Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Oddíl 1 - Přestupky 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Oddíl 1 - Přestupky

Přestupky

Paragrafy:   § 65a  

§ 65a

(1) Fyzická osoba, s výjimkou osob uvedených v odstavci 2, se dopustí
přestupku tím, že nesplní povinnost sdělit podle § 63 odst. 1 bezplatně
údaje rozhodné podle tohoto zákona pro nárok na dávku, její výši nebo
výplatu.

(2) Fyzická osoba, kterou je oprávněná osoba, osoba společně posuzovaná
nebo příjemce dávky, se dopustí přestupku tím, že

a) nesplní povinnost osvědčit skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na
dávku, její výši nebo výplatu nebo ohlásit změny v těchto skutečnostech
podle § 61 odst. 1 až 4 ve stanovené lhůtě, nebo

b) nepodrobí se ve stanovené lhůtě vyšetření zdravotního stavu nebo
jinému odbornému vyšetření v případech uvedených v § 61 odst. 5.

(3) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 250 000 Kč a za
přestupek podle odstavce 2 lze uložit pokutu do 10 000 Kč.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700207