Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - Díl šestý 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » Díl šestý

Díl šestý

Paragrafy:   § 43   § 43a   § 43b  

§ 43

Společná ustanovení

(1) Při společné pěstounské péči manželů náleží dávky pěstounské péče
jen jednomu z manželů. Ustanovení § 20 odst. 2 platí obdobně.

(2) Jestliže poručník o dítě osobně pečuje, náleží poručníkovi a dítěti
dávky podle § 37 až 42.

(3) Bylo-li před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče
dítě rozhodnutím příslušného orgánu dočasně svěřeno do péče osoby,
která má zájem stát se pěstounem, ^18) náleží ode dne uvedeného v
rozhodnutí po dobu trvání takové péče dávky podle § 37 až až 42. Dávky
uvedené v § 37 až 42 náleží rovněž osobě, která má v osobní péči dítě,
k němuž nemá vyživovací povinnost, a tomuto dítěti, a to po dobu, po
kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem dítěte;
jde-li o totéž dítě, náleží dávka pouze jednou.

nadpis vypuštěn

§ 43a

zrušen

§ 43b

zrušenAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700160