Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 16 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 16

§ 16

nadpis vypuštěn

(1) Za povinnou školní docházku ^11) se pro účely tohoto zákona považuje
též

a) pokračování žáků, kteří po splnění povinné školní docházky nezískali
základní vzdělání, v základním vzdělávání, ^11a)

b) desátý ročník základního vzdělávání v základní škole speciální, ^11b)

c) pokračování žáků se zdravotním postižením v základním
vzdělávání, ^11c)

d) kurz pro získání základního vzdělání organizovaný základní nebo
střední školou ve formě denní výuky, který navštěvují osoby mladší 26
let, které nezískaly základní vzdělání. ^11d)

(2) Za povinnou školní docházku se považuje též období školních
prázdnin bezprostředně navazující na ukončení období školního vyučování
školního roku, v němž dítě dovrší poslední rok povinné školní docházky.
Dobu školních prázdnin uvedenou ve větě první nelze považovat za
povinnou školní docházku, jestliže dítě v této době vykonávalo
výdělečnou činnost nebo mělo nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo
podporu při rekvalifikaci v rozsahu uvedeném v § 13 odst. 3 písm. a) až
c). Věta druhá neplatí, pokračuje-li dítě po skončení výuky v uvedeném
školním roce v soustavné přípravě na budoucí povolání.Adresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700125