Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - HLAVA TŘETÍ - PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » HLAVA TŘETÍ - PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Paragrafy:   § 24   § 25   § 26   § 27   § 28   § 29  

§ 24

Podmínky nároku na příspěvek na bydlení

(1) Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, který
je v bytě hlášen k trvalému pobytu, jestliže

a) jeho náklady na bydlení přesahují částku součinu rozhodného příjmu v
rodině a koeficientu 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientu
0,35, a

b) součin rozhodného příjmu v rodině a koeficientu 0,30, a na území
hlavního města Prahy koeficientu 0,35, není vyšší než částka
normativních nákladů na bydlení.

(2) Za nájemce bytu se považuje též nájemce obytné místnosti v
zařízeních určených k trvalému bydlení podle zvláštního právního
předpisu ^47a). Za vlastníka bytu se považuje i vlastník nemovitosti, ve
které je byt, který vlastník užívá, pokud je v něm hlášen k trvalému
pobytu. Za nájemce bytu se považují oba manželé, jde-li o společný
nájem bytu manžely podle zvláštního právního předpisu. ^47b) Za dobu
trvání nájemního vztahu se pro účely nároku na příspěvek na bydlení
považuje i doba mezi skončením nájemního poměru a posledním dnem lhůty
k vyklizení bytu podle 712a občanského zákoníku, doba od zániku
členství v bytovém družstvu do zajištění bytové náhrady podle § 714
občanského zákoníku, a doba od smrti nájemce služebního bytu, od
rozvodu jeho manželství nebo od jeho trvalého opuštění společné
domácnosti do zajištění přiměřeného náhradního bytu oprávněným osobám
podle § 713 občanského zákoníku.

(3) Splňuje-li podmínky nároku na příspěvek na bydlení více osob,
náleží příspěvek na bydlení jen jednou, a to osobě určené na základě
dohody těchto osob. Nedohodnou-li se tyto osoby, určí úřad práce, který
o příspěvku rozhoduje, které z těchto osob se příspěvek na bydlení
přizná.

(4) Změní-li oprávněná osoba, která je v bytě hlášena k trvalému
pobytu, tento pobyt v průběhu kalendářního měsíce, přihlíží se k této
změně pro účely příspěvku na bydlení až od následujícího kalendářního
měsíce. To platí i v případě, že osoba společně posuzovaná, která je v
bytě hlášena k trvalému pobytu, změní tento pobyt v průběhu
kalendářního měsíce nebo se stane vlastníkem nebo nájemcem tohoto bytu.

§ 25

Náklady na bydlení

(1) Náklady na bydlení tvoří

a) u bytů užívaných na základě nájemní smlouvy nájemné a náklady za
plnění poskytované s užíváním bytu, nejsou-li tyto náklady zahrnuty do
nájemného,

b) u družstevních bytů a bytů vlastníků srovnatelné náklady, které činí
za kalendářní měsíc:

+------------------------------+--------------+
| Počet osob v rodině podle | Kč |
| § 7 odst. 6 | |
+------------------------------+--------------+

| jedna | 999 |
+------------------------------+--------------+
| dvě | 1 367 |
+------------------------------+--------------+
| tři | 1 788 |
+------------------------------+--------------+
| čtyři a více | 2 156 |
+------------------------------+--------------+


c) u bytů uvedených v písmenech a) a b) náklady za plyn, elektřinu,
vodné, stočné, odvoz odpadu a centrální vytápění nebo za pevná paliva;
náklady za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc:

+------------------------------+--------------+
| Počet osob v rodině podle | Kč |
| § 7 odst. 6 | |
+------------------------------+--------------+
| jedna | 598 |
+------------------------------+--------------+
| dvě | 818 |
+------------------------------+--------------+
| tři | 1 070 |
+------------------------------+--------------+
| čtyři a více | 1 322 |
+------------------------------+--------------+


(2) Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví
jako jejich průměr za kalendářní čtvrtletí bezprostředně předcházející
kalendářnímu čtvrtletí, na které se nárok na výplatu dávky prokazuje,
popřípadě nárok na dávku uplatňuje.

