b) dávka byla odejmuta,

c) výplata dávky byla zastavena, nejde-li o případ uvedený v § 51 odst.
1 a 2 a § 58 odst. 2,

d) jde o přeplatek na dávce, s výjimkou případu uvedeného v § 62 odst.
5,

e) přichází v úvahu více oprávněných a úřad práce rozhoduje o tom, komu
se bude dávka vyplácet, bude-li úřad práce rozhodovat podle § 7 odst. 7
nebo o zvláštním příjemci podle § 59,

f) se rozhoduje o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3 odst. 3,

g) jde o zamítnutí volby nároku rodiče na rodičovský příspěvek podle §
30 a 30a.

(2) Proti rozhodnutí o prominutí podmínky trvalého pobytu podle § 3
odst. 3 se nelze odvolat ani je nelze přezkoumat mimo odvolací řízení.

(3) O změně péče o dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek podle
§ 30 odst. 4 rozhoduje úřad práce usnesením, které se poznamenává do
spisu.

§ 70

(1) Rozhoduje-li úřad práce o dávce v případech, kdy se nevydává
rozhodnutí, je povinen žadateli doručit písemné oznámení o dávce a její
výši, není-li dále stanoveno jinak. Písemné oznámení se nedoručuje,
nenáleží-li výplata dávky podle § 51 odst. 1 věty třetí a odst. 2 věty
čtvrté. Písemné oznámení o dávce se nedoručuje do vlastních rukou.

(2) Proti postupu uvedenému v odstavci 1 lze uplatnit námitky do 30 dnů
ode dne výplaty první splátky

a) dávky po jejím přiznání nebo ode dne výplaty dávky,

b) rodičovského příspěvku po dovršení věkové hranice dítěte, která
zakládá nárok na volbu rodiče na rodičovský příspěvek, jde-li o volbu
nároku rodiče na rodičovský příspěvek podle § 30 odst. 1 a úřad práce
rozhodnutí nevydal.

(3) Námitky se podávají písemně u příslušného úřadu práce, který dávku
přiznal. Úřad práce vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu námitky došly,
rozhodnutí o dávce.

(4) Oznámení se nedoručuje, dojde-li ke změně dávky z důvodu zvýšení
částek životního minima nebo u nezaopatřeného dítěte z důvodu dosažení
věku stanoveného pro používání vyšší částky životního minima. Pro
podání námitek platí odstavce 2 a 3 obdobně.

§ 70a

Vyhotovování písemností

Při vyhotovení oznámení a dalších písemností s použitím automatizované
výpočetní techniky mohou být tato oznámení a další písemnosti vydány s
předtištěným razítkem úřadu a s předtištěným jménem, příjmením a funkcí
oprávněné osoby. Předchozí věta neplatí, jde-li o vyhotovení a vydání
rozhodnutí.

§ 71

nadpis vypuštěn

(1) Rozhodnutí vydaná podle tohoto zákona ve správním řízení úřady
práce přezkoumává krajský úřad.

(2) Odvolání nemá odkladný účinek.

§ 72

Náklady řízení

Orgány státní sociální podpory, Ministerstvo práce a sociálních věcí,
účastníci řízení a osoby společně posuzované nemají nárok na náhradu
nákladů vzniklých v řízení o dávkách.

§ 72a

(1) Správní rozhodnutí vydaná orgány státní sociální podpory vykonávají
tyto orgány, pokud není podán návrh na soudní výkon rozhodnutí; výkon
rozhodnutí provádí ten orgán státní sociální podpory, který vydal
rozhodnutí v prvním stupni řízení.

(2) Dávky státní sociální podpory, které nejsou vypláceny jednorázově,
podléhají výkonu rozhodnutí ^21b) jen podle předpisů upravujících výkon
rozhodnutí srážkou ze mzdy ^21c). Dávky státní sociální podpory, které
jsou vypláceny jednorázově, nepodléhají výkonu rozhodnutí.

§ 73

V řízení podle tohoto zákona se postupuje podle obecných předpisů o
správním řízení, ^22) pokud se v tomto zákoně nestanoví jinak.

§ 73a

Soudní přezkum

Ze soudního přezkumu jsou vyloučena rozhodnutí o prominutí podmínky
trvalého pobytu podle § 3 odst. 3.

§ 73b

Krajské úřady na úseku statní sociální podpory poskytují úřadům práce
odbornou a metodickou pomoc a vykonávají kontrolu jejich činností ve
státní sociální podpoře; pro kontrolu nad činností úřadů práce ve
státní sociální podpoře se přiměřeně použije ustanovení zákona o
krajích (krajské zřízení) o kontrole přenesené působnosti obcí a zákona
o hlavním městě Praze o kontrole přenesené působnosti úřadů městských
částí a další působnosti při výkonu přenesené působnosti úřadů
městských částí.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700214