Moment ...
Shade

Agentka.cz Zákony  Zákon o státní sociální podpoře (117/1995 Sb.) - § 22 

 

Hledejte v zákonech, např. mzda, výpověď nebo dovolená
Shade

Zákon o státní sociální podpoře » § 22

§ 22

(1) Při stanovení výše sociálního příplatku se částka životního minima
nezaopatřeného dítěte uvedená v § 21 odst. 1 násobí, jde-li o

a) dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené, koeficientem 3,00,

b) dítě dlouhodobě zdravotně postižené, koeficientem 2,67,

c) dítě dlouhodobě nemocné, koeficientem 1,34,

d) děti, které se narodily současně, a to v době do tří let jejich
věku, koeficientem 1,22,

e) dítě, které studuje na střední škole v denní formě studia nebo na
vysoké škole v prezenční formě studia ve studijním programu
poskytujícím vysokoškolské vzdělání, koeficientem 1,20.

(2) Při stanovení výše sociálního příplatku se částka životního minima
dítěte a částka životního minima rodiny uvedená v § 21 odst. 1 násobí,
jestliže

a) oba rodiče jsou dlouhodobě těžce zdravotně postižení, koeficientem
1,35,

b) osamělý rodič je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, koeficientem
1,30,

c) jeden z rodičů je dlouhodobě těžce zdravotně postižený, koeficientem
1,05,

d) jde o osamělého rodiče a nejde o případ uvedený v písmenu b),
koeficientem 1,17.

(3) Jestliže nezaopatřené dítě je poživatelem částečného invalidního
důchodu z důchodového pojištění, nepoužije se pro stanovení výše
sociálního příplatku ustanovení odstavce 1 písm. a) až c).

(4) Je-li současně splněno více podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2,
stanoví se výše sociálního příplatku s přihlédnutím ke každé podmínce
samostatně a vypočte se rozdíl mezi takto stanoveným sociálním
příplatkem a sociálním příplatkem stanoveným bez přihlédnutí ke zvýšení
podle odstavců 1 a 2. Výše sociálního příplatku pak činí součet rozdílů
podle předchozí věty a sociálního příplatku, jehož výše byla stanovena
bez přihlédnutí ke zvýšení podle odstavců 1 a 2.

nadpis vypuštěnAdresa této části zákona: http://www.agentka.cz/cz/zakony/zakon-o-statni-socialni-podpore/11700139