Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 14 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 14

§ 14

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole

(1) Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání na vysoké škole (§ 12
odst. 3) začíná nejdříve dnem, kdy se dítě stává studentem vysoké
školy, a končí dnem, kdy dítě ukončilo vysokoškolské studium.

(2) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje také

a) doba od skončení studia na střední škole do dne, kdy se dítě stalo
studentem vysoké školy, jestliže dítě pokračuje bez přerušení v dalším
studiu,

b) kalendářní měsíc, v němž dítě ukončilo řádně10b) studium na vysoké
škole, a dále kalendářní měsíc následující po kalendářním měsíci, v
němž dítě ukončilo řádně ^10b) studium na vysoké škole, pokud dítě
nevykonává po celý tento měsíc výdělečnou činnost podle § 10 ani nemá
po celý kalendářní měsíc nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo
podporu při rekvalifikaci,

c) doba od ukončení studia na vysoké škole do dne, kdy se dítě stalo
studentem téže nebo jiné vysoké školy, pokud studium na téže nebo jiné
vysoké škole bezprostředně navazuje na ukončení studia na vysoké škole,
nejdéle však doba tří kalendářních měsíců následujících po kalendářním
měsíci, v němž dítě ukončilo studium na vysoké škole.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700123