(3) Pro zjištění nákladů na bydlení za kalendářní čtvrtletí se
započítávají i částky tvořící náklady na bydlení, které byly v tomto
kalendářním čtvrtletí zaplaceny jako záloha nebo byly v tomto období
doplaceny, a to i za období delší, než je kalendářní čtvrtletí, za
které se náklady na bydlení zjišťují. Byla-li v období kalendářního
čtvrtletí, za které se náklady na bydlení zjišťují, vrácena částka jako
přeplatek na nákladech na bydlení, snižuje se částka nákladů na bydlení
v tom kalendářním čtvrtletí, kdy k vrácení částky došlo, a to i v
případě, že vrácená částka byla za dobu delší než toto kalendářní
čtvrtletí.

§ 26

Normativní náklady na bydlení

(1) Normativní náklady na bydlení činí pro

a) bydlení v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy

+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč |
| +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Počet osob | | | | | |
| v rodině podle | | více než | 50 000 – | 10 000 – | |
| § 7 odst. 6 | Praha | 100 000 | 99 999 | 49 999 | do 9 999 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| jedna | 5 088 | 4 045 | 3 804 | 3 380 | 3 165 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| dvě | 7 380 | 5 952 | 5 622 | 5 042 | 4 747 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| tři | 10 140 | 8 274 | 7 842 | 7 083 | 6 698 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| čtyři a více | 12 737 | 10 487 | 9 966 | 9 051 | 8 587 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+


b) byty v družstevních bytech a bytech vlastníků

+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| | Měsíční náklady na bydlení podle počtu obyvatel obce v Kč |
| +--------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Počet osob | | | | | |
| v rodině podle | | více než | 50 000 – | 10 000 – | |
| § 7 odst. 6 | Praha | 100 000 | 99 999 | 49 999 | do 9 999 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| jedna | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 | 3 109 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| dvě | 4 719 | 4 719 | 4 719 | 4 719 | 4 719 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| tři | 6 654 | 6 654 | 6 654 | 6 654 | 6 654 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+
| čtyři a více | 8 516 | 8 516 | 8 516 | 8 516 | 8 516 |
+----------------+--------------+--------------+--------------+--------------+-------------+


(2) Pro nárok na příspěvek na bydlení v období od 1. července do 30.
června následujícího kalendářního roku je pro stanovení měsíčních
nákladů na bydlení rozhodný počet obyvatel obce k 1. lednu kalendářního
roku, do něhož spadá 1. červenec jako počátek uvedeného období.

(3) Částky měsíčních normativních nákladů na bydlení uvedené v odstavci
1 jsou platné pro období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008.

nadpis vypuštěn

§ 27

Výše příspěvku na bydlení

(1) Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi
normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným
koeficientem 0,30, a na území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.

(2) Pokud jsou náklady na bydlení nižší než normativní náklady na
bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi náklady na
bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na
území hlavního města Prahy koeficientem 0,35.

(3) Pokud rozhodný příjem rodiny, z něhož se vychází při stanovení výše
příspěvku na bydlení, nedosahuje částky životního minima rodiny,
započítává se pro stanovení výše příspěvku na bydlení jako rozhodný
příjem rodiny částka odpovídající životnímu minimu této rodiny.

nadpis vypuštěn

§ 28

Vláda nařízením stanoví vždy k 1. lednu pro období do 31. prosince
následujícího kalendářního roku výši

a) nákladů srovnatelných s nájemným podle sdělení Českého statistického
úřadu o imputovaném nájemném,

b) částek, které se započítávají za pevná paliva podle změny
spotřebitelských indexů pevných paliv,

c) částek normativních nákladů na bydlení podle nárůstu nájemného a
nákladů srovnatelných s nájemným a změny indexů spotřebitelských cen
pro část nákladů na bydlení uvedených v § 25 odst. 1 písm. c),
popřípadě rozdělení obcí podle počtu obyvatel pro stanovení
normativních nákladů na bydlení.

§ 29

zrušen


Zákon o státní sociální podpoře ›  ČÁST TŘETÍ - DÁVKY ›  HLAVA TŘETÍ - PŘÍSPĚVEK NA BYDLENÍ

Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700128